Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Prekės - 195988-2019

26/04/2019    S82    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Rzeszów: Saulės fotovoltiniai moduliai

2019/S 082-195988

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adresas: ul. Naruszewicza 18
Miestas: Rzeszów
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 35-055
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Ryszard Kempa
El. paštas: przetargi@mpwik.rzeszow.pl
Telefonas: +48 178509716

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.mpwik.rzeszow.pl

Pirkėjo profilio adresas: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow
I.6)Pagrindinė veikla
Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o.

Nuorodos numeris: ZP/S-PN-18/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09331200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o., w ramach którego zostaną wykonane dwa zadania inwestycyjne, z którego każde stanowi samodzielną całość (część zamówienia).

1) Część I: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”, Instalacja o mocy 1,2 MWp zlokalizowana będzie na działce nr 1762 obręb 223. Powierzchnia niezbędna do utworzenia instalacji to ok 0,95 ha.

2) Część II: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15kW”; Instalacja o mocy 14,7 kW zostanie zamontowana na elewacji budynku administracyjnego oraz na dachu przyległego garażu przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, działki nr 1084/4 i 1085/6 obr. 207.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie ZUW Rzeszów”

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45311000
45315700
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL82
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

35-083 Rzeszów, ul. Zwięczycka 36, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Instalacja o mocy 1,2 MWp zlokalizowana będzie na działce nr 1762 obręb 223. Powierzchnia niezbędna do utworzenia instalacji to ok 0,95 ha. Elektrownia fotowoltaiczna zostanie umieszczona na terenie Stacji Uzdatniania Wody, na której nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wytworzona energia elektryczna będzie zużywana wyłącznie na potrzeby własne.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna składać się będzie z zespołów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,2 MWp. Projektuje się zamontować 4 000 szt. modułów fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych typu „wschód-zachód”, wbijanych w grunt. Wysokość konstrukcji wsporczych modułów nie przekroczy 2,9 m. Kąt pochylenia modułów wynosi 16 stopni, moduły układane na dłuższym boku do ziemi. Moduły projektuje się montować w pozycji horyzontalnej.

W związku z wystąpieniem nieistotnych zmian w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu budowlanego zadanie należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Główne elementy instalacji to:

Konstrukcje wsporcze modułów,

Moduły fotowoltaiczne - krzemowe moduły min 300Wp - kierunek instalacji: wschód-zachód (4 000 szt.),

Falowniki fotowoltaiczne DC/AC na konstrukcjach wsporczych modułów (58 szt.),

Rozdzielnice elektryczne RE1÷RE8 na konstrukcjach wsporczych modułów, wraz z zabezpieczeniem na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

Kontenerowa stacja transformatorowa nn/SN (0,4/15 kV) na filarach wraz z układem pomiarowym energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę, rozdzielnica SN i nN, oraz dwa transformatory energetyczne 1 250 kVA,

Doposażenie istniejącej rozdzielni SS4 o dwa pola SN,

Doposażenie istniejących rozdzielni SN o elementy układów SZR zgodnie z wytycznymi Inwestora, oraz zintegrowanie z istniejącymi urządzeniami,

Wykonanie nowych zewnętrznych tras kablowych n/N i SN,

Instalacja oświetlenia i monitoringu projektowanej instalacji,

Wykonanie zabezpieczeń i automatyki uniemożliwiającej podanie napięcia na sieć dystrybucyjną PGE Dystrybucja S.A.,

Wdrożenie projektowanego systemu OZE wraz z integracją z nim urządzeń kontrolno-pomiarowych,

Uruchomienie systemu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 16/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPPK.03.04.00-18-0002/18

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15kW”

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45261215
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL82
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Instalacja o mocy 14,7 kW zostanie zamontowana na elewacji budynku administracyjnego oraz na dachu przyległego garażu przy ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów, działki nr 1084/4 i 1085/6 obr. 207 i obejmować będzie m.in.:

— 30 modułów fotowoltaicznych na elewacji w postaci fasady wentylowanej w przestrzeniach pod oknami na elewacji południowo-zachodniej budynku administracyjnego,

— 14 modułów fotowoltaicznych na dachu garażu.

