Services - 197297-2021

21/04/2021    S77

Poland-Opole: Horticultural services

2021/S 077-197297

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Postal address: ul. Firmowa 1
Town: Opole
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 45-594
Country: Poland
Contact person: Magdalena Rogowska
E-mail: zampub.opole@rdos.gov.pl
Telephone: +48 774526252
Fax: +48 774526231
Internet address(es):
Main address: http://opole.rdos.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.opole.rdos.gov.pl/zamowienia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie

Reference number: WOF.261.1.28.2021
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie:

— część I: wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej, zagrażających torfowisku na stanowisku I – RP Złote Bagna oraz na przylegających do niego wydzieleniach leśnych,

— część II: wykonanie usługi polegającej na usuwaniu trzciny pospolitej zagrażającej torfowisku na stanowisku II – RP „Prądy”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 42 326.26 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej, zagrażających torfowisku na stanowisku I – RP Złote Bagna oraz na przylegających do niego wydzieleniach leśnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312000 Weed-clearance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie, rezerwat przyrody Złote Bagna, powiat opolski

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej i trzciny pospolitej, zagrażających torfowisku na stanowisku I – RP Złote Bagna oraz na przylegających do niego wydzieleniach leśnych:

1) usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne ich wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej biomasy poza teren prac. Zdeponowanie wyrwanych roślin (biomasy) na foli izolacyjnej, odwróconych bryłą korzeniową do góry i pozostawienie do naturalnego rozkładu w sąsiedztwie powierzchni poddanej zabiegom. Ułożone pryzmy z wyrwanych lub wykopanych roślin tawuły nie powinny być wyższe niż 1 m, tak by bryła korzeniowa przeschła;

2) przełożenie zeskładowanej tawuły z lat ubiegłych na nowe folie o minimalnych wymiarach 3 m x 3 m w celu umożliwienia lepszego przesuszenia bryły korzeniowej tawuły;

3) wykoszenie kosą ręczną płatów trzciny pospolitej oraz usunięcie uzyskanej w ten sposób biomasy poza teren rezerwatu przyrody Złote Bagna. Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 158.80 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/06/2021
End: 14/08/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.04.00-00-0117/16

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu trzciny pospolitej zagrażającej torfowisku na stanowisku II – RP „Prądy”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312000 Weed-clearance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Obszar Natura 2000 Bory Niemodlińskie, rezerwat przyrody Prądy, powiat opolski

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu trzciny pospolitej zagrażającej torfowisku na stanowisku II – RP „Prądy”. Wykoszenie kosą ręczną płatów trzciny pospolitej oraz usunięcie uzyskanej w ten sposób biomasy poza teren rezerwatu „Prądy”. Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych.

Łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 36,77 ha, z czego stopień pokrycia trzciną przeznaczoną do usunięcia to 32,15 % tej powierzchni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 167.45 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/07/2021
End: 14/08/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.02.04.00-00-0117/16

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że:

1) w ramach wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej dwiema usługami agrotechnicznymi, ogrodniczymi lub leśnymi;

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach, tj. kierownikiem prac. Za kierownika prac Zamawiający uzna osobę posiadającą doświadczenie w realizacji prac agrotechnicznych lub leśnych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z SWZ, w tym ze wzorem umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/05/2021
Local time: 11:00
Place:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— dla części I: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych i 00/100),

— dla części II: 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych i 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

w banku: Narodowy Bank Polski Oddział Opole

nr rachunku: 29 1010 1401 0063 5013 9120 0000 NBP O/O Opole

z adnotacją „Wadium – nr ref.: WOF.261.1.28.2021”.

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021