TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 196717-2022

Submission deadline has been amended by:  245656-2022
13/04/2022    S73

Poland-Warsaw: Other miscellaneous construction materials

2022/S 073-196717

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-906
Country: Poland
Contact person: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Telephone: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Internet address(es):
Main address: www.polish-airports.com
Address of the buyer profile: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla PL Warszawa – Radom.

Reference number: 62/PN/ZP/TLLZP/22
II.1.2)Main CPV code
44192000 Other miscellaneous construction materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowaniezgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Port Lotniczy Warszawa - Radom (ul. Lubelska 158, 26-600 Radom)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, jednak ze względu na realizację prac, polegających na budowie fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych możliwość rozpoczęcia realizowania przedmiotowego zamówienie jest szacowana nie wcześniej niż od dnia 15 czerwca 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy tj. Formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - cześć IV "Kryteria kwalifikacji", sekcja "alfa".

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie oraz montażu ekranów akustycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

- wykażą, że dysponują i skierują do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy, obejmujące kierowanie co najmniej jedną budową o wartości minimum 1 500 000,00 zł. netto.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 złotych.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami par 13 projektowanych postanowień umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców,którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na zasadach określonych w art. 227–238 ustawy. Aukcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy SmartPzp. Szczegóły dot. aukcji znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
Place:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa (budynek Sonata)

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SWZ),

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SWZ),

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SWZ).

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022