Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 197916-2021

21/04/2021    S77

България-София: Услуги по контрол на влакове

2021/S 077-197916

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Славчева
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323079
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/129445
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/129445
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва следните обособени позици:

Обособена позиция 1: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“;

Обособена позиция 2: „Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 870 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63711100 Услуги по контрол на влакове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Етапи 1,2,3,4 и 6-гр.София,бул. „Кн.Мария Луиза” 110.Освен избр.лок.Изпълн.ще напр.посещ.на регионите, засяг.дог.(София,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО)).За Етап 5 - в гр.София,Пловдив и ГО.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите предвидени за изпъление включват:

ЕТАП 1: Детайлно проектиране на СУВР;

ЕТАП 2: Разработка на СУВР;

ЕТАП 3: Внедряване на СУВР в тестова среда;

ЕТАП 4: Тестване на СУВР за осигуряването на изискваното качество в тестовата среда;

ЕТАП 5: Обучение на персонала за работа със СУВР в тестовата среда;

ЕТАП 6: Внедряване на СУВР в реална среда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Т1i Предложение за системно проектиране / Тежест: 9
Критерий за качество - Име: Т2i Предложение за инсталиране и пускане в действие / Тежест: 26
Критерий за качество - Име: Т3i Предложение за вътрешна и външна интеграция и гаранционна поддръжка / Тежест: 14
Критерий за качество - Име: Т4i Предложение за Работен графика / Тежест: 11
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 800 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 23
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

КО = ЦО + ТО; ЦО - ценова оценка на ценово предложение; ТО-техническа оценка на предложението за изпълнение на поръчката; ЦО = [(ЦПmin/ЦПi)]х60; ТO = (ТOПi/TOПmax) х 40; ТОПi = Т1i + Т2i + Т3i+ Т4i разписани по таблици от 1 до 5 в Методиката.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71700000 Услуги по наблюдение и контрол
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

За Ет.1,2,3,4и6от Дог.за ОП 1-в ЦУна ДП НКЖИ,гр.София,бул.Кн.М.Луиза№110.Изпълн.ще напр.посещ.на рег.,засяг.дог.(Соф.,Варна,Пловдив и Горна Оряховица(ГО).За Ет.5 от Дог.заОП 1-в гр.Соф.Пловдив и ГО.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2: „Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”. Основни дейности:

 Осигуряване цялостна техническа експертиза за ДП НКЖИ по отношение на функциите по приемане на СУВР;

 Подпомагане с техническа експертиза на ДП НКЖИ по отношение на прякото наблюдение при изпълнението на дейностите по договор за „Проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ” с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в Техническата спецификация по договора;

 Подпомагане с техническа експертиза на ДП НКЖИ по отношение на контрола при изпълнението на дейностите по договор за „Проектиране и внедряване на СУВР в ДП НКЖИ” с оглед осигуряване на съответствие между дейностите по договора и изискванията, описани в Техническата спецификация по договора;

 Консултиране на ДП НКЖИ по отношение на отчитане на отделните дейности и осъществяване на качествен контрол на готовите продукти в рамките на договора;

 Подпомагане на ДП НКЖИ с техническа експертиза при осъществяването на комуникацията с Изпълнителя.

Предмета на договора за обособена позиция 2 се осъществява по отношение на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” – Обособена позиция 1 от настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Прод.от поле III.1.3)

