Supplies - 196581-2021

21/04/2021    S77

Romania-Bucharest: Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment

2021/S 077-196581

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
National registration number: 4283333
Postal address: Str. Căldăruşani nr. 9
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011241
Country: Romania
Contact person: Marian Mirea
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telephone: +40 212237192
Fax: +40 212231480
Internet address(es):
Main address: www.ana-aslan.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118198
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: INGG „Ana Aslan”
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de echipamente medicale – Sistem modular de biologie moleculară și autoclav de min. 75 l

Reference number: 71.02.01
II.1.2)Main CPV code
38951000 Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitia de echipamente medicale – sistem modular de biologie moleculara si autoclav de min. 75 l pe două loturi – conform cerintelor din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minimum 20de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 374 087.70 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pe unul sau doua loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem de biologie moleculara automat

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38951000 Real-time Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
51500000 Installation services of machinery and equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediile: INGG ANA ASLAN din Str, Căldărușani nr. 9, sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011241, si Sos. București - Ploiești nr. 307, Otopeni, Județul Ilfov, Cod postal: 926001.

II.2.4)Description of the procurement:

Sistem modular de biologie moleculara - Cntitate = 2 buc Conform cerintelor solicitate din caietul de sarcini

Sistem modular de biologie moleculara format din:

1. Aparat REAL-TIME PCR – 1 bucata

2. Extractor automat de acizi nucleici - 2 bucati

3. Hota microbiologica clasa II (pentru manipularea manipularea agentilor patogeni de nivel 1, 2 si 3) – 1 bucata

4. Sistem agitare tip Vortex – 2 bucati

5. Cabinet PCR cu filtru hepa – 2 bucati

6. Microcentrifuga – 1 bucata

7. Centrifuga cu racire – 1 bucata

8. Modul automat de spalare pentru microplaci – 1 bucata

9. Platforma de agitare cu incalzire pentru microplaci – 1 bucata

10. Ultracongelator vertical, −86 oC – 1 bucata

11. Aparat de apa ultrapura pentru biologie moleculara – 1 bucata

12. Set pipete automate monocanal – 3 bucati

13. Sistem pentru electroforeza acizilor nucleici – 1 bucata

14. Aparat PCR conventional - 1 bucata

15. Spectrofotometru pentru volume mici – 1 bucata

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 268 677.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav de min 75 litri

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
51500000 Installation services of machinery and equipment
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediile: INGG ANA ASLAN din Str, Căldărușani nr. 9, sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011241, si Sos. București - Ploiești nr. 307, Otopeni, Județul Ilfov, Cod postal: 926001.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoclav de min 75 litri - cantitate 2 buc - conform cerintelor solicitate in caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 410.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Se va completa DUAE, doar in SEAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60,164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

— Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, (dupa caz); declaratie conform art. 60 din legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant.

In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.”

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi completat dor in SEAP, (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1. Dr. Stefan Anca Elena – Manager;

2. Dr. Bucur Antoaneta – Director medical;

3. Ec. Chiriac Florentina - Director Financiar Contabil;

4. As. Cirjan Camelia - Director Ingrijiri;

5. Dr. Mihaela Toderici - Medic primar Medicina de Laborator;

6. CJ. Malusanu Robert - Compartiment juridic;

7. Ec. Mirea Marian – Biroul Achizitii Publice.

Informatii privind asociatii:

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.

Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:

— asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului

— nominalizarea liderului asocierii,

— comunicarile se vor face cu liderul asocierii.

Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau,daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.

A.Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate.

Modalitatea de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN principale sau secundare din certificatul constatator.

Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale si actuale la momentul prezentarii.

Persoanele juridice/fizice straine/romane (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte: documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legislatiei tarii de rezidenta a operatorului economic si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Contractului.

Toate documentele/declaratiile/certificatele in alta limba decat cea de redactare a ofertei vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

In cazul ofertei comune conditia va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.

B. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de comercializare si distributie pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/ 2006 art. 926, republicata si actualizata.

