W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 195721-2021

20/04/2021    S76

Polska-Warszawa: Sprzęt radiowy

2021/S 076-195721

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 00-909 Warszawa
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Kozak
E-mail: iu.stm@mon.gov.pl
Tel.: +48 261879059
Faks: +48 261873444
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iu.wp.mil.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż, uruchomienie i integracja radiostacji VHF/UHF serii 4400

Numer referencyjny: IU/218/XI-148/ZO/WROiB/DOS/SS/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32344210 Sprzęt radiowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i integracja radiostacji VHF/UHF serii 4400 – 10 kpl.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 334 875.42 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

— 3 FO/Komenda Portu Wojennego Gdynia,

— 8 FOW/Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i integracja dziesięciu (10) kpl radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400, realizowana w latach: 2021 – 5 kpl i 2022 – 5 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W pkt II.1.7 podana została kwota netto po negocjacjach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
  • Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zamówienie dotyczy wznowienia dostaw radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 (tj. sprzętu wojskowego, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy) firmy Rohde & Schwarz Österreich GmbH (dalej „Rohde & Schwarz”). Przedmiotowy sprzęt wpisuje się w punkt ML11 ppkt a Wspólnego Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego przez Radę w dniu 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE C.2019.95.1) i spełnia definicję sprzętu wojskowego zawartą w art. 2 pkt 8a ustawy.

Radiostacje planowane do pozyskania w ramach bieżącego postępowania są tożsame z radiostacjami pozyskanymi w ramach umowy nr IU/180/XI-60/ZO/WR/DOS/SS/2013/425 z dnia 13 stycznia 2014 r., na dostawę 51 kompletów, będącej pierwszym wznowieniem dostawy radiostacji VHF/UHF M3SR 4400.

Pozyskanie dodatkowych radiostacji pozwoli na kontynuację rozbudowy platformy transmisyjnej w paśmie VHF/UHF z zapewnieniem pełnej kompatybilności i unifikacji jej elementów składowych. Sprzęt radiowy winien być interoperacyjny w odniesieniu do używanych obecnie standardów przesyłania wiadomości, transmisji danych oraz łączności fonicznej. Zakup radiostacji o innych parametrach technicznych przyczyniłby się do nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w ich użytkowaniu i utrzymaniu, oraz wiązałyby się z zagrożeniem braku kompatybilności z istniejącymi systemami transmisyjnymi, tj.:

1) koniecznością doposażenia sprzętu radiowego w dodatkowe elementy wyposażenia w celu zapewnienia pełnej kompatybilności z eksploatowanymi systemami, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami:

— pozyskanie radiostacji innego producenta i typu wiąże się z ryzykiem braku kompatybilności i w konsekwencji potencjalnym brakiem możliwości ich pracy w obecnie eksploatowanych systemach transmisyjnych – spowoduje to brak możliwości współpracy w domenie łączności radiowej, a także może zwiększyć podatność wykorzystywanych systemów radiowych na rozpoznanie i zakłócanie przez przeciwnika,

— obecnie część platform wyposażona jest w dedykowane systemy synchronizacji. Pozyskanie radiostacji innego producenta spowoduje konieczność instalacji dodatkowych urządzeń, co wygeneruje dodatkowe koszty,

— w przypadku zastosowania radiostacji nowego typu utracona zostanie redundantność zainstalowanych obecnie radiostacji, rzutując negatywnie na bezpieczeństwo oraz zdolności do wykonywania zadań;

2) koniecznością zapewnienia obsługi serwisowej dla nowego typu radiostacji, obecnie Siły Zbrojne posiadają personel przeszkolony z zakresu diagnostyki i serwisowania radiostacji M3SR 4400;

3) koniecznością stworzenia bazy szkoleniowej dla nowego typu radiostacji. Obecnie Siły Zbrojne posiadają zaplecze szkolno-treningowe oraz personel przygotowany do nauki obsługi M3SR 4400;

4) koniecznością pozyskiwania oraz utrzymywania zapasów technicznych środków materiałowych – dla różnych radiostacji;

5) brakiem możliwości przesuwania operatorów sprzętu radiowego pomiędzy platformami ze względu na różnice w typach radiostacji oraz brak odpowiednich przeszkoleń operatorów, co negatywnie rzutuje na bezpieczeństwo oraz wykonywanie zadań;

6) wznowienie dostaw zagwarantuje bezpieczeństwo i sprawność eksploatacyjną radiostacji będących obecnie na stanie SZ.

Mając na uwadze powyższą argumentację, w ocenie Zamawiającego zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 131h ust. 6 pkt 4 i ust. 7 pkt 1 ustawy, w związku z art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli „zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność” z dotychczas wykorzystywanymi w SZ RP oraz „nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu” radiostacji.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14/04/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Rohde & Schwarz Österreich GmbH
Adres pocztowy: Technologiestraβe 10, Euro Plaza 2E
Miejscowość: Wiedeń
Kod NUTS: AT1 Ostösterreich
Kod pocztowy: 1120 Wien
Państwo: Austria
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 8 013 572.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 7 334 875.42 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

— W sekcji V 2.1, jako data decyzji o udzieleniu zamówienia została podana data zatwierdzenia protokołu z negocjacji.

— W sekcji V 2.4 zostały podane, odpowiednio, szacunkowa wartość zamówienia i wartość końcowa po negocjacjach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się w terminach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2021