Задълбочено познаване на спецификите на българският железопътен транспорт и инф.с-ми за управление работата на жп системи. КЕ: Осигуряване на качеството при внедряване на системи за планиране и управление-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в област „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки”или еквив.ОПП: Мин. 5 г. проф.опит в областта на осигуряване на качеството при разработката и внедряването на осигурителни и комуникационни системи; СПО:Познания и опит в осигуряване на качеството на хардуер и софтуер - QA (Quality Assurance). Експерт: „Хардуер и комуникации” – мин. 2 експерта-Квалиф.: Висше образ. – ОКС „Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив.ОПП: Мин. 5 г. опит в пускането в експлоатация на хардуерни решения за инф.или комун.системи от произв.и вида на хардуера предложен от участника;СПО:Опит в управление и поддръжка на процеси по инсталиране и поддръжка на хардуерно и комуникационно оборудване; Опит в осигур.на инфор.сигурност.Експерт „Разработчик” – мин. 5 експерта-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални,стопански и правни науки” или еквив..ОПП: Мин. 5 г. ОПП;СПО:Участие в мин. 2 проекта за разработка и внедряване на информационна система.Експерт „Бази данни и виртуализация”- Квалиф.:Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив..ОПП: Мин.5г. ОПП;СПО:Познания и опит в конфигуриране и инсталиране на системи за управление на виртуалната среда и инфраструктура; Познания и опит в конфигуриране и инсталации на „Облачни“ технологии.Експерт: Интеграция и интерфейси на СУВР с други системи-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”, или еквив..ОПП:Мин.5г. ОПП;СПО:Участие в интеграция на инф.с-ми и/или разработка и внедряване на интерфейси за инф.с-ми.Експерт: Обучение -Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки”или„Педагогически науки” или еквив..ОПП:Мин.5 г.ОПП;СПО:Провеждане на обучения по съвременни техн.и системи за жп транспорта;Познания и опит в провеждане на обучения, семинари, технически срещи в областта на технологии за контрол и упр.на влаковото движение.Изпълн.трябва да включи в екипа си допълнителни неключови експерти, различни от Ключовите експерти по части, съгл.предвиденото в методологията и орг. на работа му. Броят на тези неключови експерти се определя от Изпълнителя така, че да се гарантира цялостно, навременно и с необходимото качество изпълнение на изискванията на Техническите спецификации и на останалите части на договора. Изпълнителят трябва да включи следните експерти:Специалисти по организация на транспорта;Специалисти по част телекомуникации;Специалисти по част сигнализация;Отговорник по БЗР.Членовете на пос.от изпълн.персонал и ръководен състав трябва да бъдат на разположение за целия период на изпълнение на проекта.Смяната на персонал и ръководен състав с такива, които не са включени първоначално в договора, се извършва само при условията, посочени в договора.За чуждестранни лица, възложителят приема еквив.ни образователно-квалификационна степен и професионална Квалиф., съгласно законодателството на държавата, в която са установени.3.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквив.,с обхват на сертификация, приложим към предмета на поръчката за обособената позиция (разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на мин. една информационна система в сферата на управление на транспорт).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят приема и други доказателства за еквив.ни мерки за осигуряване на качеството при условията на ЗОП.4.Участникът трябва да има внедрена система за управление на информационната сигурност по стандарт БДС EN ISO 27001:2017 или еквив., с обхват на сертификация, приложим към предмета на поръчката за обособената позиция (разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на мин. една информационна система в сферата на управление на транспорт). Възложителят приема и други доказателства за еквив.ни мерки за управление на информационната сигурност при условията на ЗОП.За обособена позиция 2:Участникът трябва да е изпълнил мин. една дейност за услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три г. от датата на подаване на офертата.Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на един или няколко договора/проекта.2.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:Ръководител проект-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бакалавър”/„Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив..СПО:Участие в мин. 1 договор като ръководител на проект.КЕ № 1 УДВК-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или „Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив.;СПО:Мин. 3 г. опит в областта на управление на движението на влаковете и капацитета.КЕ № 2 „Инф.с-ми”-Квалиф.: Висше образ. – ОКС Бак./Маг. в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив.;СПО:Мин. 3 г. опит в областта на разработване и внедряване на инф.с-ми.Допуска се единият от експертите да бъде и Ръководител проект.За чуждестранните лица, Възложителят приема еквив.ни образователно-квалификационна степен и професионални квалификации, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.3.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквив., с обхват на сертификация, приложим към предмета на поръчката за обособената позиция (разработка и/или развитие, внедряване и поддръжка на мин. една информационна система в сферата на управление на транспорт). Възложителят приема и други доказателства за еквив. мерки за осигуряване на качеството при условията на ЗОП, подробно описани в документацията за обществената поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

