Varer - 196478-2021

Submission deadline has been amended by:  247151-2021
21/04/2021    S77

Danmark-Aarhus: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr

2021/S 077-196478

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Kang Krægpøth
E-mail: kthk@aarhus.dk
Telefon: +45 20533770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
E-mail: kontakt@affaldvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Plejehjemmet Sct. Olaf
CVR-nummer: 27776817
Postadresse: Hjulbjergvej 58
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
E-mail: sctolaf@mso.aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://plejehjemmet-sct-olaf.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børnehaven Stenhøjgård
CVR-nummer: 24196739
Postadresse: Tværgade 5
By: Malling
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8340
Land: Danmark
E-mail: moro@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stenhoejgaard.dagtilbud-aarhus.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6d40b9-b1f5-4834-a865-f8c7971e2fb7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6d40b9-b1f5-4834-a865-f8c7971e2fb7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6d40b9-b1f5-4834-a865-f8c7971e2fb7/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af telefoni - hardware

Sagsnr.: 20/087848
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder en aftale på telefoni - hardware.

Aftalen omfatter telefoni hardware og tilbehør.

Aftalen løber op til 4 år (2-årig aftale med option på forlængelse af 2 x 12 måneder) og indgås med én leverandør.

Følgende deltager på option og har mulighed for at tilgå aftalen på baggrund af denne udbudsforretning:

— AffaldVarme Aarhus A/S

— Følgende selvejende institutioner: Plejehjemmet Sct. Olaf og Børnehaven Stenhøjgaard.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere om prækvalifikation. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og referencer vedrørende anskaffelse af telefoner, tilbehør og dertil hørende ydelser, der svarer til den udbudte Kontrakt med hovedvægten på tilbudsgivernes referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner, som er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud og således ikke optage forhandling med tilbudsgiver. Herudover forbeholder ordregiver sig retten til at tildele kontrakten efter modtagelsen af første reviderede tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B:

— Egenkapital

— Omsætning.

Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i under 3 år, udfyldes ESPD del IV afsnit B, nr. 3).

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

— Egenkapital på mindst 5 mio. DKK

— Omsætning på mindst 10 mio. DKK.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse).

Undtaget hertil er, hvis tilbudsgiver baserer sig på anden enhed i form af tilbudsgivers moderselskab, da tilbudsgivers egenkapital allerede er en del af moderselskabets regnskabstal. I så tilfælde lægges moderselskabets regnskabstal til grund alene.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedens samlede årlige egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Egenkapitalen beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i det seneste regnskabsår (Nettoopgørelse)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV afsnit C oplyse, om tilbudsgiveren lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontakter om salg af telefoner, tilbehør og dertil hørende ydelser (f.eks. asset data) indenfor de seneste 3 år.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring af disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af den enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer på kontrakter vedrørende salg af telefoner, tilbehør og dertil hørende ydelser. Referencen skal indeholde oplysninger om:

— Opgavens art

— Kontraktsum (hvis muligt)

— Tidspunkt for opgavens udførelse

— Hvem arbejdet er udført for.

Ved referencer, der svarer til den udbudte kontrakt, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder, samt virksomheder med mere end 500 ansatte (opgjort som årlige gennemsnitlige antal beskæftigede), som omfatter:

— Leverance af produkter og ydelser, der i videst muligt omfang svarer til udbudte i nærværende udbud.

— Ansøger kan med fordel anføre i hvor høj grad referencerne omfatter det udbudte i nærværende udbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/05/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis en af følgende friville udelukkelsesgrunde er til stede i ESPD del III afsnit C:

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis tilbudsgivers aktiviteter administreres af en kurator eller af retten, hvis tilbudsgiver er under tvangsakkord, hvis tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

— Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 5. oktober 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021