Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 197419-2015

Prikaži smanjeni prikaz

09/06/2015    S109

Belgija-Bruxelles: Pravni savjeti u području intelektualnog vlasništva

2015/S 109-197419

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC) — Resursi
Poštanska adresa: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: B.5 Odjel za financije i javnu nabavu — Bruxelles
Na pažnju (osoba za kontakt): Federico Fraschetti
E-pošta: jrc-b5-bxl-procurement@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronički pristup podacima: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pravni savjeti u području intelektualnog vlasništva
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 21: Pravne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 1 500 000 do 2 000 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Rad se odnosi na rad odvjetničkog društva u području intelektualnog vlasništva i sastoji se od davanja pravnih savjeta i pravne procjene rizika u svim pitanjima intelektualnog vlasništva, uključujući sudske sporove.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79120000 Usluge savjetovanja na području patenata i autorskih prava, 79111000 Usluge pravnog savjetovanja

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 1
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Bit će navedena u dokumentaciji za nadmetanje koja će biti dostupna samo odabranim natjecateljima.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Bit će navedena u dokumentaciji za nadmetanje koja će biti dostupna samo odabranim natjecateljima.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Gospodarski subjekti mogu dostaviti zahtjev za sudjelovanje ili kao samostalni natjecatelji ili kao partneri u konzorciju (sa ili bez pravne osobnosti). U oba je slučaja dozvoljeno podizvođenje.
Natjecatelj mora jasno odrediti ulogu svakog gospodarskog subjekta — samostalni natjecatelj, partner u konzorciju ili podizvoditelj. To se također primjenjuje ako uključeni subjekti pripadaju istoj gospodarskoj zajednici.
Svaki partner u konzorciju prema javnom naručitelju snosi solidarnu odgovornost za provođenje ugovora te će postati ugovorna strana ako je ponuda konzorcija uspješna. Konzorcij mora odrediti 1 pravnog subjekta („voditelja”) koji će biti u potpunosti ovlašten za obvezivanje konzorcija i svakog njegovog člana te će biti odgovoran za administrativno upravljanje ugovorom (izdavanje računa, zaprimanje plaćanja itd.) u ime svih ostalih partnera.
Podizvođenje je situacija u kojoj izvoditelj stupa u pravni odnos s drugim pravnim subjektima koji će provoditi dio ugovora u njegovo ime. Izvoditelj zadržava punu odgovornost prema javnom naručitelju za provođenje ugovora. Uključivanje vanjskih suradnika, oslanjanje na aktivnosti ili osoblje bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji nije izvoditelj, smatra se podizvođenjem, neovisno o primjenjivom nacionalnom zakonu.
Natjecatelji moraju odrediti sve podizvoditelje na čije se sposobnosti oslanjaju za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3.
Podizvoditelji moraju dostaviti pismo namjere u kojem navode svoju spremnost na sudjelovanje u provođenju ugovora. Tijekom provedbe ugovora bilo koja izmjena podizvoditelja bit će podložna prethodnom pisanom odobrenju javnog naručitelja.
Samostalni natjecatelj ili konzorcij također se može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3., bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju, mora javnom naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za provedbu ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Oslanjanje na sposobnosti treće strane koja predstavlja pravni subjekt različit od samostalnog natjecatelja ili članova konzorcija, iako je dio iste gospodarske zajednice, smatra se podizvođenjem u svrhe ovog postupka. Ako se ugovor sklopi s ponuditeljem koji se oslanja na treću stranu za pružanje više od 25 % najmanjih zahtjeva za tehničku sposobnost navedenu u odjeljku III.2.3., javni će naručitelj zahtijevati da treća strana potpiše ugovor i postane solidarno odgovorna za njegovu provedbu zajedno s ponuditeljem.
Uloga i zadaci svakog partnera konzorcija i određenih podizvoditelja moraju biti jasno navedeni u zahtjevu za sudjelovanje. U popratnom se pismu mora navesti naziv natjecatelja (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i podizvoditelja, uključujući treće strane na čije se sposobnosti natjecatelj oslanja te ime jedne osobe za kontakt povezane s ovim postupkom. Za konzorcije popratno pismo mora potpisati svaki partner ili partner koji je propisno ovlašten za potpisivanje zahtjeva za sudjelovanje, ponude i ugovora u ime svih partnera. U potonjem slučaju, ovlaštenje može biti, primjerice, u obliku punomoći, pisma namjere ili sporazuma o konzorciju.
Natjecatelji (svi partneri u slučaju konzorcija) također moraju dostaviti čitljivu presliku obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje natjecatelja u poslovima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili presliku objave takvog imenovanja ako zakonodavstvo koje se primjenjuje na dotičnu pravnu osobu zahtijeva takvo objavljivanje. Svako prenošenje ove ovlasti na drugog predstavnika koji nije naveden u službenom imenovanju mora se dokazati.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Uvjeti za isključenje:
Natjecatelji neće biti prihvatljivi za sudjelovanje u ovom postupku ako se nalaze u jednoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. Natjecatelji (uključujući partnere konzorcija) i podizvoditelji određeni u odjeljku III.1.3. potpisat će izjavu o istinitosti podataka (dostupnu na mrežnoj stranici javnog naručitelja navedenoj u odjeljku I.1.) u kojoj navode da se ne nalaze ni u jednoj od tih situacija.
Na zahtjev javnog naručitelja uspješni ponuditelj (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i svi podizvoditelji koje je odredio ponuditelj u skladu s točkom III.1.3. dostavit će sve popratne dokumente navedene u članku 143. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012.