ЗА ОП 1:1.Участникът трябва да е изп.дейности за услуги с предмет и обем,идент.или сх.с предмета и обема на поръчката през посл.три г.,считано от датата на подаване на офертата.За целите на наст.поръчка под „дейност за услуга с предмет и обем сходни с предмета и обема на поръчката“,се разбира:- разраб.и/или развитие,внедр.и поддръжка на мин.една информ.система в сф.на упр.на транспорт.За „изпълн.дейност за услуга“ се приема,тази,която към датата на под.на офертата е одобр.и приета от съотв.възл.,клиент,получ.,или комп.орган,или чрез пос.на пуб.рег.,в който е публ.инф.за услугата.2.Участн.трябва да разп.с персонал и рък.състав с определена проф.компет.за изпълн.на поръчката.3.Участн.трябва да прилага системи за упр.на качеството.4.Участн.трябва да прилага системи или станд.за упр.на информ.сигурност.Ако участникът е обедин.,което не е ЮЛ,съотв.с крит.за подбор по подт.1 и 2 се доказ.от обедин.участник,а по подт.3.и 4 от всяко от лицата,включени в него,което ще изпълнява съотв.дейност съобразно разпр.на участ.на лицата при изпълн.на дейн.,пред.в дог./док.за създаване на обедин.4.За доказване на техн.и проф.спос.на участн.се предст.следните док.,във връзка с поставените изискв.:-Списък на услугите,които са идент.или сх.с предмета на OП,с посочване на стойн.,датите и получ.,заедно с док.,които доказ.из.услуга,по обр.;-Списък на персонала,който ще изпълн.усл.,и на чл.на ръков.ъстав,които ще отг.за изпълн.,както и док.,които доказват проф.комп.на лицата,по обр.;-Сертиф.,изд.от незав.лица които са акред.по серията европ.стандарт от ИА БСА или от друг нац.орган по акредит.,който е страна по Многостр.спораз.за взаимно призн. на Европ.орг.за акредит.,за съотв.област или да отг.на изискв.за призн.,съгл. чл.5а,ал.2 от Закона за нац.акредит.на орг.за оцен.на съотв..Възл.приема еквив.ни сертиф.,изд.от органи,уст.в др.държ.членки,както и др.доказ.за еквив.ни мерки за осиг.на качеств.и информац.сигурност при усл.на чл.64,ал.7 от ЗОП.

