Services - 197312-2021

21/04/2021    S77

Poland-Gliwice: Research and development consultancy services

2021/S 077-197312

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Postal address: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Town: Gliwice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-102
Country: Poland
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.io.gliwice.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytut badawczy
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 54 miesięcznego monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego

Reference number: DO/DZ – 381–1 – 7/ 21
II.1.2)Main CPV code
73200000 Research and development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 54 miesięcznego monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem prac – załącznik nr 2;

b) Specyfikacja cenowa – załącznik nr 3;

c) Projektowanie postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73100000 Research and experimental development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 54 miesięcznego monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach do SWZ:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem prac – załącznik nr 2

b) Specyfikacja cenowa – załącznik nr 3

c) Projektowanie postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.

5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określone czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

6. Klauzulę informacyjna wynikającą z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający zamieścił w SWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

8. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

9. Postępowanie zostało ujęte w planie postępowań na rok 2021.

10. Postępowanie nie obejmuje zastrzeżeń określonych w art. 94 ustawy Pzp.

11. Informacje na temat wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zawarte zostały w rozdziale IX SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 62
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert: cena 80 %, termin przygotowania dokumentacji i zgłoszenia wniosków o rejestrację badania (Komisja Bioetyczna i CEBK) 20 %

Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zostały określone w treści SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na monitorowaniu badań klinicznych o łącznej liczbie co najmniej 20 pacjentów każda.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże należyte wykonie zamówienia w zakresie określonym powyżej.

Wykonawca, który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownego doświadczenia zobowiązany jest realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganego doświadczenia.

Powyższe zasady dotyczą również sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. Wykonawca może wykazać tylko jeden podmiot, który zrealizował zamówienie w zakresie określonym powyżej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) następującymi osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację przedmiotu zamówienia o minimalnych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem tj

a) minimum jedną osobą która, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert monitorowała badanie kliniczne o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto;

b) minimum jedną osobą, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w minimum jednym nadzorze nad realizacją badania klinicznego w grupie minimum 20 pacjentów pełniąc obowiązki monitora badań klinicznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa powyżej, zostanie spełniony pod warunkiem, że jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy łącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże/ą dysponowanie osobami o których mowa powyżej.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy – fakultatywne podstawy (przesłanki).

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16 – zwanego dalej „JEDZ”;

2) aktualne na dzień składania ofert: „oświadczenie Wykonawcy z art 117 ust. 4, o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami” - jeżeli dotyczy;

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy);

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

7) wykazu usług;

8) wykazu osób;

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 62 miesiące od daty zawarcia umowy, przy czym raport końcowy musi zostać przygotowany najpóźniej do 30.6.2026.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone zostały w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021