Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 197699-2016

Prikaži smanjeni prikaz

Ovu je obavijest otkazao:  228352-2016
10/06/2016    S111

Hrvatska-Zagreb: Cjepiva

2016/S 111-197699

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za epidemiologiju
Na pažnju (osoba za kontakt): Vesna Višekruna Vučina, dr. med.

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0012542

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Urudžbeni zapisnik
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
E-pošta: vlasta.emer@hzjz.hr
Telefon: +385 14863284

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava cjepiva protiv humanog papiloma virusa, rekombinantno, adsorbirano, za 2016. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralno skladište za pohranu i distribuciju cjepiva.

NUTS kod HR011 Grad Zagreb

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava cjepiva protiv humanog papiloma virusa, rekombinantno, adosrbirano, za 2016. godinu.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33651600 Cjepiva

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
U troškovniku predmeta nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 093 333 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 4 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
6.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude – Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje može biti u obliku bankarske garancije ili u obliku novčanog pologa.
6.3.1.1. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb,
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos 204 000 HRK.
U bankarskoj garanciji također moraju biti navedeni svi slučajevi navedeni u točki 6.3.1.3. Rok valjanosti garancije mora biti najmanje do dana isteka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjeren rok. Bankarska garancija dostavlja se u izvorniku.
6.3.1.2. U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj uplaćuje novčani polog u traženom iznosu, ponuditelj ga uplaćuje na IBAN naručitelja broj: HR1923600001101244229, Model: 00, Poziv na broj odobrenja: 11/16., OIB ponuditelja, Opis: „polog na ime jamstva za ozbiljnost ponude za nabavu cjepiva protiv humanog papiloma virusa, rekombinantno, adsorbirano, za 2016. godinu.”
Ukoliko se radi o uplati stranog ponuditelja iz drugih država, polog se može uplatiti na SWIFT: ZABAHR2X.
Ako ponuditelj na ime jamstva za ozbiljnost ponude uplati novčani polog, obvezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati.
6.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 dana od sklapanja pojedinačnog ugovora na temelju okvirnog sporazuma dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a).
Traženo sredstvo jamstva je bankarska garancija. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, u visini 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana ispunjenja ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Nema avansnog plaćanja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta sukladno čl. 67. st.1 t. 1a i 1b;
3.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja;
3.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni uvjeti sposobnosti.
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
Uvjeti pravne sposobnosti koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave koje u svrhu dokaza pravne sposobnosti mora dostaviti:
4.1.1. Upis u registar ili odgovarajuća izjava – Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabave, u skladu s člankom 70. stavak 1., 2. i 3. Zakona, tj. mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta;
4.1.2. Dozvola Agencije za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: Agencija/HALMED) ili nadležnog tijela druge države članice EU za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekova (veleprodaje lijekova).
4.2. Tehnička i stručna sposobnost
Kao dokaz minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti:
— odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koju daje Agencija ili Europska komisija.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Metodologije ocjene ENP-a: Primijenit će se relativni model ocjene ponuda. Kriteriji koji će se koristiti za odabir ekonomski najpovoljnije ponude: Cijena – 70 %; Broj HPV genotipova sadržanih u cjepivu – 20 %; Rok valjanosti cjepiva u trenutku isporuke – 10 %; Naručitelj može radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti maksimalan broj bodova. Cijena – 70 % – 70 bodova; Broj HPV genotipova sadržanih u cjepivu – 20 % – 20 bodova; Rok valjanosti u trenutku isporuke – 10 % – 10 bodova; Formula: T = C + GT + RV, T = ukupan broj bodova, C = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu, GT = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni broj HPV genotipa sadržanih u cjepivu, RV = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok valjanosti u trenutku isporuke; Cjenovni kriterij: Maksimalni broj bodova (70) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno formuli: P = Pl/Pt * 70, P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj), Pl – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave, Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene, 70 – maksimalni broj bodova; Ne-cjenovni kriterij: Broj HPV genotipova sadržanih u cjepivu – Maksimalni broj bodova je 20. Bodovi za broj genotipova sadržanih u cjepivu dodjeljuju se na slijedeći način: ??4 genotipa HPV-a: 0 bodova ??9 genotipa HPV-a: 20 bodova; Rok valjanosti – Minimalno prihvatljiv rok valjanosti je 20 mjeseci u trenutku isporuke. Maksimalni broj bodova je 10. Bodovi za rok valjanosti dodjeljuju se na sljedeći način: ??rok valjanosti u trenutku isporuke od 20 do 24 mjeseci: 0 bodova ?? rok valjanosti u trenutku isporuke od 25 do 30 mjeseci: 5 bodova ?? rok valjanosti u trenutku isporuke više od 31 mjesec: 10 bodova; Rezultat: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100. Ako 2 ponude imaju isti broj bodova, odabire se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.. Značaj 0

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
EVV 11/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.7.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 18.7.2016 - 10:00

Mjesto:

na adresi naručitelja.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
7.6.2016