Έργα - 195936-2021

21/04/2021    S77

Ελλάδα-Ιστιαία: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων

2021/S 077-195936

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 26
Πόλη: Ιστιαία
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Ταχ. κωδικός: 342 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντώνιος Γρεμμενάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Τηλέφωνο: +30 2226350010/55
Φαξ: +30 2226350009
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης», με προϋπολογισμό 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ), σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 561 500.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45232431 Αντλιοστάσιο λυμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα όρια του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας – Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης».

Με προϋπολογισμό 13 561 500,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) σε εργασίες κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά σε:

α) δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 29.214,9μ., 728 φρεάτια επίσκεψης, 7 αντλιοστάσια και τις διακλαδώσεις για τις συνδέσεις των κατοικιών·

β) το έργο του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων που αποτελείται από:

Αντλιοστάσιο, χερσαίο τμήμα μήκους 1.900 μ αποτελούμενο από δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρων 2xΦ400, φρεάτιο σύνδεσης με τον υποθαλάσσιο αγωγό, αγωγό μήκους 427μ. (χερσαίο τμήμα 27μ. και υποθαλάσσιο 400μ.) διαμέτρου Φ450, διαχυτήρας μήκους 60 μ. διαμέτρων Φ355-Φ250, σε βάθος τοποθέτησης -25 μ.·

γ) επιθεώρηση και έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 10.161,20m, που έχει κατασκευασθεί σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, επισκευή τυχόν φθορών, και ό,τι άλλο απαιτείται (απόφραξη, κατασκευή φρεατίων κ.λπ.) προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέργεια και λειτουργικότητα με τα παραδοτέα της παρούσης Πράξης (ειδικός όρος 3 της Πράξης ένταξης).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 561 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρ. Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.), με κωδικό Ο.Π.Σ. 5008966 (κωδικός ενάριθμου Σ.Α. Πράξης 2018ΣΕ27510009), επιλέξιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη 7 210 000,00 EUR (Ε.Σ.Π.Α.) (χωρίς Φ.Π.Α.) και μη επιλέξιμη 6 086 500,00 (Π.Δ.Ε.) (χωρίς ΦΠΑ). Η μη επιλέξιμη δαπάνη (265 000,00 EUR) θα καλυφθεί από τον τακτικό Π/Υ του Δήμου.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπου ως κριτήρια ποιότητας λαμβάνονται:

α) το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου·

β) το κόστος λειτουργίας·

γ) η συνέργεια και λειτουργικότητα με ήδη κατασκευασθέν έργο σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις κατηγορίες έργων υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στα άρθρα 100 και 99 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 23.5 και 23.9 της παρούσας διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή της αίτησης, κατ' ελάχιστον θα πρέπει:

i) για την κατηγορία των Η/Μ, να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6β, 6γ του άρθρου 100 του Ν.3669/08, με εφαρμογή της παραγράφου 6δ (τήρηση δείκτη βιωσιμότητας) του άρθρου 100 του Ν.3669/08·

ii) για την κατηγορία υδραυλικών έργων, να διαθέτουν ιδία κεφάλαια και πάγια στοιχεία κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8γ, 8δ του άρθρου 100 του Ν.3669/08, με εφαρμογή της παραγράφου 8ε (τήρηση δείκτη βιωσιμότητας) του άρθρου 100 του Ν.3669/08.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08, όπως ισχύει.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που ορίζονται στα άρθρα 100 και 99 του N.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσης (υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.6) της παρούσας διακήρυξης.

Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή της αίτησης, κατ' ελάχιστον θα πρέπει:

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των:

i) Η/Μ, απαιτείται κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 100 του ν.3669/08 και συγκεκριμένα 1 Μ.Ε.Κ. Δ και 1 Μ.Ε.Κ. Γ στην κατηγορία του Η/Μ·

ii) υδραυλικών έργων, απαιτείται κατ' ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8αii του άρθρου 100 του ν.3669/08 και συγκεκριμένα:

α) 3 Μ.Ε.Κ. Δ και 2 Μ.Ε.Κ. Γ ή

β) 2 Μ.Ε.Κ. Δ και 4 Μ.Ε.Κ. Γ ή

γ) 3 Μ.Ε.Κ. Δ και 1 Μ.Ε.Κ. Γ και 2 Μ.Ε.Κ. Β ή

δ) 2 Μ.Ε.Κ. Δ και 3 Μ.Ε.Κ. Γ και 2 Μ.Ε.Κ. Β

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω στελέχωση μπορεί να εξασφαλισθεί είτε από ένα μεμονωμένο οικονομικό φορέα, είτε από ένωση οικονομικών φορέων, είτε με την στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια εμπειρία).

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στην υλοποίηση του έργου σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, που σχετίζονται και είναι ανάλογα με τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ.75 παρ.4 του Ν.4412/16.

i) να έχουν κατασκευάσει επί ποινή αποκλεισμού την τελευταία δεκαετία (ήτοι από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του έργου ή από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου, εάν δεν έχει συντελεστεί προσωρινή παραλαβή έως την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης):

α) 1 τουλάχιστον έργο αποχέτευσης ακαθάρτων ανάλογο με το δημοπρατούμενο, μήκους τουλάχιστον 20 km με τέσσερα (4) αντλιοστάσια κατ' ελάχιστον

β) 1 τουλάχιστον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Τα παραπάνω (α και β) θα συνοδεύονται από πρωτόκολλα παραλαβής και δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκουν στην ίδια εργολαβία·

γ) να έχουν επιθεωρήσει, ελέγξει και επισκευάσει την τελευταία δεκαετία (ως ορίζεται ανωτέρω) δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων τουλάχιστον πέντε (5) km, συνολικά συνοδευόμενα από πρωτόκολλα παραλαβής.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/05/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 26
Πόλη: Ιστιαία
Ταχ. κωδικός: 342 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Τηλέφωνο: +30 2226350010/55
Φαξ: +30 2226350009
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Πόλη: Ιστιαία
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimosistiaiasaidipsou.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/04/2021