Supplies - 196755-2021

21/04/2021    S77

Bulgaria-Pleven: Servers

2021/S 077-196755

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Meditsinski universitet
National registration number: 000405689
Postal address: ul. „Kliment Ohridski“ No. 1
Town: Pleven
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: Valeriya Rumyanova Tacheva
E-mail: valeria.tacheva@mu-pleven.bg
Telephone: +359 64884264
Fax: +359 64884264
Internet address(es):
Main address: www.mu-pleven.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/26362
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/129868
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/129868
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на разширение на наличната комуникационна и сървърна инфраструктура за нуждите на МУ — Плевен

II.1.2)Main CPV code
48820000 Servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата поръчка има за цел да разшири капацитета и производителността на наличните под-системи на комуникационната и сървърна инфраструктура намираща се в Центъра за съхранение, обработка, анализ и архивиране на научноизследователски данни, обслужващ Медицински университет — Плевен, който се помещава в сградата на факултет „Фармация“ на Медицински университет — Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ 1.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 220 201.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Main site or place of performance:

МУ — Плевен, гр. Плевен, ул. „Климент Охридски“ № 1

II.2.4)Description of the procurement:

Настоящата поръчка има за цел да разшири капацитета и производителността на наличните под-системи на комуникационната и сървърна инфраструктура намираща се в Центъра за съхранение, обработка, анализ и архивиране на научноизследователски данни, обслужващ Медицински университет — Плевен, който се помещава в сградата на факултет „Фармация“ на Медицински университет — Плевен, ул. „Св. Климент Охридски“ 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок доставка / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 220 201.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания по този критерий за подбор.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на не по-малко от 400 000.00 лева без ДДС, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години (2020, 2019 и 2018) и в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

За участник, който е чуждестранно лице, оборотът ще се изчисли по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV, б. „Б“ Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на не по-малко от 400 000.00 лева без ДДС, изчислен на база на годишните обороти за последните три приключили финансови години (2020, 2019 и 2018) и в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Това се доказва с годишни финансови отчети или техни съставни части, както и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти.

Под сходна с предмета на настоящaта обществена поръчка да се разбира, дейност, включваща: изграждане и/или разширяване на съществуваща информационна архитектура чрез доставка и пускане в експлоатация на сървър/и, дисков/и масив/и, софтуер за виртуализация, софтуер за резервни копия и комутатор/и.

При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV Критерии за подбор, б. „В“ Технически и професионални способности от еЕЕДОП.

2. Участниците следва да разполагат с персонал, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за изпълнение на предмета на обществената поръчка, както следва:

Ръководител проект – 1 брой, притежаващ:

А/ Валиден сертификат за ръководене на проекти Project Management Professional (PMP) или еквивалент.

Б/ Опит, придобит при управлението/ръководенето на минимум 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии.

Експерт виртуализация – 1 броя, притежаващ:

А/ Валиден сертификат VMware Certified Professional - Data Center Virtualization или еквивалент;

Б/ Опит, придобит при участие в изпълнението на поне 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии, включващи инсталиране и/или поддръжка на софтуер за виртуализация.

Експерт дискови масиви – 1 брой, притежаващ:

А/ Валиден сертификат Specialist - Implementation Engineer, Unity Solutions или еквивалент;

Б/ Опит, придобит при участие в изпълнението на поне 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии, включващи внедряване и/или поддръжка на дискови масиви.

Експерт системи за управление на резервни копия – 1 брой, притежаващ:

А/ Валиден сертификат Veeam Certified Engineer (VMCE) Certificate или еквивалент;

Б/ Опит, придобит при участие в изпълнението на поне 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии, включващи инсталиране и/или поддръжка на системи за управление на резервни копия.

Експерт сървърна инфраструктура – 1 брой, притежаващ:

А/ Професионален опит в сферата на сървърните технологии – минимум 3 години;

Б/ Опит, придобит при участие в изпълнението на поне 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии, включващи внедряване и/или поддръжка на сървърно оборудване.

Експерт анализ, измервания и документиране на средата в центърове за данни – 1 брой, притежаващ:

А/ Валиден сертификат за работа с информационни центрове “TIER PROFESSIONAL” или еквивалент;

Б/ Опит, придобит при участие в изпълнението на поне 2 дейности/проекта в областта на информационните технологии, включващи дейности по анализ на движението на въздушните потоци.

При подаване на офертата участниците декларират това обстоятелство в част IV Критерии за подбор, б. „В“ Технически и професионални способности от еЕЕДОП, като се посочат:

— позиция в екипа,

— имена на експерта,

— данни за сертификата, доказващ компетентността на експерта,

— години професионален опит, където е приложимо,

— описание на изпълнените проекти/дейности, по начин от който да е видно, че покриват описания от Възложителя задължителен минимум.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните три години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти.

Документите, с които се доказва това изискване: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участниците следва да разполагат с персонал, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Документите, с които се доказва това изискване: списък на персонала, които ще участва в изпълнение предмета на обществената поръчка, съдържащ информация за образователна и професионална квалификация, съобразен с минималните изисквания.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/05/2021
Local time: 11:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021