Supplies - 196470-2021

21/04/2021    S77

Poland-Warsaw: Surgical gloves

2021/S 077-196470

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: 012298697
Postal address: ul. Cegłowska 80
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-809
Country: Poland
Contact person: Piotr Bela
E-mail: piotr.bela@bielanski.med.pl
Telephone: +48 225690159
Fax: +48 225690247
Internet address(es):
Main address: www.bielanski.bip-e.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-24/2021

Reference number: ZP-24/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamówienie obejmuje 8 pakietów (części):

— pakiet 1 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe,

— pakiet 2 – rękawice diagnostyczne, winylowe,

— pakiet 3 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe,

— pakiet 4 – rękawice chirurgiczne, neoprenowe,

— pakiet 5 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane,

— pakiet 6 – rękawice sekcyjne,

— pakiet 7 – rękawice diagnostyczne lub chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane,

— pakiet 8 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe XL.

Zamawiający nie określa liczby pakietów zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę pakietów, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 648 552.80 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 1 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 – rękawice diagnostyczne, winylowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 2 – rękawice diagnostyczne, winylowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 3 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 – rękawice chirurgiczne, neoprenowe

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 4 – rękawice chirurgiczne, neoprenowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 5 – rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6 – rękawice sekcyjne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 6 – rękawice sekcyjne.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7 – rękawice diagnostyczne lub chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 7 – rękawice diagnostyczne lub chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe XL

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Pakiet 8 – rękawice diagnostyczne, nitrylowe XL.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt XV SWZ.

2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust.2 ustawy Pzp).

3. Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania zamawiającego.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

VII. Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę̨:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. . poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono prawomocny zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Minimum level(s) of standards possibly required:

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku konsorcjum i polegania na zasobach innych podmiotów oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu składa:

a) każdy ze wspólników konsorcjum – art. 125 ust. 4 ustawy Pzp; oraz

b) każdy podmiot udostępniający (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie; lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt IX.1 SWZ i/lub podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt IX.2 SWZ, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy Pzp.

VIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

IX. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożenie;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzonym na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego - dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 pkt 2 i 3;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa pkt 1 ppkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3) dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

O których mowa w pkt 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 2 ppkt 3 stosuje się;

5) wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający oceni czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę;

6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający żąda od każdego z tych wykonawców podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 1 ppkt 1–5;

Minimum level(s) of standards possibly required:

7) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2019, poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści „JEDZ” lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

8. Wraz z ofertą (formularz oferty wraz formularzem specyfikacji cenowej) wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:

1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy w wykonawców;

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;

3) następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi na zaoferowane produkty – z podaniem numeru pakietu, którego dotyczy,

b) raport z badań producenta i/lub raport jednostki niezależnej na zaoferowane rękawice – z podaniem numeru pakietu którego dotyczy.

Przez raport należy rozumieć pełny raport z badań przeprowadzonych przez producenta i/lub niezależny podmiot, odnoszący się do serii dostarczanych próbek. Raport powinien dotyczyć co najmniej następujących rozmiarów:

— dla rękawic diagnostycznych – S, M, L,

— dla rękawic chirurgicznych – 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;

c) materiały producenta np. karty katalogowe, oświadczenie producenta, foldery, opisy, ulotki oferowanych produktów z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone przez zamawiającego – z podaniem numeru pakietu którego dotyczy;

d) formularz specyfikacji technicznej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;

e) próbki zaoferowanych rękawic, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ (pkt 7).

Uwaga! Próbki posłużą ocenie w ramach przyjętego w postępowaniu kryterium jakość.

Próbki nie podlegają uzupełnieniu, zgodnie z zasadą wskazaną w rozdz. V (zgodnie z art. 107 ust. 3 Pzp).

Brak próbek, ich niekompletność lub złożenie po terminie składania ofert spowoduje nie przyznania punktacji w ramach kryterium oceny ofert. Próbki winny być dostarczone najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.

Próbki zaoferowanego asortymentu winny być dostarczone bezpośrednio pod adres zamawiającego, tj.: Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych (I piętro, pokój nr 106, tel. +48 225690247).

W pozostałym zakresie obowiązuje składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami niniejszej SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021