2. Uvjeti sposobnosti:
Pravna sposobnost:
Natjecatelji (svi partneri u slučaju konzorcija) moraju dokazati da posjeduju pravnu sposobnost za provođenje ugovora dostavljanjem potvrde o registraciji u relevantnom obrtnom ili strukovnom registru u državi u kojoj imaju poslovni nastan/u kojoj su osnovani. Ako se od natjecatelja ne zahtijeva ili mu nije dopušten upis u takav registar iz razloga povezanih s njegovim statutom ili pravnim statusom, javni naručitelj može kao zadovoljavajući dokaz prihvatiti potvrdu ili izjavu pod prisegom, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar obveznika PDV-a.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Natjecatelji moraju imati dostatnu ekonomsku i financijsku sposobnost za provedbu ugovora.
Sljedeće dokaze mora dostaviti svaki natjecatelj (svaki partner u slučaju konzorcija) i svaki podizvoditelj na čije se sposobnosti natjecatelj oslanja za ispunjavanje najmanje razine ekonomske i financijske sposobnosti:
(1) presliku financijskih izvješća (bilance, računi dobiti i gubitka i sve ostale povezane financijske informacije) za posljednje 3 financijske godine za koje su poslovne knjige zaključene, izdane i/ili revidirane ili, ako izdavanje/revizija nisu nužni prema zakonu države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, propisno ovlašteni predstavnik dat će vlastitu potvrdu o točnosti i istinitosti. Ako dostavljeni dokumenti pokažu neto gubitak u bilo kojoj od zatraženih godina, gospodarski subjekt mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuća bankovna izvješća ili pismo/izjava ovlaštenih revizora koja dokazuju financijsku stabilnost gospodarskog subjekta, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuće jamstvo treće strane (npr. matičnog poduzeća);
(2) izjavu o godišnjem prometu gospodarskog subjekta i godišnjem prometu u području obuhvaćenom ugovorom tijekom prethodne 3 financijske godine za koje su računi zaključeni.
Ako ponuditelj iz bilo kojeg izvanrednog razloga, koji javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti prethodno navedene dokumente, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta ili zahtijevati dodatne informacije i/ili pojašnjenja dokaziva prikladnim sredstvima (mrežne stranice, službena tijela itd.).
Javni naručitelj može gospodarski subjekt osloboditi obveze dostavljanja prethodno navedene dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave i pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz ovog poziva na nadmetanje. U tom slučaju, gospodarski subjekt treba dostaviti uputu na ugovor i uslugu Komisije za koju je dostavljen dokaz.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: U vezi s odjeljkom III.2.2. točkom (2), godišnji promet društva (koji se odnosi na usluge slične onima koje su predmet ovog poziva na nadmetanje) za svaku od posljednje 3 godine mora biti najmanje: 600 000 EUR godišnje.
Ta će se najmanja razina procjenjivati u odnosu na natjecatelja kao cjelinu, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelji će pružiti informacije koje će Komisiji biti dostatne da ustanovi da imaju tehničku sposobnost i iskustvo za izvršenje rada koji je predmet ovog poziva na nadmetanje.
Ponuditelji moraju ispuniti kriterije navedene u nastavku:
a) natjecatelji moraju imati potvrdu ISO 9001:2008 ili jednakovrijednu potvrdu. U slučaju konzorcija, najmanje 1 član konzorcija mora ispunjavati ovaj zahtjev;
b) natjecatelj mora imati 1 stalni poslovni nastan (ili partneri u konzorciju moraju imati stalni poslovni nastan) u najmanje 5 različitih država EU-a;
c) natjecatelj mora odrediti voditelja ugovora koji će biti odgovoran za nadziranje uspješnog upravljanja ugovorom. Voditelj ugovora bit će jedina osoba za kontakt s javnim naručiteljem za sve operativne, organizacijske i administrativne aspekte;
d) za svaku od 5 različitih država EU-a navedenih u točki (b), natjecatelj mora dokazati da ima tim od najmanje 5 članova koji će biti zadužen za pružanje usluge.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
e) u vezi s točkom III.2.3) (d), natjecatelj(i) moraju dokazati da:
e1) najmanje 4 člana tima imaju diplomu u području prava i najmanje 2 godine iskustva u području intelektualnog vlasništva;
e2) najmanje 3 člana tima ovlašteno je zastupati stranke pred odgovarajućim nacionalnim i/ili europskim sudovima;
e3) najmanje 2 člana tima su viši odvjetnici i trebaju dokazati da imaju najmanje 7 godina iskustva u području intelektualnog vlasništva, uključujući zastupanje stranaka pred odgovarajućim nacionalnim i/ili europskim sudovima;
e4) članovi odvjetničkog tima trebaju dokazati da su sposobni raditi na engleskom jeziku uz poznavanje jezika koje odgovara razini C1 na ljestvici CEFR;
f) u vezi s točkom III.2.3) (c), voditelj ugovora mora biti viši odvjetnik i treba dokazati da ima najmanje 7 godina iskustva u području intelektualnog vlasništva, uključujući zastupanje stranaka pred odgovarajućim nacionalnim i/ili europskim sudovima i treba dokazati da može raditi na engleskom jeziku uz poznavanje jezika koje odgovara razini C1 na ljestvici CEFR.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: da
Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: Kako je opisano u odjeljku III.2.3).
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/BRU/2015/DDG.03/0016/RC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
7.7.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Ako obrada vašeg odgovora na ovaj poziv na nadmetanje uključuje prikupljanje i obradu osobnih podataka (kao što su ime, adresa i životopis), ti će podaci biti obrađeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2000 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. Osim ako nije drugačije navedeno, odgovori na pitanja i svi zatraženi osobni podaci potrebni su za ocjenjivanje vašeg zahtjeva za sudjelovanje u skladu s pozivom na nadmetanje i javni naručitelj naveden u odjeljku I.1. obradit će ih isključivo u te svrhe.

