Diensten - 196519-2022

13/04/2022    S73

Nederland-Deventer: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2022/S 073-196519

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 118-268327)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Deventer
Postadres: Postbus 5000
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL212 Zuidwest-Overijssel
Postcode: 7400 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Natasja Smit
E-mail: gegevensaanbieder@deventer.nl
Telefoon: +31 570693911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deventer.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.deventer.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Olst-Wijhe
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Wijhe
NUTS-code: NL212 Zuidwest-Overijssel
Postcode: 8131 BN
Land: Nederland
E-mail: gegevensaanbieder@deventer.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.olst-wijhe.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop WMO 2019 gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeenten Deventer en Olst-Wijhe zijn gestart met een inkoopprocedure sociale en andere specifieke diensten boven de drempel om overeenkomsten te sluiten die zien op ondersteuning, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging respijtopvang en aanvullende diensten in het kader van de Wmo in natura voor inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe die voor die voorzieningen in aanmerking komen. Doel van de inkoopprocedure is; het contracteren van meerdere geschikte contractanten die gedurende de looptijd van de overeenkomst inwoners van de gemeenten Deventer en/of Olst-Wijhe ondersteuning gaan bieden op basis van de voorwaarden en eisen als vastgelegd in de overeenkomst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-268327

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2022-02-12

Te lezen:

01-05-2022 00:01

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2022-02-11

Te lezen:

30-04-2022 23:59

VII.2)Overige nadere inlichtingen: