TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 196788-2016

10/06/2016    S111

Belgien-Bruxelles: Teknisk bistand til overvågning og analyse af data for vedvarende energi for perioden 2016-2020

2016/S 111-196788

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Unit C2
Postadresse: DM24 (rue Demot 24)
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Kozlova Kristine
E-mail: ENER-C2-B33-T-MONITORING-RES@ec.europa.eu
Telefon: +32 2-29-57726
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1554
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: administration/beslutningstagning på energiområdet.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk bistand til overvågning og analyse af data for vedvarende energi for perioden 2016-2020.

Sagsnr.: ENER/C2/2016-487.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

For at energiunionen kan opnå resultater, kræves en grundlæggende ændring af Europas energisystem. Vedvarende energi er afgørende for, at denne ændring kan finde sted, idet den bidrager til alle energiunionens mål: sikring af forsyningssikkerheden, en overgang til et bæredygtigt energisystem med reducerede drivhusgasemissioner, industriel udvikling, der fører til vækst og beskæftigelse og lavere energiomkostninger for EU's økonomi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i kontrahentens lokaler. Alle møder mellem kontrahenten og Kommissionen afholdes i Kommissionens lokaler i Bruxelles, medmindre andet aftales med Europa-Kommissionen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det overordnede formål med dette udbud er at indhente teknisk støtte og bistand til at skabe et overvågningsværktøj til vedvarende energi på grundlag af vedtagne og etablerede indikatorer for vedvarende energi og regelmæssig offentliggørelse af resultaterne af denne overvågning på en brugervenlig og offentlig informationsplatform, der er specificeret i det vedlagte udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Horisont 2020, arbejdsprogram 2016-2017, 10. sikker, ren og effektiv energi, andre foranstaltninger.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske eller juridiske personer, der falder ind under traktaternes anvendelsesområde, samt for internationale organisationer. Den er også åben for alle fysiske eller juridiske personer etableret i et tredjeland, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, på de betingelser, der er fastsat i denne aftale. Hvis den multilaterale aftale om offentlige indkøb indgået i Verdenshandelsorganisationens regi finder anvendelse, er deltagelsen i denne procedure ligeledes åben for alle fysiske eller juridiske personer etableret i de lande, der har ratificeret denne aftale, på de i aftalen fastsatte betingelser.

Tilbudsgiveren bør være opmærksom på bestemmelserne i kontraktudkastet, som anfører kontrahentens rettigheder og forpligtelser, især dem vedrørende betalinger, udførelse af kontrakten, fortrolighed samt kontroller og revisioner.

Buddet skal overholde gældende miljømæssige, sociale og arbejdsretlige forpligtelser, der er fastsat i EU-retten, national lovgivning, kollektive overenskomster eller internationale konventioner på miljø-, social- og arbejdsmarkedsområdet, der fremgår af bilag X til direktiv 2014/24/EU.

Et fælles bud er en situation, hvor et bud indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (fysiske eller juridiske personer). Fælles bud kan inkludere underkontrahenter ud over medlemmerne af sammenslutningen.

I tilfælde af et fælles bud skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk over for den ordregivende myndighed i forbindelse med udførelse af kontrakten som helhed, dvs. hæfte for både det finansielle og operationelle ansvar. Dog skal tilbudsgivere udnævne en af de økonomiske aktører som et enkelt kontaktpunkt (lederen), som den ordregivende myndighed kan henvende sig til vedrørende administrative og økonomiske aspekter samt den operationelle forvaltning af kontrakten.

Efter tildelingen vil den ordregivende myndighed indgå en kontrakt med alle medlemmer af sammenslutningen eller med lederen på vegne af alle medlemmer af sammenslutningen, der er bemyndiget af de øvrige deltagere via fuldmagt.

Afgivelse i underentreprise er tilladt, men kontrahenten forbliver i forhold til den ordregivende myndighed fuldt ansvarlig for udførelse af kontrakten som helhed.

Tilbudsgivere skal udpege underkontrahenter, hvis andel af kontrakten er over 20 %, og dem, hvis kapacitet er nødvendig for at opfylde udvælgelseskriterierne.

Mens kontrakten udføres, skal udskiftning af en underkontrahent, der er nævnt i buddet, eller yderligere afgivelse i underentreprise skriftligt godkendes på forhånd af den ordregivende myndighed.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/07/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/08/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

rue Demot 24 (Directorate-General for Energy, 1st floor, room 105, 1040 Brussels, BELGIEN).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2016