Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 197419-2015

Beknopt weergeven

09/06/2015    S109

België-Brussel: Juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendom

2015/S 109-197419

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) –– Middelen
Postadres: Marsveldstraat 21 (CDMA 5/35)
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: B.5 eenheid Financiën en Aanbestedingen — Brussel
Ter attentie van: Federico Fraschetti
E-mail: jrc-b5-bxl-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Elektronische toegang tot informatie : http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendom.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 1 500 000 en 2 000 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het werk is dat van een advocatenkantoor op het gebied van intellectuele eigendom, en bestaat uit het verlenen van juridisch advies en het uitvoeren van juridische beoordelingen van risico's die verband houden met alle kwesties inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van rechtszaken.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79120000 Adviezen inzake octrooien en auteursrechten, 79111000 Juridisch advies

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 1
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Nader te bepalen in de aanbestedingsstukken die uitsluitend aan de geselecteerde gegadigden worden verstrekt.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Nader te bepalen in de aanbestedingsstukken die uitsluitend aan de geselecteerde gegadigden worden verstrekt.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Ondernemers mogen een deelnemingsaanvraag indienen als individuele gegadigde of als partner van een consortium (met of zonder rechtspersoonlijkheid). In beide gevallen is onderaanbesteding toegestaan.
De gegadigde moet duidelijk de rol van elke ondernemer aangeven — individuele gegadigde, partner in een consortium of onderaannemer. Dit geldt ook indien de betrokken entiteiten deel uitmaken van dezelfde combinatie.
Elke partner in een consortium aanvaardt een gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht en wordt een van de contractpartijen indien de inschrijving van het consortium wordt geselecteerd. Het consortium moet 1 juridische entiteit („de leider”) aanduiden die de volledige bevoegdheid heeft om gedurende de uitvoering van de opdracht het consortium en elk van zijn leden te binden, waarbij hij verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de opdracht (factureren, ontvangen van betalingen enz.) namens alle andere partners.
Onderaanbesteding is de situatie waarin de contractant wettelijke verbintenissen aangaat met andere juridische entiteiten die in zijn naam delen van de opdracht zullen uitvoeren. De contractant behoudt de volledige aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht. Freelancen, waarbij een beroep wordt gedaan op de activiteiten of personeelsleden van een andere juridische entiteit dan de contractant, geldt als onderaanbesteding, ongeacht de toepasselijke nationale wetgeving.
Gegadigden moeten alle onderaannemers opgeven van wie zij de capaciteiten willen inschakelen om te voldoen aan de minimumbekwaamheidsniveaus in III.2.2 en III.2.3.
Onderaannemers moeten een intentieverklaring overleggen waaruit blijkt dat zij bereid zijn om deel te nemen aan de uitvoering van de opdracht. Tijdens de uitvoering van de opdracht is de vervanging van onderaannemers onderhevig aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de aanbestedende dienst.
Een individuele gegadigde of een consortium mag eveneens een beroep doen op de bekwaamheden van andere entiteiten om te voldoen aan de minimumbekwaamheidsniveaus in III.2.2 en III.2.3, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. Zo ja, moet hij aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij over de nodige middelen beschikt voor de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld door een plechtige verklaring van dergelijke entiteiten over te leggen. Wanneer een beroep wordt gedaan op de bekwaamheden van een derde partij die een andere juridische entiteit is dan de individuele gegadigde of de leden van het consortium, wordt dit, ondanks het feit dat deze partij deel uitmaakt van dezelfde combinatie, in het kader van de procedure beschouwd als onderaanbesteding. Indien de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die een beroep doet op een derde partij om in te staan voor meer dan 25 % van de minimumeisen inzake vakbekwaamheid zoals vermeld in III.2.3, eist de aanbestedende dienst dat de derde partij het contract ondertekent en samen met de inschrijver gezamenlijk aansprakelijk wordt voor de uitvoering van de opdracht.
De rol en de taken van alle consortiumpartners en alle vastgestelde onderaannemers moeten duidelijk worden vermeld in de deelnemingsaanvraag. De begeleidende brief moet de naam bevatten van de gegadigde (met inbegrip van alle partners in het geval van een consortium) en onderaannemer(s), met inbegrip van derde partijen van wie de bekwaamheden door de gegadigde worden ingeschakeld, alsook de naam van de enige contactpersoon met betrekking tot deze procedure. Voor consortia moet de begeleidende brief worden ondertekend door elke partner, of door een partner die naar behoren is gemachtigd de deelnemingsaanvraag, de inschrijving en het contract namens alle partners te ondertekenen. In het laatste geval kan de machtiging bijvoorbeeld de vorm aannemen van een volmacht, een intentieverklaring of een consortiumovereenkomst.
Gegadigden (alle partners in geval van een consortium) moeten tevens een duidelijke kopie overleggen van de aankondiging van benoeming van de personen die gevolmachtigd zijn om de gegadigde te vertegenwoordigen in betrekkingen met derde partijen en in rechtszaken, of een kopie van de bekendmaking van dergelijke benoeming indien de wetgeving die van toepassing is op de betrokken juridische entiteit dergelijke bekendmaking vereist. Elke delegatie van deze bevoegdheid aan een andere vertegenwoordiger die niet in de officiële aanstelling is opgenomen, moet met bewijsstukken worden gestaafd.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1. Uitsluitingscriteria:
om in aanmerking te komen voor deelname aan deze procedure mogen de gegadigden zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals vermeld in artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012. Gegadigden (met inbegrip van consortiumpartners) en onderaannemers die zijn vastgesteld overeenkomstig III.1.3 moeten de verklaring op erewoord ondertekenen (beschikbaar op de website van de aanbestedende dienst, vermeld onder I.1) om te verklaren dat zij zich niet in een van deze situaties bevinden.
Op verzoek van de aanbestedende dienst moet de geselecteerde inschrijver (met inbegrip van alle partners in het geval van een consortium) en alle onderaannemers die door de inschrijver zijn vastgesteld overeenkomstig III.1.3, de bewijsstukken overleggen die worden vermeld in artikel 143, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012.
2. Selectiecriteria:
Juridische situatie:
gegadigden (alle partners in geval van een consortium) moeten aantonen dat zij over de juridische capaciteit beschikken voor de uitvoering van de opdracht door een bewijs over te leggen van inschrijving in het relevante handels- of beroepsregister in het land waar zij zijn gevestigd/opgericht. Indien de gegadigde niet verplicht is of het hem niet is toegelaten in een dergelijk register ingeschreven te zijn om redenen die verband houden met zijn statuut of rechtsvorm, kan de aanbestedende dienst als voldoende bewijs een verklaring of een getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, de uitdrukkelijke autorisatie of inschrijving in het btw-register aanvaarden.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: gegadigden moeten over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken voor de uitvoering van de opdracht.
De volgende bewijsstukken moeten worden overlegd door elke gegadigde (elke partner in het geval van een consortium) en elke onderaannemer op wiens bekwaamheden de gegadigde een beroep doet om te voldoen aan de minimumbekwaamheidseisen voor economische en financiële draagkracht:
1) een kopie van gepubliceerde en/of gecontroleerde financiële overzichten (balansen, winst-en-verliesrekeningen en alle andere gerelateerde financiële informatie) voor de laatste 3 volledige boekjaren, of, indien publicatie/controle niet verplicht is krachtens de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd, een zelfverklaring betreffende de juistheid en oprechtheid van de documenten door de naar behoren gevolmachtigde afgevaardigde. Indien uit de verstrekte documenten een nettoverlies blijkt voor een van de vereiste jaren, dan moet de ondernemer een ander document overleggen om zijn financiële en economische draagkracht te staven, zoals gepaste bankverklaringen of een brief/verklaring van beëdigde accountants betreffende de financiële stabiliteit van de ondernemer, bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's, of een gepaste waarborg van een derde partij (bijv. het moederbedrijf);
2) een verklaring voor de laatste 3 volledige boekjaren over de jaaromzet van de inschrijver en de jaaromzet op het gebied dat verband houdt met de opdracht.
Indien een ondernemer om een uitzonderlijke reden die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is de hierboven gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door elk ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en er moet een verantwoording voor worden gegeven. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat hem in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de ondernemer te controleren, of aanvullende informatie en/of verduidelijkingen op te zoeken via elk ander geschikt kanaal (websites, officiële instanties enz.).
De aanbestedende dienst mag een ondernemer vrijstellen van de verplichting de hiervoor bedoelde bewijsstukken te verstrekken indien deze bewijsstukken reeds in het kader van een andere aanbestedingsprocedure zijn verstrekt, mits ze voldoen aan de vereisen van de onderhavige oproep tot inschrijving. In dat geval moet de ondernemer een referentie naar de opdracht overleggen, evenals een referentie naar de dienst van de Commissie waarvoor het bewijs is geleverd.
Eventuele minimumeisen: Wat III.2.2.2 betreft, moet de algemene jaaromzet van het bedrijf (met betrekking tot diensten die vergelijkbaar zijn met het voorwerp van onderhavige uitnodiging tot inschrijving) voor elk van de laatste 3 jaar minstens gelijk zijn aan: 600 000 EUR/jaar.
Dit minimum wordt beoordeeld op basis van de gegadigde als geheel, met inbegrip van de gecombineerde bekwaamheden van alle partners in het geval van een consortium en alle onderaannemers.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Inschrijvers moeten aan de Commissie de nodige informatie verstrekken om hun technische bekwaamheid en ervaring voor de uitvoering van het werk dat het voorwerp is van onderhavige uitnodiging tot inschrijving te bewijzen.
De inschrijvers moeten aan de onderstaande criteria voldoen:
a) gegadigden moeten overeenkomstig ISO 9001:2008 of gelijkwaardig gecertificeerd zijn. In het geval van een consortium moet minstens 1 lid van het consortium voldoen aan deze vereiste;
b) de gegadigde moet beschikken over 1 permanente vestiging (of de partners van het consortium moeten permanent gevestigd zijn) in minstens 5 verschillende EU-landen;
c) de gegadigde moet een opdrachtbeheerder aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op het succesvolle beheer van de opdracht. De opdrachtbeheerder zal het enige contactpunt zijn voor de aanbestedende dienst voor alle operationele, organisatorische en administratieve aspecten;
d) voor elk van de 5 verschillende EU-landen die zijn vastgesteld in punt b, moet de gegadigde aantonen dat hij beschikt over een team van minstens 5 leden die belast zullen zijn met de dienstverlening.
Eventuele minimumeisen:
e) Wat III.2.3d betreft, moet(en) (de) gegadigde(n) aantonen dat:
e1) minstens 4 teamleden een diploma in recht hebben en minstens 2 jaar ervaring op het gebied van intellectuele eigendom;
e2) minstens 3 teamleden gemachtigd zijn om klanten te vertegenwoordigen voor de respectievelijke nationale en/of Europese gerechtshoven;
e3) minstens 2 teamleden senior advocaten zijn met minstens 7 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van intellectuele eigendom, met inbegrip van de vertegenwoordiging van klanten voor de respectievelijke nationale en/of Europese gerechtshoven;
e4) de teamleden van de advocaten moeten aantonen dat zij in staat zijn om te werken in het Engels op een niveau dat gelijkwaardig is aan niveau C1 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen;
f) Wat III.2.3.c betreft, moet de opdrachtbeheerder een senior advocaat zijn met minstens 7 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van intellectuele eigendom, met inbegrip van de vertegenwoordiging van klanten voor de respectievelijke nationale en/of Europese gerechtshoven en moet hij aantonen dat hij in staat is om te werken in het Engels op een niveau dat gelijkwaardig is aan niveau C1 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Zoals beschreven onder III.2.3.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
JRC/BRU/2015/DDG.03/0016/RC.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.7.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
indien de verwerking van uw antwoord op de aankondiging van opdracht de registratie en verwerking van persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en cv) inhoudt, worden die gegevens verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18.12.2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders aangegeven, zijn antwoorden op de vragen en gevraagde persoonsgegevens vereist om uw aanvraag te beoordelen met betrekking tot de aankondiging van opdracht en worden deze uitsluitend voor dit doel verwerkt door de in I.1 vermelde aanbestedende dienst.