Moduły zostaną zlokalizowane na zaprojektowanej konstrukcji stalowo aluminiowej.

W ramach zadania zaprojektowano 2 falowniki fotowoltaiczne:

— falownik beztransformatorowy trójfazowy o mocy znamionowej 4,5 kW,

— falownik beztransformatorowy trójfazowy o mocy znamionowej 8,2 kW.

Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie:

— tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

— zabezpieczeń i automatyki uniemożliwiającej podanie napięcia na sieć dystrybucyjną PGE Dystrybucja S.A,

— montaż rozdzielnic fotowoltaiki,

— wykonanie wizualizacji ON-LINE uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej oraz pokazanie ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii.

Instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do lokalnej rozdzielnicy głównej prądu przemiennego budynku administracyjnego.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 16/12/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

RPPK.03.04.00-18-0002/18

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert:

1) Oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wypełnili Część II, III, IV a, oraz VI JEDZ.

Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje odnośnie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) można uzyskać na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

2) Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

3) Formularz Oferty sporządzony na podstawie zał. nr 1 do SIWZ oraz Załącznik do Oferty – Wykaz Kluczowych Urządzeń (WKU) sporządzony na podstawie zał. nr 1A do SIWZ,

4) Pełnomocnictwo – musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

5) Dokument wniesienia wadium.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z tych wykonawców.

3. W przypadku wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu ‒ w zakresie, w jakim powołują się na ich zasoby ‒ wykonawca składa zamawiającemu także JEDZ tych podmiotów; JEDZ innych podmiotów musi mieć postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z tych podmiotów.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

i. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

a) w przypadku składania oferty dla części I lub I i II: 2 zamówienia (umowy), dotyczące dostawy wraz montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 400 kWp każda,

b) w przypadku składania oferty tylko dla części II: 2 zamówienia (umowy), dotyczące dostawy wraz montażem oraz uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 14 kW i wartości prac (umów) nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda;

ii. Wykonawca musi wykazać, że:

a) w przypadku składania oferty dla części I będzie dysponował Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym w kierowaniu pracami minimum jednej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 0,4 MWp;

b) w przypadku składania oferty dla części II będzie dysponował Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym w kierowaniu robotami minimum jednej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 14 kW.

Uwaga!:

Przez instalację fotowoltaiczną Zamawiający rozumie co najmniej system składający się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, systemu mocowania i okablowania, wraz z montażem instalacji na budynku lub dachu lub jako instalacja wolno stojąca oraz jej uruchomieniem. Za jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach jednej umowy dla jednego Zamawiającego.

Zamawiający uzna również doświadczenie nabyte przez Wykonawców w ramach wykonywania robót budowlanych, o ile zamówienie takie obejmowało co najmniej dostawę paneli fotowoltaicznych, systemu mocowania i okablowania, oraz wykonanie montażu instalacji na budynku lub dachu lub jako instalacji wolno stojącej wraz z jej uruchomieniem.

W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje;

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą, w wysokości:

1) dla Części I: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2) dla Części II: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz wykonawca wnosi je w formie elektronicznej przez wczytanie na portalu platformazakupowa.pl/pn/mpwik_rzeszow oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta.

3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla Części I i/lub Części II.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Pzp. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/05/2019
Vietos laikas: 12:05
Vieta:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18, pok. nr 102, POLSKA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp. Na podstawie art. 133 ust. 4 Pzp wykluczeniu nie podlega wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (tj. przed wyborem najkorzystniejszej oferty) wezwie wykonawcę/wykonawców, którego/których oferta/oferty została/y najwyżej oceniona/e, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) spełnienie warunków w postępowaniu:

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3) dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

a) karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie Kluczowych Urządzeń (WKU).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty z pkt 4. 1) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

6. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawca składa ww. oświadczenia i dokumenty z pkt 4. 1) w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Pzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez prezesa UZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24/04/2019