Services - 19634-2022

14/01/2022    S10

Sverige-Stockholm: Statliga stödtjänster

2022/S 010-019634

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Marie Frodin
E-post: Marie.Frodin@fmv.se
Telefon: +46 706598151
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.fmv.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52037
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52037
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/fmv/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projektkoordinator/ Beställningssamordnare

Referensnummer: 21FMV6898
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75130000 Statliga stödtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

FMV har behov av en projektkoordinator/beställningssamordnare inom program Leopard 2 System. Leopard 2 System är ett av Försvarsmaktens mest komplexa materielsystem och omfattar allt från stridsvagnar, bärgningsbandvagnar och simulatorer till dokumentation och reservdelar samt specialverktyg för såväl vagnar som simulatorer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för Tjänsten kommer vara att förbereda och utföra beställningar, hantera leveranser och följa upp ekonomi i uppdragen med FM-anslag i system PRIO. Arbetet är tidskrävande och kräver omfattande administrativa åtgärder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75130000 Statliga stödtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

FMV har behov av en projektkoordinator/beställningssamordnare inom program Leopard 2 System. Leopard 2 System är ett av Försvarsmaktens mest komplexa materielsystem och omfattar allt från stridsvagnar, bärgningsbandvagnar och simulatorer till dokumentation och reservdelar samt specialverktyg för såväl vagnar som simulatorer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för Tjänsten kommer vara att förbereda och utföra beställningar, hantera leveranser och följa upp ekonomi i uppdragen med FM-anslag i system PRIO. Arbetet är tidskrävande och kräver omfattande administrativa åtgärder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2022
Slut: 01/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Vid utlösande av option

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se förfrågningsunderlaget

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/02/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/02/2022
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2022