Pojedinosti o obradi vaših osobnih podataka dostupne su u izjavi o zaštiti privatnosti koja se nalazi na adresi: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Računovođa Komisije vaše osobne podatke može unijeti samo u sustav ranog upozoravanja (EWS) ili u EWS i središnju bazu podataka o isključenjima (CED) ako se nađete u kojoj od situacija spomenutih u:

— Odluci Komisije 2008/969/EZ, Euratom od 16.12.2008 o sustavu ranog upozoravanja namijenjenog dužnosnicima za ovjeravanje Komisije i izvršnim agencijama (više pojedinosti potražite u izjavi o zaštiti privatnosti dostupnoj na adresi http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), ili

— Uredbi Komisije (EZ, Euratom) br. 1302/2008 od 17.12.2008 o središnjoj bazi podataka o isključenjima (više pojedinosti potražite u izjavi o zaštiti privatnosti na http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

Sve informacije o ovom postupku dostupne su u predmetnom pozivu na nadmetanje i dokumentaciji koja se nalazi na našoj mrežnoj stranici http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/ pod referentnim kodom postupka JRC-a navedenim pod točkom IV.3.1. Ova će mrežna stranica biti jedini izvor dodatnih informacija ili odgovora na pitanja natjecatelja za koje javni naručitelj bude smatrao da trebaju biti objavljeni tijekom ovog postupka javne nabave. Stoga je odgovornost natjecatelja redovito provjeravati ažuriranu dokumentaciju za nadmetanje i/ili informacije dodane tijekom postupka.

Temeljem članka 134. stavka 1. točke (f) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 tijekom 3 godine nakon sklapanja izvornog ugovora, javni naručitelj može koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje radi nabave dodatnih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga (najviše 50 % vrijednosti izvornog ugovora) od gospodarskog subjekta s kojim je ugovor sklopljen.
Uporaba trećih pružatelja usluga kao što su lokalni zastupnici ovlašteni za zastupanje stranaka pred nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo u državama koje natjecatelj nije odredio u skladu s odjeljkom III.2.3) točkom (b) ovog poziva na nadmetanje, neće se smatrati podizvoditeljima.
Procijenjena ukupna vrijednost nabave tijekom cijelog trajanja okvirnog ugovora navedena u točki II.1.4. obuhvaća 10 % za nepredviđene troškove.
Komisija svakom natjecatelju šalje pisanu obavijest o rezultatu njegove kandidature.
Dokumentacija za nadmetanje koja uključuje tehničke specifikacije bit će dostupna tek u drugoj fazi (fazi sklapanja ugovora) ovog postupka onim natjecateljima koji su bili uspješni u prvoj fazi (isključenje i odabir).
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz odjeljka I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Možete podnijeti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
28.5.2015