Supplies - 196697-2021

21/04/2021    S77

Bulgaria-Aytos: Tyres for heavy/light-duty vehicles

2021/S 077-196697

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Aytos“
National registration number: 2016176540134
Postal address: ul. „Hadzhi Dimitar“ No. 9
Town: Aytos
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Postal code: 8500
Country: Bulgaria
Contact person: Tsonka Gospodinova Kodzhamanova
E-mail: dlaitos@mail.bg
Telephone: +359 886881212
Fax: +359 55822250
Internet address(es):
Main address: https://www.uidp-sliven.com/procedures/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/27571
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/130767
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/130767
I.4)Type of the contracting authority
Other type: териториално поделение на търговско предприятие по чл. 62, ал. 3 от ТЗ
I.5)Main activity
Other activity: управление на горски територии — държавна собственост, горскостопански и ловностопански дейности

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка, демонтаж, баланс и монтаж на външ. автомоб. гуми (радиални) и джанти и за специализ. горска техника и прикач. инвентар за автомобил. парк на ТП „ДГС Айтос“ за срок от 24 мес. по заявка на ТП „ДГС Айтос“

II.1.2)Main CPV code
34350000 Tyres for heavy/light-duty vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка, демонтаж, баланс и монтаж на външни автомобилни гуми (радиални) и джанти и за специализирана горска техника и прикачен инвентар за автомобилния парк на ТП „ДГС Айтос“ за срок от 24 мес. — по заявка на ТП „ДГС Айтос“

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас / Burgas
Main site or place of performance:

На територията на община Руен и на община Айтос в териториалния обхват на ТП „ДГС Айтос“ — в техническите пунктове на изпълнителя

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка, демонтаж, баланс и монтаж на външни автомобилни гуми (радиални) и джанти и за специализирана горска техника и прикачен инвентар, необходими за автомобилния парк на ТП „ДГС Айтос“, за срок от 24 месеца, както следва:

1. Външни автомобилни гуми (радиални); размери 185/75/16 за ВАЗ (Лада) „Нива“, при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума.

2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС — микробус „Фолксваген-Мултиван“, година на производство на МПС — 2009 г.

3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС — „Пежо 4007“, година на производство на МПС — 2008 г.

4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС — „Грейтуол-Стийд“, година на производство на МПС — 2012 г.

5. Външни автомобилни гуми (радиални) Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год. на производство на МПС — 2017 г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асфалт.

6. Гуми — алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС — „Тойота Хайлукс“, година на производство на МПС — 2009 г.

7. Гуми за Колесен трактор ЮМЗ 36-м — по заявка на ТП „ДГС Айтос“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Кандидата да е вписан в Търг. регистър

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Доказателства удостоверяващи, че кандидатът разполага с технически бази на територията на община Руен и на община Айтос — в териториалния обхват на ТП „ДГС Айтос“, в които следва да се извършва демонтаж, баланс и монтаж на доставените външни куми и джанти

Minimum level(s) of standards possibly required:

Кандидатите следва да разполагат с технически бази на територията на община Руен и на община Айтос — в териториалния обхват на ТП „ДГС Айтос“, в които следва да се извършва демонтаж, баланс и монтаж на доставените външни куми и джанти

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Изпълнението на поръчката ще се осъществ. в техн. бази на изпълнителя на територ. на общ. Руен и на общ. Айтос — в територ. обхват на ТП „ДГС Айтос“, в които следва да се извършва демонтаж, баланс и монтаж на доставените външни гуми и джанти. При извършване на доставките следва да се спазват изискванията за качество на доставените стоки съгласно норматив. изисквания и препоръките на произв. на МПС, за които са предназначени стоките. Стойността за демонтажа, монтажа и баланса на доставените външни гуми и джанти в базата им за извършване на монтаж и баланс на външните гуми в територ. обхват на ТП „ДГС Айтос“ е включена в предложената цена на стоките, като за тези дейности възложителя няма да следва да заплаща отделно възнагражд. на изпълнителя. Доставените външни автомобилни гуми няма да бъдат регенерат, същите ще бъдат нови и неупотребявани, ще отговарят на всички технич. изисквания на производит. на МПС, за които са предназначени, като датата на производство е не повече от 6 мес. преди доставката

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/05/2021
Local time: 12:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. (доп. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 — срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на:

а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8—10 и 13;

б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;

6. (изм. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. — ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.11.2019 г.) връчването на решението за:

а) определяне на изпълнител;

б) класиране на участниците в конкурса за проект;

в) включване или за отказ от включване в квалификационна система или в динамична система за покупки;

г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система за покупки;

д) прекратяване на процедурата;

е) (нова — ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна система или динамична система за покупки;

ж) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2.

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

(2) (Доп. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

1. наименование на органа, до който се подава;

2. (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице — жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя — физическо лице;

3. наименование и адрес на възложителя;

4. (доп. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) данни за обществената поръчка, включително уникалния и номер в РОП и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

5. (изм. — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;

6. (нова — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;

7. (предишна т. 6 — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) подпис на лицето, което подава жалбата.

(3) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:

1. (отм. — ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.)

2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1 и 2;

3. документ за платена държавна такса;

4. (доп. — ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 1.01.2021 г.) доказателство за изпращането на жалбата до възложителя, когато не е изпратена чрез платформата по чл. 39а, ал. 1;

5. (нова — ДВ, бр. 49 от 2018 г.) доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 5.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021