Supplies - 195613-2020

28/04/2020    S83    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Diagnostic agents

2020/S 083-195613

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
National registration number: EKRSZ_15602086
Postal address: Keleti Károly utca 24.
Town: Budapest
NUTS code: HU110
Postal code: 1024
Country: Hungary
Contact person: Takács Mária
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Telephone: +36 13369121
Fax: +36 17002293

Internet address(es):

Main address: https://www.nebih.gov.hu/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000183132020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000183132020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Élelmiszerbiztonság

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Genotipizáló kitek beszerzése

Reference number: EKR000183132020
II.1.2)Main CPV code
33694000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Adásvételi keretmegállapodás genotipizáló kitek beszerzésére 2 részben.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Szarvasmarha genotipizáló kitek beszerzése

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Állatgenetikai Laboratóriuma: 1143 Budapest, Tábornok utca 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Szarvasmarha genotipizáló kit: 130 doboz kit. Leírás: szarvasmarha faj szülői származásához és azonosításához kifejlesztett reagens készlet STR markerek (rövid tandem ismétlések) alkalmazásával. A részletes műszaki-szakmai követelményeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A megajánlott genotipizáló kit átadástól számított felhasználhatósági ideje (minimum 3 hónap – maximum 12 hónap) egész számban és hónapban megadva. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kutya genotipizáló kitek beszerzése

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Állatgenetikai Laboratóriuma: 1143 Budapest, Tábornok utca 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Kutya genotipizáló kit: 90 doboz kit. Leírás: kutya faj származásához és azonosításához kifejlesztett reagens készlet STR markerek (rövid tandem ismétlések) alkalmazásával. A részletes műszaki-szakmai követelményeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A megajánlott genotipizáló kit átadástól számított felhasználhatósági ideje (minimum 3 hónap – maximum 12 hónap) egész számban és hónapban megadva / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

Igazolási mód:

1. Előzetesen igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési Műszaki Leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

2. Utólagos igazolás:

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10. §, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan – elektronikus űrlap kitöltésével – meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 74. § (1) bekezdése, a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ok, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, genotipizáló kit szállítására vonatkozó referenciáinak ismertetése az alábbiak szerint:

Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év/hó/nap megjelöléssel), a kit szerinti mennyiséget (kit = 1 doboz kit 100 minta vizsgálatához szükséges teszt-specifikus fogyóanyag), valamint a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a referenciát nyújtó személy nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani. A minimumk övetelményként előírtak több referenciával is igazolhatók. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kbt. 65. § (12) bekezdése.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.

Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének folytatása:

A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13.§ (4) bekezdése.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, genotipizáló kit szállítására vonatkozó referenciával, részenként az alábbi mennyiségben:

1. rész: mennyisége legalább összesen 15 doboz kit;

2. rész: mennyisége legalább összesen 10 doboz kit.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész esetében: Vevő fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) -(2) bekezdéseivel és a Kbt. 135. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti Eladó bankszámlájára. Irányadó továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Nyertes ajánlattevő részéről egyedi megrendelésenként kerül számla kiállításra.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/05/2020
Local time: 13:00
Place:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben (https://ekr.gov.hu). Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1b) bekezdés, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. 2.) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 3.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. és a Kbt. 41. §-a tartalmaznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. 4.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg. 5.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. 6.) Az Ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. 7.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 8.) Az ajánlathoz csatolni kell: – Felolvasólap (elektronikus űrlap formájában), – nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (elektronikus űrlap); – kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t) a Kbt. 67. § szerint (elektronikus űrlap); – az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; – elektronikus űrlapon tett nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó; – amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított EEKD-t figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére; – azon Alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt, be kell nyújtani a nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan; – ajánlattevő EEKD-ban foglalt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan, amelyben meg kell jelölnie: – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni; – az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat; – szakmai Ajánlatot a kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint – további, a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott, Kbt. szerinti nyilatkozatokat;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § alapján. VI.3. Folytatás: 9.) Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (2 % /késedelmes munkanap), hibás teljesítési (Nyertes Ajánlattevő a neki felróható hibás teljesítés esetén köteles a hibás teljesítéssel érintett terméket a hiba Ajánlatkérő általi jelzésétől számított 8 munkanapon belül kicserélni, amely időtartamra Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a terméket annak jelzésétől számított 8 munkanapon belül nem cseréli ki, úgy Ajánlatkérő a cserét nem kéri, hanem a hibásan teljesített termék(ek) nettó ellenértékének 30 %-a) kötbért ír elő. Amennyiben nyertes Ajánlattevő késedelme a 8 munkanapot meghaladja, Ajánlatkérő jogosult az adott eseti megrendeléstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett termék nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az eseti megrendelés 5 alkalommal történő meghiúsulása, késedelmes vagy hibás teljesítése esetén jogosult a keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A kötbér mértéke: az egyes részekben a nettó keretösszeg 30 %-ának megfelelő összeg, amelyből levonásra kerül a már addig kiszabott kötbér mértéke. kötbért ír elő, melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 10.) FAKSZ: dr. Csendes Richárd, Lajstromszáma: 00015. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdés szerinti szigorúbb követelmények: M.1. pont. 11.) Érték. mód: 1. Összesített nettó ajánlati ár (24 hónapos időtartamra) – fordított arányosítás [A nettó ajánlati árat egész számra kerekítve kell megadni (tizedesjegy nélkül)]. 2. A kit kötelezően vállalandó (3 hónap) lejárati idején felüli többlet lejárati idő vállalása (minimum 3 hónap – maximum 12 hónap) egész számban és hónapban megadva – egyenes arányosítás. A pontszámok alsó és felső határa: 0–100. 12.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 13.) A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik). 14.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

15.) Szerződéskötési követelmény: Mindkét rész esetén minden egyes reagensnek nemzetközi biztonsági adatlappal kell rendelkeznie, melyet nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének napján köteles átadni Ajánlatkérő részére (MSDS: Material safety data sheets). 16.) Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. AK a keretmegállapodás második részében az egyes mennyiségeket közvetlen megrendeléssel hívja le, mellyel kapcsolatosan további információt a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmaz. 17.) A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmes illetve a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítését kizárja. 18.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő

Hiánypótlással eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 19.) AK jelen eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 20.) Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján AK felhívja figyelmét AT-nek, hogy jelen eljárás mindkét részében a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. A keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. 21.) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/04/2020