Supplies - 196842-2021

21/04/2021    S77

Poland-Krasnystaw: Software package and information systems

2021/S 077-196842

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Krasnystaw
Postal address: pl. 3 Maja 29
Town: Krasnystaw
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 22-300
Country: Poland
Contact person: Marek Goławski
E-mail: zamowienia.publiczne@krasnystaw.pl
Telephone: +48 825762157
Internet address(es):
Main address: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw

Reference number: WO.271.1.14.2020
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części jak poniżej:

1) część 1 zamówienia: „Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania”;

2) część 2 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”;

3) część 3 zamówienia: „Dostawa wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 110 676.76 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30174000 Label making machines
30216130 Barcode readers
30233000 Media storage and reader devices
32420000 Network equipment
48000000 Software package and information systems
48420000 Facilities management software package and software package suite
48442000 Financial systems software package
48600000 Database and operating software package
48820000 Servers
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72211000 Programming services of systems and user software
72253200 Systems support services
72263000 Software implementation services
72300000 Data services
72310000 Data-processing services
72322000 Data management services
72420000 Internet development services
72512000 Document management services
79132100 Electronic signature certification services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Miasto Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

2. Kompleksowa realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

— Portal e-Usług: ilość 1,

— Broker integracyjny: ilość 1,

— Systemy dziedzinowe: ilość 1,

— System obsługi rady: ilość 1,

— System elektronicznego zarządzania dokumentacją: ilość 1,

— System elektronicznego archiwum: ilość 1,

— System obsługi zamówień publicznych: ilość 1,

— System zarządzania urzędem: ilość 1,

— Centralny system elektronicznego zarządzania dokumentacją: ilość 1,

— Rozbudowa systemu obsługującego planowanie przestrzenne i ochronę środowiska: ilość 1,

— System wspierający elektroniczną rekrutację do przedszkoli: ilość 1,

— System wspierający elektroniczną rekrutację do szkół podstawowych: ilość 1,

— System zarządzania informacją o uczniu: ilość 1,

— Opracowanie lub dostosowanie formularzy elektronicznych: ilość 1,

— Elektronizacja procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem e-usług: ilość 1,

— Testy penetracyjne oprogramowania: ilość 1,

— Szkolenie użytkowników - e-usługi: ilość 1,

— Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych: ilość 1,

— Dostosowanie portalu do standardu WCAG: ilość 1,

— Aktualizacja lub opracowanie polityki bezpieczeństwa: ilość 1,

— Uruchomienie punktu wydawania profili zaufanych: ilość 1,

— Serwer - typ A: ilość 1,

— Serwer - typ B: ilość 1,

— Serwerowy system operacyjny: ilość 2,

— Serwerowy zasilacz awaryjny: ilość 3,

— Macierz dyskowa: ilość 1,

— Urządzenie firewall: ilość 1,

— Drukarka etykiet: ilość 2,

— Czytnik kodów kreskowych: ilość 5,

— Zestaw do składania podpisu kwalifikowanego: ilość 40.

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (analizy przedwdrożeniowej) oraz zaprojektowanie architektury Systemu i opracowanie Koncepcji Systemu,

2) opracowanie dokumentacji technicznej Systemu,

3) opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania,

4) dostawę, instalację i konfigurację sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia,

5) testowanie i uruchomienie Systemu,

6) przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego,

7) udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową,

8) udzielenie gwarancji na przedmiot umowy,

9) migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych,

10) przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

5. Wymagania dotyczące okresu udzielenia gwarancji w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Numer projektu: RPLU.02.01.00-06-0017/16.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-628807
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i wdrożenie oraz rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 1. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. - Lider konsorcjum
Postal address: ul. Diamentowa 2
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-447
Country: Poland
E-mail: info@zeto.lublin.pl
Telephone: +48 817184200
Fax: +48 815255052
Internet address: https://zetolublin.pl/kontakt/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o. - Konsorcjant
Postal address: ul. Zaciszna 44
Town: Rzeszów
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 35-326
Country: Poland
Telephone: +48 178573530
Internet address: https://softres.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GIAP Sp. z o.o - Konsorcjant
Postal address: ul. Pasaż Ursynowski 1/126
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-784
Country: Poland
Telephone: +48 222437253
Internet address: http://www.giap.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 750 528.52 PLN
Total value of the contract/lot: 1 698 002.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 24 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

1. Systemu wspierającego elektroniczną rekrutację do przedszkoli, Systemu wspierającego elektroniczną rekrutację do szkół podstawowych - 9,25 %

2. Modułu konsultacji społecznych w ramach portalu e-Usług -2,94 %

3. Systemu do planowania, zmian i wykonania budżetu - 9,42 %

4.Systemu Obsługi Rady - 2,25 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021