Servicii - 197642-2017

26/05/2017    S100

Belgia-Bruxelles: Coordonarea în materie de securitate și sănătate a activităților de întreținere a structurii principale și finisajelor, a activităților de întreținere tehnică și a activităților legate de igienă pentru clădirile ocupate de Parlamentul European

2017/S 100-197642

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Belliard 89, bureau RMD 04J024
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: service d'assistance à la maintenance — RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2317#
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Coordonarea în materie de securitate și sănătate a activităților de întreținere a structurii principale și finisajelor, a activităților de întreținere tehnică și a activităților legate de igienă pentru clădirile ocupate de Parlamentul European.

Număr de referinţă: 06A20/2017/M006.
II.1.2)Cod CPV principal
71317210 Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Coordonarea în materie de securitate și sănătate a activităților de întreținere a structurii principale și finisajelor, a activităților de întreținere tehnică și a activităților legate de igienă pentru clădirile ocupate și/sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European în Luxemburg.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 224 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Coordonarea în materie de securitate și sănătate a activităților de întreținere a structurii principale și finisajelor, a activităților de întreținere tehnică și a activităților legate de igienă pentru clădirile ocupate și/sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European în Luxemburg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Înscrierea în registrul profesionale sau în registrul comerțului pentru activitatea care face obiectul acestui contract (cu excepția cazului în care sunt implicate organizații internaționale) și autorizație specifică ce atestă capacitatea ofertantului de a produce obiectul vizat de acest contract în țara în care este stabilit sau apartenența la o organizație profesională specifică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitatea financiară și economică va fi evaluată pe baza informațiilor din următoarele documente care trebuie furnizate de ofertanți:

— situații financiare pentru ultimele 3 exerciții încheiate;

— declarație privind cifra de afaceri realizată în domeniul care face obiectul acestui contract, conform modelului prevăzut în anexa VII la clauzele administrative;

— declarații corespunzătoare din partea băncilor și dovada unei asigurări de răspundere civilă sau de riscuri profesionale.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să demonstreze că a realizat, în cursul ultimelor 3 exerciții financiare încheiate la data publicării anunțului de participare, o cifră de afaceri anuală de minimum 112 000 EUR în domeniul care face obiectul acestui contract.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractul care face obiectul acestei licitații, Parlamentul European solicită ofertanților să dețină următoarele capacități tehnice și profesionale:

— ofertanții trebuie să demonstreze că, în cursul celor 3 ani anteriori datei de publicare a anunțului de participare, au executat 3 contracte care au implicat servicii similare celor care fac obiectul acestui contract; cel puțin 1 dintre acestea 3 trebuie să fi vizat servicii legate de lucrări executate într-o clădire administrativă ocupată cu o suprafață de cel puțin 50 000 m2;

— ofertanții trebuie să demonstreze că dispun de utilajele, materialele și echipamentele tehnice necesare pentru executarea acestui contract,

— ofertanții trebuie să demonstreze că, în cursul celor 3 ani anteriori datei de publicare a anunțului de participare și în conformitate cu termenii Regulamentului Marelui Ducat al Luxemburgului din 9.6.2006, propriul lor personal a inclus cel puțin 3 coordonatori în materie de securitate și de sănătate, de cel puțin nivelul B.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul trebuie să furnizeze dovezi privind:

— o listă de strict 3 (minimum și maximum) referințe de servicii similare prestate în cursul celor 3 ani anteriori datei de publicare a anunțului de participare.

Pentru fiecare referință, ofertanții trebuie să furnizeze următoarele informații:

• datele de începere și de finalizare a prestării serviciilor;

• natura lucrărilor vizate;

• identitatea beneficiarului;

• suprafața clădirilor vizate și destinația acestora;

— o declarație pe propria răspundere care să ateste că ofertantul dispune de utilajele, materialele și echipamentele tehnice necesare pentru executarea contractului;

— o declarație pe propria răspundere care demonstreze că, în cursul celor 3 ani anteriori datei de publicare a anunțului de participare și în conformitate cu termenii Regulamentului Marelui Ducat al Luxemburgului din 9.6.2006, personalul propriu al ofertantului a inclus cel puțin 3 coordonatori în materie de securitate și de sănătate, de cel puțin nivelul B;

— 3 profiluri ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor în domeniul acestui contract.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/08/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/08/2017
Ora locală: 10:30
Locul:

bâtiment Remard, rue Belliard 89, 1050 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 reprezentant din partea fiecărui ofertant trebuie să confirme participarea cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor, prin e-mail la adresa INLO.AO.DIR.A@eu.europa.eu

Acesta trebuie să comunice numele companiei și numele, funcția, numărul cărții de identitate și data de naștere a reprezentantului care trebuie să aibă în posesie un document de identitate valabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Grefa Tribunalului Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2017