Services - 197561-2021

21/04/2021    S77

Romania-Constanța: Vessel insurance services

2021/S 077-197561

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare
National registration number: 16330145
Postal address: Incintă port dana nr. 78
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900820
Country: Romania
Contact person: Daniel Manole
E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro
Telephone: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227
Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227
Internet address(es):
Main address: www.arsvom.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100118237
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Căutarea și salvarea vieții omenești pe mare

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Servicii de asigurare CASCO maritim pentru navele ARSVOM Constanta (18 buc.)” – „Asigurare corp navă și mașini” – condiția de asigurare de bază „A”: „Pierdere totală, avarie comună, avarie particulară și răspundere pentru coliziuni cu terți 4/4 RDC si FFO (inclusiv salvare, cheltuieli de salvare și judecată)”

Reference number: 16330145/2021/1
II.1.2)Main CPV code
66514150 Vessel insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Servicii de asigurare CASCO maritim pentru navele ARSVOM Constanta (18 buc.)” – „Asigurare corp navă și mașini” – condiția de asigurare de bază „A”: „Pierdere totală, avarie comună, avarie particulară și răspundere pentru coliziuni cu terți 4/4 RDC si FFO (inclusiv salvare, cheltuieli de salvare și judecată)”.

(a) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18 zile;

(b) Numarul de zile in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere al ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la pct. (a) va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la pct. (b) si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 924 300.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

La bordul navelor și la sediul ARSVOM, după caz

II.2.4)Description of the procurement:

“Servicii de asigurare CASCO maritim pentru navele A.R.S.V.O.M. Constanta (18 buc.)”

— “Asigurare corp navă și mașini”,

— Condiția de asigurare de baza “A”: “Pierdere totală, avarie comună, avarie particulară și răspundere pentru coliziuni cu terți 4/4 RDC si FFO (inclusiv salvare, cheltuieli de salvare și judecată)”.

Conform caietului de sarcini atasat.

Valoarea estimata pentru o perioada de asigurare de 8 luni (mai 2021-31 decembrie 2021) este de 566.800 RON, cu posibilitate de prelungire prin act adițional până la data de 30.04.2022 cu condiția existenței resurselor financiare alocate cu această destinație, de la bugetul statului. Valoarea suplimentara pentru anul 2022 este de 357.500 RON. Valoarea totala estimata, fara TVA, a contractului este de 924.300 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: a) pentru deducerile de prime pentru perioadele de reparații planificate sau accidentale se acordă 20 puncte pentru deducerile cu cel mai mare procent de deducere acordat; b) pentru celelalte deduceri decât cel prevazut la lit.a), se acorda punctaj conform algorit mului de calcul prezentat mai jos: Ofertele cu deduceri mai mici de 15 % vor fi declarate neconforme / Weighting: 20
Quality criterion - Name: a) pentru deducerile de prime pentru perioadele de staționare (lipsă de activitate) mai mari de 30 de zile consecutive se acordă 10 puncte pentru deducerile cu cel mai mare procent de deducere acordat; b) pentru celelalte deduceri decât cel prevazut la lit.a), se acorda punctaj conform algorit mului de calcul prezentat mai jos: Ofertele cu deduceri mai mici de 30 % vor fi declarate neconforme. / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Valoarea estimata pentru o perioada de asigurare de 8 luni (mai 2021-31 decembrie 2021) este de 566.800 RON, ESTE VALOAREA IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE.

Exista posibilitatea de prelungire prin act adițional până la data de 30.04.2022 cu condiția existenței resurselor financiare alocate cu această destinație, de la bugetul statului. Valoarea suplimentara pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 este de 357.500 RON. Valoarea totala estimata, fara TVA, a contractului este de 924.300 RON.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, asociații, terții susținători, subcontractanții propuși, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți, asociații, terții susținători, subcontractanții propuși după caz, la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

În cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

Odată cu depunerea DUAE se vor prezenta: acordul de asociere și/sau subcontractare și/sau angajamentul terțului susținător împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (dacă este cazul).

Initial, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 coroborat cu art. 60, art.170 si art. 183 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

Dupa analiza continutului DUAE, evaluarea propunerilor tehnice si financiare si aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare solicitate în Sectiunea MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel cum prevede art. 196, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si art. 132, alin. (2) din HG nr. 395/2016.

Documentele justificative depuse de ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in Sectiunea MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUl,, trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora. Aceste documente sunt urmatoarele:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Se vor prezenta în una din următoarele forme: original, copie legalizată, copie certificată “conform cu originalul”.

4. orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine.

5. Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese va fi prezentată atât de ofertanți, asociați, terți susținători și subcontractanți (după caz) odată cu depunerea DUAE. (model declaratie-Formular 2)

În scopul preveniri situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale, persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii sunt:

— Manole Daniel – Director General,

— Iordan Lucian – Director Exploatare

— Anghel Carmen Nina - șef serviciu la Serviciul Economic,

— Pisică Cozmin - șef serviciu la Serviciul Planificare, Logistică și Investiții,

— Dan Emilian George – sef la Biroul Tehnic

— Costin Crenguta – consilier juridic,

— Raibulet Catalina – expert la Compartiment DPO

— Chespi Vagdet - economist, Serviciul Economic,

— Grigorie Ana Maria – expert Biroul Tehnic,

— Stoica Cornelia - economist serv. Economic,

— Șerban Simona – economist serv. Economic,

— Ungureanu Constantin - inginer, Comp. Achizitii Publice

— Lepadatu Romeo - Ofiter maritim

— Munteanu Elena - expert Protectia Muncii

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. In cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de inregistrare sau apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, iar documentele vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— pentru persoane juridice romane: certificat constatator emis de ONRC,

— pentru persoane fizice romane: documente privin forma de organizare a acestora cum ar fi: certificat constatator emis de ONRC sau inscrisuri privind luarea in evidenta de catre administratia fiscala de pe raza careia persoana fizica isi are sediul social

— pentru ofertanti persoane juridice/fizice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii.

In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completeaza informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Atenţionări speciale:

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat /terţ susţinător/subcontractant dupa caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Alte autorizații și certificări:

Ofertantul/societate de asigurare - reasigurare care încheie contracte de asigurare trebuie autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) conform art. 20 din legea nr. 237/2015, iar brokerii de asigurare care încheie contracte de asigurare trebuiesc autorizați de A.S.F. conform Cap. II din Norma A.S.F. nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, pentru clasele de bunuri pentru care se solicită asigurarea.

Ofertantul/societatea de asigurare – reasigurare să nu fie supusă procedurii de redresare financiară sau faliment, iar A.S.F. sa nu fie dispus aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 163 alin. 3 și alin. 5 din legea nr. 237/2015, iar pentru brokerii de asigurari A.S.F. să nu fi dispus aplicarea sancțiunilor prevăzute de legea 32/2000, art. 39, alin. 3.

Nu se acceptă firme, societăți, etc. aflate în insolvență sau administrare specială.

Pentru ofertantii persoane fizice/juridice romane, autorizatiile si certificarile vor fi valabile la momentul depunerii acestora.

Pentru ofertantii persoane fizice/juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, care confirma posibilitatea prestarii activitatii contractului. Aceste documente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Alte cerinte economice sau financiare Nu este cazul

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nu este cazul

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în cursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor. Prin sintagma “servicii similare” se înțelege “ servicii de asigurare a navelor maritime “. Prestările nominalizate în Lista principalelor prestări de servicii să dovedească faptul că prin intermediul a unui contract sau maxim 4 (patru) contracte au fost prestate servicii similare a căror valoare cumulata este de cel puțin 566.800 RON, fără TVA.

Proportia de subcontractare Lista cu subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul). În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Odată cu depunerea DUAE, ofertantul va depune și angajamentul terțului susținător, dacă este cazul, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Terțul sustinător va completa propriul formular DUAE. În cazul asocierii, ofertantul trebuie să prezinte Acordul de asociere odată cu oferta și DUAE până la data limită de depunere a ofertelor. Fiecare asociat va completa propriul formular DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Prestările de servicii nominalizate în Lista principalelor prestări de servicii efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor, se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar și trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: denumirea serviciilor, beneficiarul, valoarea, perioada de prestare și dacă serviciile au fost prestate în conformitate cu normele profesionale în domeniu. Pentru contractele în valută, pentru echivalență, se va utiliza cursul mediu leu/valută comunicat de BNR aferent fiecarui an în parte. Pentru anul în curs, pentru echivalență, se va utiliza cursul mediu leu/valută comunicat de BNR pentru data publicării anunțului de participare.

In cazul în care ofertantul are subcontractanti, va prezenta lista acestora, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de identificare ale subcontractantilor propusi dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. Deasemenea ofertantul va transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi în conformitate cu prevederile art.174 alin.1) din Legea 98/2016 cu privire la partea /partile din contract ce urmeaza a fi implementate efectiv de catre acestia. - Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Modalitati de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE. Se va prezenta Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea ofertantul va transmite informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi în conformitate cu prevederile art.174 alin.1) din Legea 98/2016 cu privire la partea /partile din contract ce urmeaza a fi implementate efectiv de catre acestia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membri comisiei de evaluare si persoanele autorizate din partea ofertantilor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicitaprin intermediul SEAP noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma scrisa in plic sigilat.

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Nu se accepta oferte alternative.

Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP si cele depusa fare semnatura electronica extinsa. DUAE se completeaza in SEAP. Detalii cu privire la configurarea DUAE de catre autoritatea contractanta si modul de intocmire al acestuia veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea "Informatii DUAE" - Ghid de completare DUAE si/sau accesand link-ul: http:// anap.gov/web/notificare privind utilizarea DUAE in procedurile de desfasurare exclusiv prin mijloace electronice/. Documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoană vătămată se poate adresa Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment juridic, ARSVOM Constanța
Postal address: Incintă port dana 78
Town: Constanța
Postal code: 900900
Country: Romania
E-mail: arsvom@intersat-telecom.ro
Telephone: +40 241616111
Fax: +40 241616111
Internet address: www.arsvom.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021