Supplies - 196717-2022

Submission deadline has been amended by:  245656-2022
13/04/2022    S73

Polska-Warszawa: Inne różne materiały budowlane

2022/S 073-196717

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-906
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Tel.: +48 226501807
Faks: +48 226501833
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polish-airports.com
Adres profilu nabywcy: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla PL Warszawa – Radom.

Numer referencyjny: 62/PN/ZP/TLLZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
44192000 Inne różne materiały budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowaniezgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Lotniczy Warszawa - Radom (ul. Lubelska 158, 26-600 Radom)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, jednak ze względu na realizację prac, polegających na budowie fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych możliwość rozpoczęcia realizowania przedmiotowego zamówienie jest szacowana nie wcześniej niż od dnia 15 czerwca 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy tj. Formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - cześć IV "Kryteria kwalifikacji", sekcja "alfa".

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie oraz montażu ekranów akustycznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

- wykażą, że dysponują i skierują do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy, obejmujące kierowanie co najmniej jedną budową o wartości minimum 1 500 000,00 zł. netto.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 złotych.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami par 13 projektowanych postanowień umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców,którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na zasadach określonych w art. 227–238 ustawy. Aukcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy SmartPzp. Szczegóły dot. aukcji znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa (budynek Sonata)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SWZ),

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SWZ),

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SWZ).

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022