Услуги - 197642-2017

26/05/2017    S100    Европейски парламент - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Координиране в областта на здравето и безопасността за дейности по поддръжка, които включват основната конструкция и довършителни работи, дейности по техническа поддръжка и дейности, свързани с хигиената, за сгради, заемани от Европейския парламент

2017/S 100-197642

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Европейски парламент
rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Белгия
Лице за контакт: service d'assistance à la maintenance
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
код NUTS: BE100

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://europarl.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Европейски парламент
rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Bruxelles
1047
Белгия
Лице за контакт: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
код NUTS: BE100

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Координиране в областта на здравето и безопасността за дейности по поддръжка, които включват основната конструкция и довършителни работи, дейности по техническа поддръжка и дейности, свързани с хигиената, за сгради, заемани от Европейския парламент.

Референтен номер: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Основен CPV код
71317210
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Координиране в областта на здравето и безопасността за дейности по поддръжка, които включват основната конструкция и довършителни работи, дейности по техническа поддръжка и дейности, свързани с хигиената, за сгради, заемани и/или които предстои да бъдат заемани от Европейския парламент в Люксембург.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 224 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Координиране в областта на здравето и безопасността за дейности по поддръжка, които включват основната конструкция и довършителни работи, дейности по техническа поддръжка и дейности, свързани с хигиената, за сгради, заемани и/или които предстои да бъдат заемани от Европейския парламент в Люксембург.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вписване в съответен професионален или търговски регистър за дейността по тази поръчка (изключение прави включването на международни организации); и специфично разрешение, доказващо възможността на оферента да осъществи предмета, обхванат от тази поръчка, в държавата, в която той е установен, или членство в специфична професионална организация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

финансовите и икономически възможности ще бъдат оценявани въз основа на информацията, съдържаща се в долупосочените документи, които оферентите трябва да представят:

— финансови отчети, обхващащи последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,

— удостоверение за оборота в областта, обхваната от тази поръчка, в съответствие с образеца, предоставен в приложение VII към административните клаузи,

— подходящи банкови референции или доказателство за застраховка за риск „Гражданска отговорност“ или „Професионална отговорност“.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

оферентът трябва да докаже, че през последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, към датата на публикуване на обявлението за поръчка, е реализирал минимален годишен оборот от 112 000 EUR в областта, обхваната от тази поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

за поръчката в тази покана за участие в търг, Европейският парламент изисква оферентите да имат следните технически и професионални възможности:

— оферентите трябва да докажат, че през последните 3 години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка, те са изпълнили 3 поръчки, включващи сходни услуги като тези в настоящата поръчка; поне 1 от тези 3 поръчки трябва да включва услуги, свързани с дейности, които са изпълнени в административна сграда с площ от най-малко 50 000 m2,

— оферентите трябва да докажат, че притежават инструментите, материалите и техническото оборудване, които са необходими за изпълнение на тази поръчка,

— оферентите трябва да докажат, че през последните 3 години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка, и в съответствие с условията на Великото херцогство Люксембург от 9.6.2006 г., техният личен персонал е включвал поне 3-ма координатори в областта на здравеопазването и безопасността, минимално изискване от ниво Б.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

оферентът трябва да представи доказателство за:

— списък с точно 3 (най-малко и най-много) референции за подобни услуги, предоставени през 3-те години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка.

За всяка референция оферентите трябва да предоставят следната информация:

• дати за стартиране и приключване на осигуряването на услугите,

• естество на съответната дейност,

• идентичност на бенефициера,

• площ на включените сгради и тяхното предназначение,

— клетвена декларация, удостоверяваща, че оферентът разполага с инструментите, материалите и техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката,

— клетвена декларация, удостоверяваща, че през последните 3 години преди датата на публикуване на обявлението за поръчка, и в съответствие с условията на Великото херцогство Люксембург от 9.6.2006 г., техният личен персонал е включвал поне 3-ма координатори в областта на здравеопазването и безопасността, минимално изискване от ниво Б.

— 3 профила на отговорните за осигуряването на услугите лица в областта на тази поръчка.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/08/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/08/2017
Местно време: 10:30
Място:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

1 представител на оферент, който трябва да потвърди своето присъствие не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на офертите, като изпрати писмо по електронна поща до INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Той трябва да предостави наименованието на дружеството, както и името, длъжността, номера на личната карта за самоличност и датата на раждане на представителя, който трябва да носи със себе си документ за удостоверяване на самоличност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Съда на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Европейски омбудсман
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Франция
Телефон: +33 388172313
Електронна поща: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Регистър на Общия съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2017