Diensten - 196165-2019

26/04/2019    S82

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2019/S 082-196165

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contracts.mod.uk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FMSP Hard Facilities Management and Alongside Sercvices at Portsmouth

Referentienummer: FMSP/008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34510000 Schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The supplier is required to provide hard facilities management services and alongside services for naval vessels at Portsmouth Naval Base for the Royal Navy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 732 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34510000 Schepen
35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
50246000 Onderhoud van havenuitrusting
63723000 Afmeerdiensten
65000000 Openbare voorzieningen
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
75220000 Defensiediensten
98363000 Duikdiensten
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ31 Portsmouth
Voornaamste plaats van uitvoering:

Portsmouth.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The scope of this contract comprises of the following services to the Royal Navy: infrastructure and estates services – strategic estates management; repair and maintenance of infrastructure; utilities management (including building and vessel utilities); design and build new infrastructure; underwater services; estates information knowledge management/technology information centre;berthing services – lifting service; rigging; berthing and unberthing of vessels alongside.

The supplier will provide hard facilities management services to meet the requirements of the Authority at Portsmouth Naval Base.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Initial contract length will be for 5 years with an option to extend by up to 2 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The Future Maritime Support Programme (FMSP), part of DE&S, is competing the provision of hard facilities management and alongside services at Portsmouth Naval Base within Defence Contracts Online only.

This contract is considered to be exempt from the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU) under Article 346(1)(a). The economic operator to be awarded the contract may be required to handle and protect UK Eyes Only (UKEO) National Caveated information or assets and they must not permit anyone who is not a UK National to access such information or assets. Information identified as UKEO must not be sent to foreign governments, overseas contractors, international organisations or released to any foreign nationals (either overseas or in the UK) without the originator‘s specific consent. Due to this requirement, the Authority is proceeding with the procurement process in reliance on the exemption in Article 346(1)(a) TFEU and the general exclusion from the Defence and Security Public Contract Regulations 2011 (DSPCR) under Regulation 7(1)(a).

In addition, it is considered that Article 346(1)(b) also applies to this procurement as it is in support of war material including warships, submarines and other Royal Navy support vessels as set out in the official translation of Council Decision 255/58.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-068954

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: FMSP/008
Benaming:

FMSP Hard Facilties Management and Alongside Services at Portsmouth

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Future Maritime Support Programme
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 732 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU),the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2019423-DCB-14827555.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019