Suministros - 197446-2018

08/05/2018    S88

Polonia-Nisko: Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario

2018/S 088-197446

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Número de identificación fiscal: 000306680
Dirección postal: ul. Kościuszki 1
Localidad: Nisko
Código NUTS: PL824 Not specified
Código postal: 37-400
País: Polonia
Persona de contacto: Marek Kurlej, Daniel Knap, Roman Ryznar, Piotr Tabor
Correo electrónico: przetargi@szpital-nisko.pl
Teléfono: +48 158416779
Fax: +48 158416704
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital-nisko.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Número de referencia: Z.II.260.5.Zp.2018
II.1.2)Código CPV principal
33110000 Equipos de imaginería para uso médico, odontológico y veterinario
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 538 724.23 PLN / Oferta más elevada: 1 726 036.38 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100 Aparatos para diagnóstico
33124110 Sistemas de diagnóstico
48820000 Servidores
72260000 Servicios relacionados con el software
72263000 Servicios de implementación de software
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824 Not specified
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00
II.2.14)Información adicional

Umowa nr: UDA-RPPK.06.02.01-18-0002/17-00 o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych".

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 022-045722
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa i uruchomienie sprzętu specjalistycznego do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PIXEL-Technology Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Piękna 1
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Not specified
Código postal: 93-558
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 603 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 538 724.23 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/05/2018