Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 196788-2016

10/06/2016    S111

Belgija-Bruselj: Tehnična pomoč pri spremljanju in analizi podatkov obnovljive energije za obdobje 2016–2020

2016/S 111-196788

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Energy, Unit C2
Poštni naslov: DM24 (rue Demot 24)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Kozlova Kristine
E-naslov: ENER-C2-B33-T-MONITORING-RES@ec.europa.eu
Telefon: +32 2-29-57726
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1554
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Administracija/priprava politik s področja energetike.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnična pomoč pri spremljanju in analizi podatkov obnovljive energije za obdobje 2016–2020.

Referenčna številka dokumenta: ENER/C2/2016-487.
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Za uresničitev energetske unije je potrebno temeljito preoblikovanje evropskega energetskega sistema. Obnovljiva energija je ključnega pomena za to preoblikovanje, saj prispeva k vsem ciljem energetske unije: zagotavljanje varnosti oskrbe, prehod na sistem trajnostne energije z zmanjšanimi emisijami toplogrednih plinov, industrijski razvoj, ki vodi k rasti in zaposlovanju ter nižji stroški energije za gospodarstvo EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca. Vsi sestanki med izvajalcem in Komisijo bodo potekali v prostorih Komisije v Bruslju, razen če je z EK dogovorjeno drugače.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilj tega javnega razpisa je zagotovitev tehnične podpore in pomoči pri ustvarjanju orodja za spremljanje obnovljive energije na podlagi dogovorjenih in uveljavljenih kazalnikov obnovljive energije in redno objavljanje rezultatov tega spremljanja na uporabniku prijazni in javni informacijski platformi, kot je določeno v priloženih formalnih pogojih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Obzorje 2020, delovni program 2016–2017,10. Varna, čista in učinkovita energija, drugi ukrepi.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Sodelovanje v tem postopku oddaje javnega naročila je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe, ki spadajo v področje uporabe pogodb, kot tudi za mednarodne organizacije. Odprto je tudi za vse fizične in pravne osebe s sedežem v tretji državi, ki so z Unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Če se uporablja večstranski sporazum o vladnih naročilih, sklenjen v okviru Svetovne trgovinske organizacije, je sodelovanje v tem postopku prav tako odprto za vse fizične in pravne osebe s sedežem v državah, ki so ratificirale ta sporazum, pod pogoji, ki jih ta določa.

Ponudnik mora upoštevati določbe osnutka pogodbe, ki določajo pravice in obveznosti izvajalca, zlasti tiste v zvezi s plačili, izvedbo naročila, zaupnostjo ter preverjanji in pregledi.

Ponudba mora biti v skladu z veljavnimi obveznostmi okoljske, socialne in delovne zakonodaje Unije, nacionalno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami ali mednarodnimi okoljskimi, socialnimi in delovnimi konvencijami iz Priloge X k Direktivi 2014/24/EU.

Skupna ponudba je situacija, ko ponudbo odda skupina gospodarskih subjektov (fizičnih ali pravnih oseb). Skupne ponudbe lahko poleg članov skupine vključujejo podizvajalce.

V primeru skupne ponudbe vsi člani skupine prevzamejo solidarno odgovornost do naročnika za izvedbo naročila kot celote, tj. finančno in operativno odgovornost. Ponudniki morajo imenovati enega od gospodarskih subjektov za enotno kontaktno točko (vodja) z naročnikom za upravne in finančne namene, kot tudi operativno upravljanje naročila.

Po oddaji bo naročnik podpisal pogodbo bodisi z vsemi člani skupine ali z vodjo v imenu vseh članov skupine, ki ga za ta namen ustrezno pooblastijo.

Podizvajanje je dovoljeno, vendar izvajalec ohranja popolno odgovornost do naročnika za izvedbo celotnega naročila.

Ponudniki morajo identificirati podizvajalce, katerih delež naročila znaša nad 20 %, in tiste, katerih zmogljivost je potrebna za izpolnjevanje meril za izbiro.

Med izvajanjem naročila mora spremembo katerega koli podizvajalca, navedenega v ponudbi, ali dodatno podizvajanje predhodno pisno odobriti naročnik.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/07/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 05/08/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

rue Demot 24 (Directorate-General for Energy, 1st floor, room 105, 1040 Brussels, BELGIJA).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki se lahko udeležijo srečanja, vendar jih lahko zastopa največ 1 oseba. Na koncu odpiranja bo predsednik odbora za odpiranje ponudb navedel imena ponudnikov ter sklep o sprejemljivosti vsake prejete ponudbe. Cene, ki bodo navedene v ponudbah, ne bodo sporočene.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
31/05/2016