Usluge - 197642-2017

26/05/2017    S100

Belgija-Bruxelles: Zdravstvena i sigurnosna koordinacija aktivnosti održavanja koje obuhvaćaju osnovnu konstrukciju i završne radove, aktivnosti tehničkog održavanja i aktivnosti koje se odnose na higijenu za zgrade koje koristi Europski parlament

2017/S 100-197642

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: service d'assistance à la maintenance
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zdravstvena i sigurnosna koordinacija aktivnosti održavanja koje obuhvaćaju osnovnu konstrukciju i završne radove, aktivnosti tehničkog održavanja i aktivnosti koje se odnose na higijenu za zgrade koje koristi Europski parlament

Referentni broj: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71317210 Savjetodavne usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zdravstvena i sigurnosna koordinacija aktivnosti održavanja koje obuhvaćaju osnovnu konstrukciju i završne radove, aktivnosti tehničkog održavanja i aktivnosti koje se odnose na higijenu za zgrade koje koristi Europski parlament u Luksemburgu i/ili koje će on koristiti u budućnosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 224 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis nabave:

Zdravstvena i sigurnosna koordinacija aktivnosti održavanja koje obuhvaćaju osnovnu konstrukciju i završne radove, aktivnosti tehničkog održavanja i aktivnosti koje se odnose na higijenu za zgrade koje koristi Europski parlament u Luksemburgu i/ili koje će on koristiti u budućnosti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

upis u odgovarajući strukovni ili obrtni registar za aktivnost u okviru ovog ugovora (osim u slučaju da su uključene međunarodne organizacije); i posebno ovlaštenje kojim se dokazuje ponuditeljeva mogućnost isporuke predmeta obuhvaćenog ovim ugovorom u državi u kojoj ima poslovni nastan, ili članstvo u određenoj strukovnoj organizaciji.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

financijska i ekonomska sposobnost bit će ocijenjena na temelju podataka sadržanih u sljedećim dokumentima, koje ponuditelj treba dostaviti:

— financijska izvješća za posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni,

— izvješće o prometu u području obuhvaćenom ovim ugovorom, u skladu s obrascem pruženim u Prilogu VII. administrativnim odredbama,

— prikladna bankovna izvješća i dokaz o osiguranju od građanske ili profesionalne odgovornosti.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

ponuditelj mora dokazati da je tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni od datuma objave poziva na nadmetanje ostvario najmanji godišnji promet od 112 000 EUR u području obuhvaćenom ovim ugovorom.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

za ugovor iz ovog poziva na nadmetanje Europski parlament od ponuditelja zahtijeva sljedeće tehničke i stručne sposobnosti:

— ponuditelji moraju dokazati da su, tijekom 3 godine prije datuma objave ove obavijesti o nadmetanju, izvršili 3 ugovora koji obuhvaćaju usluge koje su slične onima koje su obuhvaćene ovim ugovorom; najmanje 1 od 3 mora obuhvaćati usluge koje se odnose na radove izvršene u administrativnoj zgradi koja je u uporabi, a površina joj je najmanje 50 000 m2,

— ponuditelji moraju dokazati da imaju alate, materijale i tehničku opremu koji su nužni za izvršenje ovog ugovora,

— ponuditelji moraju dokazati da je, tijekom 3 godine prije datuma objave obavijesti o nadmetanju i u skladu s uvjetima Uredbe Velikog Vojvodstva Luksemburg od 9.6.2006, njihovo vlastito osoblje obuhvaćalo najmanje 3 zdravstvena i sigurnosna koordinatora; minimalno razina B.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

ponuditelj mora dostaviti dokaz o:

— popisu od isključivo 3 (najmanje i najviše) reference na slične usluge pružene tijekom 3 godine prije datuma objave obavijesti o nadmetanju.

Za svaku referencu ponuditelji moraju dostaviti sljedeće informacije:

• datume početka i završetka pružanja usluga,

• prirodu predmetnih radova,

• identitet korisnika,

• površinu obuhvaćenih zgrada i njihova lokacija,

— svečanu izjavu kojom se navodi da ponuditelj posjeduje alat, materijale i tehničku opremu nužne za izvršenje ugovora,

— svečanu izjavu kojom se navodi da je, tijekom 3 godine prije datuma objave obavijesti o nadmetanju i u skladu s uvjetima Uredbe Velikog Vojvodstva Luksemburg od 9.6.2006, vlastito osoblje ponuditelja obuhvaćalo najmanje 3 zdravstvena i sigurnosna koordinatora; minimalno razina B.

— 3 profila osoba odgovornih za pružanje usluga u području ovog ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/08/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 predstavnik po ponuditelju mora potvrditi nazočnost najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, putem e-pošte na adresu INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Nužno je navesti naziv poduzeća i ime, funkciju, broj osobne iskaznice i datum rođenja predstavnika koji mora sa sobom imati valjanu identifikacijsku ispravu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Tajništvo Općeg suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2017