Details over de verwerking van uw persoonsgegevens zijn beschikbaar in de privacyverklaring op: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Uw persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd door de boekhouder van de Commissie in ofwel uitsluitend het systeem voor vroegtijdige waarschuwing, of in zowel het systeem voor vroegtijdige waarschuwing als de centrale gegevensbank van uitsluitingen, indien u zich in een van de situaties bevindt die zijn vermeld in:

— Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16.12.2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing dat door de ordonnateurs van de Commissie en de uitvoerende agentschappen kan worden gebruikt (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm), of

— Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17.12.2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring op http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

Alle informatie over deze procedure kan worden gevonden in onderhavige aankondiging van een opdracht en in de documentatie op onze website (http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/) onder de in IV.3.1 vermelde referentiecode van de JRC-procedure. Deze website vormt de enige bron van bijkomende informatie of antwoorden op vragen van gegadigden die de aanbestedende dienst nodig acht voor publicatie tijdens deze aanbestedingsprocedure. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gegadigden om tijdens de procedure regelmatig op de website te kijken of de documenten en/of informatie zijn geüpdatet.

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie, kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht voor aanvullende diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund.
Het gebruik van dienstverleners die derde partijen zijn, zoals lokale agenten die gemachtigd zijn om klanten te vertegenwoordigen voor de nationale diensten voor intellectuele eigendom van andere landen dan deze die zijn opgegeven door de gegadigden in overeenstemming met III.2.3b van onderhavige aankondiging van opdracht, moet niet als onderaanneming worden beschouwd.
10 % van de geraamde totale waarde van de aanbesteding voor de volledige duur van de raamovereenkomst vermeld in II.1.4 is bedoeld voor onvoorziene kosten.
De Commissie moet elke gegadigde schriftelijk op de hoogte stellen van het resultaat van zijn aanvraag.
De documentatie van deze uitnodiging tot inschrijving, met inbegrip van de technische specificaties zal enkel ter beschikking worden gesteld in de tweede (gunnings-) fase van deze procedure aan die gegadigden die met succes de eerste (uitsluitings- en selectie-) fase hebben doorlopen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28.5.2015