Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Υπηρεσίες - 197642-2017

26/05/2017    S100    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας για δραστηριότητες συντήρησης έργων δομικού σκελετού και αποπεράτωσης, δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης και δραστηριότητες σχετικά με την υγιεινή στα κτίρια στα οποία στεγάζεται το ΕΚ

2017/S 100-197642

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Bruxelles
Κωδικός NUTS: BE100
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: service d'assistance à la maintenance
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://europarl.europa.eu

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE100

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας για δραστηριότητες συντήρησης έργων δομικού σκελετού και αποπεράτωσης, δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης και δραστηριότητες σχετικά με την υγιεινή στα κτίρια στα οποία στεγάζεται το ΕΚ.

Αριθμός αναφοράς: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71317210
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας για δραστηριότητες συντήρησης έργων δομικού σκελετού και αποπεράτωσης, δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης και δραστηριότητες σχετικά με την υγιεινή στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και πρόκειται να στεγαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 224 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας για δραστηριότητες συντήρησης έργων δομικού σκελετού και αποπεράτωσης, δραστηριότητες τεχνικής συντήρησης και δραστηριότητες σχετικά με την υγιεινή στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και πρόκειται να στεγαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

εγγραφή στο επαγγελματικό ή στο εμπορικό μητρώο, κατά περίπτωση. Εάν δεν πρόκειται για διεθνή οργανισμό, για τις δραστηριότητες του παρόντος διαγωνισμού, κατοχή ειδικής άδειας που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση στη χώρα εγκατάστασης ή ιδιότητα μέλους σε ειδικό επαγγελματικό οργανισμό.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Η αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα προς υποβολή:

— οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 3 οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών,

— δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών που έχει υλοποιηθεί στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VII της συγγραφής διοικητικών όρων,

— ειδικές τραπεζικές δηλώσεις και αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης «αστικής ευθύνης» ή «επαγγελματικών κινδύνων».

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει, κατά τα 3 τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία έχει γίνει κλείσιμο λογαριασμών έως την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, την επίτευξη ελαχίστου ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους 112 000 EUR στον τομέα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους υποψηφίους να διαθέτουν τις παρακάτω τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες:

— οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι έχουν εκτελέσει, κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης, 3 συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρόμοιας φύσης με τις ζητούμενες από την παρούσα σύμβαση. Μεταξύ των εν λόγω συμβάσεων, τουλάχιστον 1 πρέπει να αφορά υπηρεσίες σχετικά με έργα εκτελούμενα σε διοικητικό κτίριο που βρίσκεται σε χρήση και έχει ελάχιστη επιφάνεια 50 000 m2,

— οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα εργαλεία, τα υλικά και τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση της ζητούμενης σύμβασης,

— οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι, κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, το προσωπικό τους περιελάμβανε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου της 9.6.2006, τουλάχιστον 3 συντονιστές ασφαλείας και υγείας, επιπέδου τουλάχιστον B.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει τα ακόλουθα:

— κατάλογο αυστηρά 3 (κατ' ελάχιστο και κατά μέγιστο όριο) αναφορών από υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης.

Για κάθε αναφορά, οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

• ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκτέλεσης των υπηρεσιών,

• φύση των σχετικών εργασιών,

• ταυτότητα του αποδέκτη των υπηρεσιών,

• επιφάνεια ή είδος χρήσης των σχετικών κτιρίων,

— υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία, μέσα και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης,

— υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι, κατά τα τελευταία 3 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης, το προσωπικό του υποψηφίου περιελάμβανε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου της 9.6.2006, τουλάχιστον 3 συντονιστές ασφαλείας και υγείας, επιπέδου τουλάχιστον B,

— 3 προφίλ των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών στον τομέα της παρούσας σύμβασης.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/08/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/08/2017
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο πρέπει να γνωστοποιήσει την ταυτότητά του το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Πρέπει να γνωστοποιήσει την επωνυμία της εταιρείας και το ονοματεπώνυμο, τη θέση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησης του εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/05/2017