Diensten - 196163-2019

26/04/2019    S82

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2019/S 082-196163

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contracts.mod.uk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FMSP Ships Engineering Management and Delivery at Devonport, Clyde and Rosyth

Referentienummer: FMSP/005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34510000 Schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The supplier is required to provide complex ships engineering delivery services to meet the requirements of the Authority at Devonport, Clyde and Rosyth Naval Bases for the Royal Navy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 789 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34510000 Schepen
35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen
50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
50246000 Onderhoud van havenuitrusting
63723000 Afmeerdiensten
75220000 Defensiediensten
98363000 Duikdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK41 Plymouth
NUTS-code: UKM81 East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Voornaamste plaats van uitvoering:

Plymouth, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh and Lomond,Clackmannanshire and Fife.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The scope of the ships engineering delivery at Devonport, Clyde and Rosyth comprises the following services for the Royal Navy: Fleet Time Support Periods (FTSP), Upkeep Periods (UP), Alterations and Additions (A&A), Unprogrammed Work (including Operational Defect (OPDEF) response), Underwater Services (Engineering).

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial contract length will be for 5 years with an option to extend by 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The cyber risk level for this contract has been assessed as “High”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The Future Maritime Support Programme (FMSP), part of DE&S, intends to award a contract to Devonport Royal Dockyard Ltd, Babcock Marine (Clyde) Ltd and Babcock Marine (Rosyth) Ltd for the provision of Ships Engineering at Devonport Naval Base, Plymouth, Clyde Naval Base and Rosyth Naval Base for a period of 5 years to 31.3.2025, with an option to extend by a further 1 year.

The contract is being procured under the Single Source Contracts Regulations 2014 because of the existence of legally binding agreements, namely the terms of business agreement with Babcock International Group plc, Devonport Royal Dockyard Ltd, Babcock Marine (Clyde) Ltd and Babcock Marine (Rosyth) Ltd which grants the contractor exclusivity for nominated roles, including the scope of these services and the Sale of Dockyard Agreement which granted ownership of Devonport Naval Base to Babcock Marine. It is therefore, impractical for any other supplier to provide these services, as they are in support of other contractual arrangements which are also being procured through single source arrangements.

This contract is considered to be exempt from the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) under Article 346(1)(a). The economic operator to be awarded the contract may be required to handle and protect UK Eyes Only (UKEO) National Caveated information or assets and they must not permit anyone who is not a UK National to access such information or assets as it involves access to sensitive sites, such as the home port for the nation's nuclear deterrent. Information identified as UKEO must not be sent to foreign governments, overseas contractors, international organisations or released to any foreign nationals (either overseas or in the UK) without the originator‘s specific consent. Due to this requirement, the Authority is proceeding with the procurement process in reliance on the exemption in Article 346(1)(a) TFEU and the general exclusion from the Defence and Security Public Contract Regulations 2011 (DSPCR) under Regulation 7(1)(a).

In addition, it is considered that Article 346(1)(b) also applies to this procurement as it is in support of war material (specifically warships and other Royal Navy support vessels) as set out in the official translation of Council Decision 255/58.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-068954

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: FMSP/005
Benaming:

FMSP Ships Engineering at Devonport, Clyde and Rosyth

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Devonport Royal Dockyard Ltd
Postadres: Devonport Royal Dockyard
Plaats: Plymouth
NUTS-code: UKK41 Plymouth
Postcode: PL1 4SG
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 789 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2019423-DCB-14827549.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019