Bauleistung - 196912-2018

08/05/2018    S88

Polska-Warszawa: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

2018/S 088-196912

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Veolia Energia Warszawa S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 02-566
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Pyk Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
E-mail: vew.zakupy@veolia.com
Tel.: +48 225688473
Faks: +48 225688475
Adresy internetowe:
Główny adres: www.energiadlawarszawy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi związane z dystrybucją ciepła

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie– SC I39

Numer referencyjny: 17/381/PN/RB
II.1.2)Główny kod CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie – SC I 39.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 998 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie – SC I 39.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0014/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 007-010718
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 15092457 - 17/381/PN/RB
Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej od komory C-31a/L14 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bryły 1, 3 w 6, Langego 2,4,6,8 w m.st. Warszawie – SC I39

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/04/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADMIX Geoterm Instal Dorota Wojciechowska-Leniart
Adres pocztowy: Kalinowa 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Not specified
Kod pocztowy: 05-077
Państwo: Polska
E-mail: leniart@post.pl
Tel.: +48 227731214
Faks: +48 227731214
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 856 850.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 998 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2018