Modalitate de indeplinire - se va completa DUAE. Persoane juridice/ fizice straine vor depune documente echivalente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art.196 alin 2/LG 98/2016 coroborat cu prev art.132 alin 2/HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Loturile: 1 si 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici trebuie sa faca dovada detinerii unei experiente in domeniul furnizarii de produse similare cu cele care fac obiectul lotului pentru care se depune oferta, acumulate in ultimii 3 ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte, a caror valoare cumulata sa fie in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte de minim: • pentru lotul 1 - 1268677.70 RON • pentru lotul 2 - 105410.00 RON. Prin furnizarea de produse similare se va intelege activitati avand ca obiect furnizarea de echipamente medicale (indiferent de tipul acestora) similare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei. Se vor prezenta documente/certificate emise sau contrasemnate de catre beneficiari autoritati contractante/entitati private (contracte insotite de documente care atesta receptia si valoarea produselor receptionate), care fac referire la furnizarea de produse similare cu cele care fac obiectul lotului pentru care se depune oferta, in valoare cumulata cel putin egala cu valorile minim stabilite in aceasta sectiune, pentru fiecare lot in parte ofertat. - Operatorul economic (ofertantul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, precum urmeaza: 1. se va utiliza campul "Descriere" pentru a include succint, cel putin urmatoarele informatii: a. datele de identificare ale contractului (numar si data), b. obiectul contractului, c. tipul produselor ce fac obiectul contractului, pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime 2. se va introduce in campul „valoare” – valoarea contractului (fara TVA) prezentat ca experienta similara; 3. se va preciza in campul "moneda", moneda in care este exprimata valoarea furnizarii de produse; 4. se va selecta "data de inceput” ca fiind data la care a inceput prestarea contractului; 5. se va selecta data de sfarsit" ca fiind data la care furnizarea produselor prezentate ca fiind similare, a fost acceptata ca fiind efectuata in mod corespunzator de catre beneficiar; 6. se va introduce in campul „Beneficiari”: denumirea beneficiarului furnizarii de produse, asa cum este acesta indicat in contractul prezentat ca fundament pentru realizarea furnizarii in campul "Descriere"; Nota 1 In cazul in care operatorul economic depune oferta pentru mai multe loturi, experienta similara minima de care trebuie sa faca dovada ofertantul este cea corespunzatoare celei mai mari valori maxime estimate a contractului aferente loturilor ofertate, si nu prin cumularea acestora. Nota 2: In cazul in care relatiile prezentate drept experienta similara fac referire la Acorduri cadru - ofertantul va indica drept relatii contractuale similare doar contractele subsecvente aferente acestor Acorduri Cadru! (simplul acord cadru nu poate proba derularea activitatilor de furnizare). In prezentarea informatiilor solicitate pentru experienta similara in aceasta rubrica a DUAE-ului, ofertantul va utiliza, pentru fiecare contract cu un beneficiar, cate o grupare de informatii, adaugand campuri suplimentare acolo unde este aplicabil. Nota 3: Autoritatea Contractanta nu va lua in considerar...

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, pentru dovedirea capacitatii tehnice a ofertantului de a mai fi livrat produse similare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Prin documentele justificative ce vor fi prezentate trebuie sa se faca dovada derularii unor contracte, in ultimii 3 ani, care fac referire la furnizarea de produse similare celor pentru care se depune oferta, in valoare cumulata cel putin egala cu nivelul solicitat in prezenta sectiune. In acest scop pot fi prezentate contractele de furnizare insotite de: procese verbale de receptie, certificate emise sau contrasemnate de catre autoritati contractante ori de catre clienti beneficiari, documente constatatoare sau alte documente similare care pot proba derularea activitatilor de furnizare similare in perioada si la nivelul valoric indicat in DUAE. In cazul in care, o relatie contractuala s-a derulat fara un contract de furnizare (ex: pe baza de comanda) atunci ofertantul va prezenta documente ce privesc receptia insotite de factura produselor si documente care probeaza incasarea acesteia. Pentru conversie, se va folosi cursul mediu anual pentru perechea lei/valuta comunicat de BNR.

Se va completa cat la ............ % se subcontracteaza

DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv descrieri sau fotografii urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Nu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, departajarea se va face avand in vedere punctajul obţinut la factorul de evaluare "preţul ofertei". In situaţia in care egalitatea se menţine, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi, documente care conţin noi preţuri iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Postal address: Str. Căldarușani nr. 9, sector 1, București
Town: București
Postal code: 011241
Country: Romania
E-mail: achizitii@ana-aslan.ro
Telephone: +40 212237192
Fax: +40 212231480
Internet address: www.ana-aslan.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021