Usługi - 195729-2016

09/06/2016    S110

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią UE w dziedzinie biogospodarki

2016/S 110-195729

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for the Environment
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią UE w dziedzinie biogospodarki

Numer referencyjny: ENV.B.1/ETU/2015/0018.
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Lasy pokrywają około 40% obszaru Unii Europejskiej. Są to niezwykłe ekosystemy i cenne zasoby naturalne. Oczekuje się, że aktualna polityka UE ukierunkowana na rozwój biogospodarki i korzystanie z odnawialnych źródeł energii będzie czynnikiem stymulującym zapotrzebowanie na drewno i materiały drewniane, co oznacza nowe możliwości, ale również nowe wyzwania. Jedną z prawdopodobnych konsekwencji będzie intensyfikacja gospodarki leśnej i usuwanie większych ilości biomasy, z czym wiążą się zmiany w ekosystemach leśnych i ich rozmieszczeniu na całym obszarze.

Badanie powinno ułatwić Komisji zrozumienie, w jakim stopniu ustalone na poziomie europejskim zasady i wytyczne dotyczące ochrony środowiska na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej są stosowane w obecnych rzeczywistych działaniach w zakresie planowania wykorzystania lasów, gospodarowania lasami i użytkowania terenów; określenie problematycznych obszarów i zapobieganie zagrożeniom; oraz sformułowanie obiecujących praktyk i rozwiązań mogących umożliwić zoptymalizowanie gospodarki leśnej w celu uwzględnienia nowego zapotrzebowania na zasoby ekosystemów leśnych przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczniejszej niż dotychczas ochrony tych ekosystemów i ich różnorodności biologicznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 119 200.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procedura otwarta dotycząca umowy o badanie o czasie trwania wynoszącym 12 miesięcy oraz budżecie wynoszącym od 100 000 EUR do 120 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 105-189919
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0201/2016/730603/ETU/B.1
Nazwa:

Badanie dotyczące wdrożenia zrównoważonej gospodarki leśnej zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej i strategią UE w dziedzinie biogospodarki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NEPCon – Nature, Ecology and People Consult
Adres pocztowy: Skindergade 23,3
Miejscowość: Copenhagen K
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 1159
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 200.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 (rozporządzenia finansowego) w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50% wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Należy mieć na uwadze, że we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, Dz.U. 2015/S 38-064198 z 24.2.2015, podano budżet w kwocie 120 000 EUR. Obecnie zakres budżetu wynosi między 100 000 EUR a 120 000 EUR.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2016