Dienstleistungen - 197582-2018

08/05/2018    S88

Bulgarien-Sofia: Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen

2018/S 088-197582

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tsentralen organ za pokupki
Nationale Identifikationsnummer: 000695406
Postanschrift: ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG BULGARIA
Postleitzahl: 1040
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Rositsa Velkova-Zheleva — zamestnik-ministar na finansite
E-Mail: cfcu@minfin.bg
Telefon: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.minfin.bg
Adresse des Beschafferprofils: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.minfin.bg/bg/procurement/158
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Nationale Identifikationsnummer: 000695406
Postanschrift: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Ort: София
NUTS-Code: BG412 Sofia
Postleitzahl: 1040
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
E-Mail: e.takeva@minfin.bg
Telefon: +359 98592489
Fax: +359 98592773
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.minfin.bg
Adresse des Beschafferprofils: http://www.minfin.bg/bg/procurement/158
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63500000 Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четири) изпълнители със срок за предоставяне на услугата 24 месеца, считано от датата на неговото сключване, но не по-рано от 1 януари 2019 г., с което да осигури самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от държавната администрация — органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 34 000 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63500000 Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG BULGARIA
Hauptort der Ausführung:

София и страната.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

По рамковото споразумение на ЦОП и съответно по конкретните договори на индивидуалните възложители ще бъдат купувани самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за еднопосочни и двупосочни полети.

Основни дестинации, по които се извършват пътувания, са: Брюксел, Берлин, Париж, Лондон, Страсбург, Виена, Люксембург, Амстердам, Москва, Вашингтон, Ню Йорк, Мадрид, Лисабон, Стокхолм, Букурещ, Истанбул, Анкара, Атина и др. Изброените дестинации, както и други дестинации са включени в образеца на ценова оферта, намиращ се в СЕВОП, със съответни коефициенти на тежест за целите на оценката. Посочените в образеца дестинации участват във финансовата оферта, но не ангажират индивидуалните възложители със закупуване на билети по тях, нито ги ограничават да купуват самолетни билети само в рамките на този списък.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 34 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

На основание чл. 116, чл. 1, т. 1 от ЗОП стойността или срокът на действие на рамковото споразумение може да бъдат увеличени с до 25 на сто и/или с шест месеца при условия, посочени в документацията за участие и в рамковото споразумение.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът следва да е вписан като туристически агент, ако изпълнява посредническа дейност при осигуряване на самолетни билети, в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма (ЗТ) или вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, съгласно изискванията на ЗТ и съобразно разпределението на участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да прилага система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е включена услугата, предмет на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). При поискване от страна на възложителя декларираната информация се доказва с представяне на копие на сертификата или друго подходящо доказателство по чл. 64 от ЗОП, включително посочване на сайт в интернет, където е достъпен сертификата за управление на качество.

2. Участникът следва да разполага най-малко с 3 (три) лица за продажба на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на услугата и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката. В част ІV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП се попълва списък на лицата, чрез които участникът изпълнява изискването по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език. За признаване владеенето на чужд език на лицата се изисква удостоверяване на ниво на владеене на чужд език В2 спрямо приетата Обща езикова европейска рамка (ОЕЕР) (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Всеки участник може по своя преценка да предложи и по-голям брой лица.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 (или ISO 9001:2015) или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, в чийто обхват е включена услугата, предмет на поръчката.

2. Участникът следва да разполага най-малко с три лица за продажба на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на услугата и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

С оглед успешно предоставяне на услугата, предмет на поръчката, за целия срок на изпълнение на рамковото споразумение изпълнителят следва:

1. да е член или акредитиран агент на IATA за продажба на самолетни билети;

2. да има валидна оторизация за работа със системата Billing Settlement Plan (BSP);

3. да работи с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус“ или друга еквивалентна;

4. да разполага с поне 1 (един) офис/представителство, отговарящ на изискванията на чл. 3 от Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г., с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.

За доказване на горните обстоятелства участниците трябва да представят като прикачени файлове към техническото предложение в СЕВОП съответните документи по т. 1—3.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2018
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Електронно в СЕВОП.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Електронно в СЕВОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 4 (четири) лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1 т. 1—3 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/05/2018