Services - 197317-2017

24/05/2017    S99    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Jonava: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2017/S 099-197317

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Kam: Daiva Bradauskienė
LT-55158 Jonava
Lietuva
Telefonas: +370 34953805
El. paštas: daiva.bradauskiene@jonava.lt
Faksas: +370 34950012

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.jonava.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: taip

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J.Basanavičiaus 6
LT-03109 Vilnius
Lietuva

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektavimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Jonavos miestas, Žeimių g. ir Vasario 16-osios g. sankryža.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pirkimo tikslas – įsigyti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio projekto parengimo paslaugą kartu su techninio projekto vykdymo priežiūra šiomis dalimis: techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalis, susijusi su valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava –Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 0,126 iki 0,169, kuriam Jonavos mieste suteiktas Žeimių g. pavadinimas, su priklausiniais ir kelio bortais įrengimu (šią dalį įsigis Lietuvos automobilių kelių direkcija) ir techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalis, susijusi su būsimos žiedinės sankryžos pėsčiųjų ir dviračių takų su visais priklausiniais, lietaus nuotekų sistemos ir apšvietimo sistemos įrengimu (šią dalį įsigis perkančioji organizacija) pagal pateikiamas technines specifikacijas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71320000, 71520000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
1)Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninis projektas;
2) Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 0,144 km esančios sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą techninio projekto vykdymo priežiūra.
Išorinis projektuojamos sankryžos skersmuo apie 28,0 m.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
10 % (dešimt procentų) dydžio bauda nuo visos Sutarties kainos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
1) Techninio projekto parengimo paslauga apmokama tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai priimamos paslaugos ir perkančioji organizacija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau-LAKD) gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos. Perkančioji organizacija ir LAKD, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.
2) Už techninio projekto vykdymo priežiūrą perkančioji organizacija ir LAKD apmoka tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir atsiskaitymo dokumentų (PVM sąskaitos–faktūros arba lygiaverčio dokumento) gavimo dienos. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo ir sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos. Perkančioji organizacija ir LAKD, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Netaikoma.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama:
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad fizinis asmuo, kuriam išduota pažyma, turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime arba kitas lygiavertis dokumentas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos.
2) Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis dėl Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo pasitikrina pati Perkančioji organizacija. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vokų atplėšimo termino pabaigos. Jei pateikiami dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai jų galiojimo laikotarpiu yra priimtini.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Tiekėjas turi teisę verstis inžinerijos ir/arba projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama VĮ Registrų centras išplėstinis išrašas arba įstatų/nuostatų išrašas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
5. Teikėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Laisvos formos tiekėjo deklaracija. Šis dokumentas turi būti surašytas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties objektas, vykdymo laikotarpis, sutarties vertė, užsakovo identifikavimo duomenys. Jei duomenys teikiami apie projektavimo paslaugų sutartį, į kurios apimtis įeina žiedinės sankryžos projektavimas, įvykdytų sutarčių sąraše papildomai privalu išskirti, kokią vertę sutarties kainoje sudarė žiedinės sankryžos projektavimo paslaugos.
2) Užsakovo pažyma, kurioje nurodyta objektas, įvykdytos sutarties vertė, laikotarpis ir informacija, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir specialisto kvalifikacijos atestato ar lygiaverčio dokumento kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Pateikiamas siūlomų specialistų sąrašas ir specialisto kvalifikacijos atestato ar lygiaverčio dokumento kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Atitikimą kokybės vadybos sistemos standartui LST EN ISO 9001 (arba lygiaverčiam) patvirtinantis sertifikatas arba lygiaverčiai dokumentai (pavyzdžiui, teikėjo parengtų taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymas) kartu su lygiavertiškumo įrodymais.
5. EMAS arba LST EN ISO 14001 arba lygiavertis sertifikatas arba tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 14 p.) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus (iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs vieną arba dvi ypatingo statinio žiedinės sankryžos remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar naujos statybos projektavimo (techninio projekto parengimo/techninio darbo projekto parengimo) sutartį/sutartis, kurios vertė /kurių bendra vertė (jei duomenys teikiami apie dvi sutartis) per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 4 900 EUR be PVM arba vieną ar dvi ypatingo statinio remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto ir/ar naujos statybos projektavimo (techninio projekto parengimo/techninio darbo projekto parengimo) sutartį/sutartis, į kurios/į kurių apimtis įeina žiedinės sankryžos projektavimas, kai šios dalies vertė/šių dalių bendra vertė (jei duomenys teikiami apie dvi sutartis) per nustatytą laikotarpį ne mažesnė kaip 4 900 EUR be PVM.
2. Tiekėjas privalo pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį ypatingo statinio projekto vadovo kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas susisiekimo komunikacijose: keliai ir/ar gatvės
3. Tiekėjas privalo pasiūlyti bent vieną specialistą, turintį projekto vykdymo priežiūros vadovo kvalifikaciją, suteikiančią teisę eiti projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ypatinguose statiniuose: susisiekimo komunikacijose: keliai ir/ar gatvės
4. Tiekėjas turi turėti įdiegtą kokybės vadybos užtikrinimo sistemą ypatingų statinių: susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių statybos projektavimo srityje.
5. Tiekėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ypatingų statinių: susisiekimo komunikacijų: kelių ir/ar gatvių statybos projektavimo srityje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 28.6.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.7.2017 - 9:45

Vieta:

Žeimių g. 13, Jonava, 318A kab.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pateikęs asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimas vykdomas CVP Is priemonėmis. Pirkimo dokumentacija skelbiama CVP IS.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos dalis perkama pagal 24.11.2016 įgaliojimą Nr. 3-60.
Dėl techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalies, susijusios su valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava –Kėdainiai-Šeduva ruožo nuo 0,126 iki 0,169, kuriam Jonavos mieste suteiktas Žeimių g. pavadinimas, su priklausiniais ir kelio bortais įrengimu, sutartį pasirašys Lietuvos automobilių kelių direkcija, o dėl techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros dalies, susijusios su būsimos žiedinės sankryžos pėsčiųjų ir dviračių takų su visais priklausiniais, lietaus nuotekų sistemos ir apšvietimo sistemos įrengimu, sutartį pasirašys Jonavos rajono savivaldybės administracija.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.5.2017