Supplies - 196578-2021

21/04/2021    S77

Romania-Bucharest: Protective gear

2021/S 077-196578

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul de Protecție și Pază – UM 0149 F București
National registration number: 4283635
Postal address: Bulevardul Geniului nr. 42B, sector 6
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060117
Country: Romania
Contact person: În atenţia: Victor Sorin Pena
E-mail: pena.victor@spp.ro
Telephone: +40 214081046
Fax: +40 214081283
Internet address(es):
Main address: www.spp.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118189
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de furnizare echipamente individuale de protecția muncii în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”, cod MySMIS: 137307 program/proiect: Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM

Reference number: 137307/ID1222225537_3
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Contract de furnizare echipamente individuale de protecția muncii în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru intervenția la dezastre, urgențe și crize”, cod MySMIS: 137307 program/proiect: Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 420.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Cască de protecție, vestă reflectorizantă, imbracaminte de protectie si incaltaminte de protectie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.2. – Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, cod proiect MySMIS: 137307 și “Sistem integrat pentru intervenția la urgențe, dezastre și crize”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1: Cerinta privind motive de excludere

Constituie motive de excludere de la procedura de achiziţie cazurile în care ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii se încadrezează în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016;

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul se va depune atât de către ofertant cât şi, dacă este cazul, de către asociaţi / terţi susţinători / subcontractanţi.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate fiscale/de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat şi bugetul local, valabile la momentul prezentării acestora;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv;

3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice.

4. Alte documente edificatoare după caz.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situațiile prevăzute DUAE, se va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de o traducere autorizată în limba română.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), terț susținător sau subcontractant va prezenta DUAE.

ATENTIONARE: La momentul completării informațiilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul sa intervină asupra formatului documentului sau asupra cerințelor bifate de autoritatea contractantă.

Cerinţa nr. 2: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu privire la conflictul de interese.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Formularul nr. 1 din Secțiunea Formulare.

În ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, conform art. 58-62 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurentei și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

În aplicarea art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă precizează numele persoanelor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază - U.M. 0149F Bucureşti care dețin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Uşurelu Valentin-Ioan, Uleia Stelian, Pena Victor-Sorin, David Cristian, Luben Ana-Maria, Ioniţă Valentin, Guia Olguta Elena, Roman Razvan-Dumitru, Daia Ștefan-Ioan, Busuroi Ilie-Adrian, Neacsu Cristian, Dutu Cosmin-Mihai, Stocheci Mitica Ticuta.

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii care se află în situațiile prevăzute la art. 60, alin. 1) din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante vor fi excluşi din procedura de atribuire.

Cerinţa nr. 1:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă, că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achiziții European se va completa direct în SEAP în cadrul anunțului de participare. Informații referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP și Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP.

Precizarea nr. 2: Dacă se va constata că doi sau mai mulți operatori economici sunt clasați pe primul loc al clasamentului, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertanții clasați pe primul loc.

Precizarea nr. 3: Operatorii economici pot vizualiza documentația de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fișierelor semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semnătură electronică.

Precizarea nr. 4: Documentele prezentate într-o altă limbă decât cea română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Precizarea nr. 5: Solicitările de clarificări/informații suplimentare pot fi transmise autorității contractante prin intermediul SEAP cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Precizarea nr. 6: Au dreptul de a participa la prezenta procedură de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021