Bauleistung - 197475-2022

Submission deadline has been amended by:  267867-2022
15/04/2022    S75

Rumänien-Scăești: Straßenbauarbeiten

2022/S 075-197475

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA SCAESTI
Nationale Identifikationsnummer: 4554165
Postanschrift: Strada: PRINCIPALA, nr. 295
Ort: Scaesti
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 207515
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): NICOLETA BRALOSTITEANU
E-Mail: nicoletabralostiteanu@yahoo.com
Telefon: +40 251447007
Fax: +40 251447007
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140619
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și executie pentru obiectivul de investitie - „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scăești, jud. Dolj”

Referenznummer der Bekanntmachung: 45541652022001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Proiect tehnic și execuție pentru obiectivul de investitie Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scaesti, jud. Dolj, conform DALI postat

Valoare servicii de proiectare (inclusiv asistență) – 670.000 lei

Valoare lucrari – 37.339.108,24 lei

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari o singură dată cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 20 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 38 009 108.24 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Hauptort der Ausführung:

Comuna SCAESTI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se achiziționează servicii de proiectare și asistență tehnică precum și execuție lucrări pentru obiectivul de investitie Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scaesti, jud. Dolj conform DALI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnică - demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiența personalului propus – proiectant de specialitate drumuri / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Experiența personalului propus – Șef colectiv/echipă de proiectare / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul National Anghel Salygni

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, declarații, dupa caz. 2.Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedura din partea acestuia din urma. Conditie de calificare: Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 59 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr.98/2016, se depune odată cu formularul DUAE de catre ofertant/asociat/subcontractant/tertsustinator (dupa caz).

2.Persoane cu functii de decizie

MATEESCU MIHAELA -primar

CALOTA IRENA- DANIELA- SECRETAR

BRALOSTITEANU NICOLETA-ACHIZITII PUBLICE

DINCA CAMELIA AUGUSTINA- CONTABIL

TOMA LAURENTIU-GABRIEL-ADMINISTATOR PUBLIC

ROTOCOL DRAGOS-CLAUDIU- VICEPRIMAR

PALASTEA FLORIN-CONSILIER LOCAL

MATEESCU CONSTANTIN-MADALIN- CONSILIER LOCAL

BONOIU ANTON - CONSILIER LOCAL

CALOTA BARBU- CONSILIER LOCAL

FRUNZA VICTOR- CONSILIER LOCAL

POPESCU ION- CONSILIER LOCAL

BALUTOIU AUREL- CONSILIER LOCAL

LICA NICOLAE- CONSILIER LOCAL

CIOCAN GHEORGHE -CONSILIER LOCAL

OLARU MARIN-MARIAN-CONSILIER LOCAL

ROMANASU STEFANITA OVIDIU - CONSULTANT EXTERN

3.În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul constatator emis de ONRC se va prezenta ?i de catre subcontractantii declarati și terții susținători dacă este cazul.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul va prezenta o lista a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor au executat lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii la in valoare cumulata de minim 35.000.000 lei. Pentru demonstrarea experienței similare se acceptă cumularea valorilor a maxim 2 contracte.Pentru susținerea experienței similare sunt acceptate contracte care demonstrează ca ofertantul- a executat si dus la bun sfarsit în ultimi 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii si Pentru înțelegerea cerinței cu privire la experiența similar menționăm ca - prin lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al com plexităţii şi/sau utilităţii se intelege cel putin lucrari de drumuri de categoria III se intelege “Străzile din localităţile urbane colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale” (Ordonanța 43 din 1997, art. 9), categoria de importanță „C” - NormalăPrin lucrari duse la bun sfarsit se intelege conform art. 11 alin (3) din Instructiunea nr. 2 /2017 emisa de ANAPa) lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; saub) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sauc) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul va prezenta o lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani care atestă că au fost prestat servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii la in valoare cumulata de minim 450.000 lei. Pentru demonstrarea experienței similare se acceptă cumularea valorilor a maxim 2 contracte.Pentru susținerea experienței similare sunt acceptate contracte care demonstrează ca ofertantul - a prestat si dus la bun sfarsit în ultimi 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor, servicii de proiectare în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţiiPentru pentru înțelegerea cerinței cu privire la experiența similar menționăm ca: - prin, proiectare în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se inteleg minim proiectare de drumuri de categoria III se intelege “Străzile din localităţile urbane colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale” (Ordonanța 43 din 1997, art. 9), categoria de importanță „C” - NormalăPrin servicii duse la bun sfarsit se intelege conform art. 9 alin (3) din Instructiunea nr. 2 /2017 emisa de ANAP a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Impreună cu declarația DUAE vor fi depuse și următoarele documente: acord de asociere (dacă este cazul), acordurile de subcontractare (dacă este cazul), acordurile privind susținerea, din acordul de sustinere trebuie sa rezulte modul efectiv modul in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Ofertantii vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sussinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Ofertantii vor depune angajamentul cu privire la sustinera acordata de un/unor tert/terti sustinatori odata cu depunerea declaratiei DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art.182 alin.4 din Legea nr.98/2016 .

Modalitatea prin care poate fi demnonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele de prestari servicii efectuate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Impreună cu declarația DUAE vor fi depuse și următoarele documente: acord de asociere (dacă este cazul), acordurile de subcontractare (dacă este cazul), acordurile privind susținerea, din acordul de sustinere trebuie sa rezulte modul efectiv modul in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor / proces verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia prestarilor de servicii, care sa ateste faptul ca prestările de servicii au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sussinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Ofertantii vor depune angajamentul cu privire la sustinera acordata de un/unor tert/terti sustinatori odata cu depunerea declaratiei DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, conf. art. 182 alin.4 din Legea nr.98/2016 .

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea  „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform revederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art. 103, alin (2) din HG 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sec?iunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. Comunicarile cu privire la etapele intermediare din cadrul procesului de evaluare vor fi postate în SEAP la rubrica întrebari iar ofertantii au obligativitatea de a confirma primirea prin intermediul SEAP la rubrica raspuns. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Oferta va fi opisată și prezentată conform ordinii din Formulare și a cerințelor din Fișa de date și Caietul de sarcini, nerespectarea acestei cerințe va conduce la declararea ofertei ca neconformă. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari. Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: În cazul în care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc la egalitate de puncte departajarea se va face în functie de pretul ofertat, astfel oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare. In cazul în care ofertele clasate pe primul loc, la egalitate de puncte prezinta preturi egale atunci departajarea se va face functie de perioada de executie a lucrarilor, astfel oferta cu perioada de executie a lucrarilor cea mai mica va fi declarata castigatoare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareÎn conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2022