Supplies - 195559-2021

20/04/2021    S76

Bulgaria-Kovachevo: Unleaded petrol

2021/S 076-195559

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „TETs Maritsa iztok 2“ EAD
National registration number: 123531939
Postal address: oblast Stara Zagora, obshtina Radnevo
Town: s. Kovachevo
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postal code: 6265
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Petya Sabcheva
E-mail: p.sabcheva@tpp2.com
Telephone: +359 42662544 / +359 884988806
Internet address(es):
Main address: http://www.tpp2.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1119
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на бензин А 95 — 40 000 литра

Reference number: 21042
II.1.2)Main CPV code
09132100 Unleaded petrol
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на бензин А 95 — 40 000 литра

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 67 100.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09132100 Unleaded petrol
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Main site or place of performance:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора, склад ГСМ

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на бензин А-95 — 40 000 литра

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

Доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 17366
Title:

Доставка на бензин А-95 — 40 000 литра

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Сакса“ ООД
National registration number: 131245283
Postal address: ул. „Търговска“ № 1
Town: Долна Баня
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 2040
Country: Bulgaria
Telephone: +359 887222721
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 62 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 67 100.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Цената при всяка конкретна доставка ще се определя на база цената на „Лукойл България“ ЕООД без ДДС към датата на приемане на доставката по следната формула:

Ц на доставката = К х Ц пр., където:

Ц пр. — цена за директна реализация за автомобилен бензин А 95, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗЕВИ без ДДС (данъчна основа) на българския производител „Лукойл България“ ЕООД (база „Лукойл — Нефтохим“) към датата на доставката. Следи се при всяка доставка и се доказва с официалния бюлетин на „Лукойл България“ ЕООД; в лева за 1 000 литра.

При всяка доставка изпълнителят представя информация от официалния бюлетин на „Лукойл – Нефтохим“ и декларира верността ѝ.

К — коефициент за намаление/надбавка спрямо цената за автомобилен бензин А 95, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗЕВИ на българския производител „Лукойл България“ ЕООД, гр. Бургас, не подлежи на промяна през целия период на действие на договора. Стойността му е 1,1

Ц на доставката — обща цена на доставката в лв./1 000 литра без ДДС, с франкировка DDP „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (Inсoterms 2010). Начинът за формиране на цената важи за целия период на действие на договора, като цената на българския производител „Лукойл България“ ЕООД, гр. Бургас ще се следи към момента на извършване на доставката.

2. Срокът на договора е от изтичане на 12 месеца от датата на влизане в сила на договора или до изчерпване на количеството, което от двете събития настъпи по-рано. Договорът влиза в сила не по-рано от 12.05.2021 г.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/04/2021