ЗА ОП 2: 5.Участн.трябва да е изп.дейн.за усл.с предмет и обем,идент.или сходни с предмета и обема на пор.през посл.три г.,сч.от датата на под.на офертата.За целите на наст.поръчка под „дейност за услуга с предмет и обем сх.с предм.и обема на поръчката“,се разбира:-разраб.и/или развитие,внедр.и поддръжка на мин.една информ.система в сфер.на упр.на транспорт.За „изпълн.дейност за усл.“се приема,тази,която към датата на под.на офертата е одобрена и приета от съотв.възл.,клиент,получ.,или комп.орган,или чрез пос.на публ.рег-р,в който е публ.инф.за услугата.6.Участн.трябва да разп.с персонал и ръков.състав с определена проф.компет.за изпълн.на поръчката.7.Участн.трябва да прилага системи за упр.на качеството.Ако участ.е обедин.,което не е ЮЛ,съотв.с критериите за подбор по т.5 и 6 се доказ.от обед.участн.,а по т.7 от всяко от лицата,вкл.в него,което ще изпълн.съотв.дейност съобр.разпр.на участ.на лицата при изпълн.на дейн.,предв.в дог./док.за създ.на обедин.8.За доказ.на технич.и проф.способн.на участ.се предст.сл.док.,във връзка с пост.изискв.:-Списък на усл.,които са идент.или сходни с предм.на ОП,с пос.на ст.,датите и получ.,заедно с док.,които доказ.изв.услуга,по обр.;-Списък на перс.,който ще изпълн.усл.,и на чл.на ръков.състав,които ще отг.за изпълн.,както и док.,които доказват проф.компет.на лицата на перс.,който ще изп.усл.,и на чл.на ръков.състав,които ще отг.за изпълн.,както и док.,които доказ.проф.компет.на лицата,по обр.;-Сертиф.,изд.от незав.лица,които са акред.по серията европ.стандарт от ИА БСА или от друг нац.орган по акред.,който е страна по Многостр.спор.за взаимно призн.на Европ.орг.за акредит.,за съотв.област или да отг.на изискв.за призн.,съгл.чл.5а,ал.2 от Закона за нац.акредит.на органи за оцен.на съотв..Възл.приема еквив.ни сертиф.изд.от органи,уст.в др.държ.членки,както и др.доказ.за еквив.ни мерки за осигур.на качеството при усл.на чл.64,ал.7 от ЗОП.Док.се предст.при поискв.в хода на проц.в сл.на чл.67,ал.5 от ЗОП и съгл.чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП,от участн.,опр.за изп.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да е изпълнил мин. една дейност за услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три г. от датата на подаване на офертата.Минималното изискване може да бъде доказано с изпълн.на един или няколко договора/проекта.2.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена проф.компет.за изп.на поръчката, както следва:Ръководител проект-Квалиф.: Висше образ. – образ.квалиф.степен (ОКС) „Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки”или еквив.; Общ професионален опит (ОПП): Мин. 8 г. опит като Ръководител проект/екип или Заместник ръководител проект/екип в изпълнението на проекти/договори за внедряване на инф.с-ми.Специфичен професионален опит (СПО): Опит в използването на модерни методи за управление на ИТ проекти; Познаване на съвременни методи и технологии за развой и внедряване на сложни инф.с-ми.Ключов експерт (КЕ): „Системен архитект”-Квалиф.: Висше образ. – ОКС „Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или еквив.;ОПП: Мин. 8 г. опит в проектиране и реализация на инф.с-ми;СПО-Опит с предлаганата платформа/базов софтуер. КЕ: „Бизнес анализ СУВР” – мин. 2 експерта-Квалиф.: Висше образ. – ОКС „Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки” или еквив.;ОПП: Мин. 5 г. проф.опит в анализ и моделиране на бизнес процеси за целите на внедряване на инф.с-ми за управление на влаковата работа с описаното в техн.предл.средство за моделиране на бизнес процеси.СПО:Участие в проектиране или внедряване на инф.с-ми за управление на влаковата работа, включващи като отделен етап детайлен анализ, моделиране и оптимиз.на бизнес процесите; Опит при работа със спец.софтуер за описание и моделиране на бизнес процеси; Практически опит за прилагане в договори за идентиф.на бизнес процеси, софтуерни средства за моделиране на бизнес процеси, реинженеринг на бизнес процеси. КЕ: „Бизнес анализ” – мин. 2 експерта-Квалиф.: Висше образ. – ОКС „Магистър” в области „Технически науки”или„Природни науки, математика и информатика”или„Социални, стопански и правни науки”или еквив.;ОПП: Мин. 5 г. професионален опит в анализ и моделиране на бизнес процеси за целите на внедряване на инф.с-ми с описаното в техническото предложение средство за моделиране на бизнес процеси.СПО:Участие в проектиране или внедряване на инф.с-ми, включващи като отделен етап детайлен анализ, моделиране и оптимизиране на бизнес процесите; Опит при работа със специализиран софтуер за описание и моделиране на бизнес процеси; Практически опит за идентифициране на бизнес процеси, софтуерни средства за моделиране на бизнес процеси, реинженеринг на бизнес процеси. КЕ: Транспортен Инженер за организация на движението-Квалиф.: Висше образ. – ОКС „Бакалавър“/„Магистър” в област „Технически науки”или еквив..ОПП: Мин. 15 г. ОПП;СПО: Познания по организация и управлението на движението в железопътен транспорт; Опит с орг. на движението при краткосрочно и дългосрочно планиране, както и при временна организация на движението при аварийно-ремонтни дейности и изграждането на инфр. проекти; Да отговаря на изискванията за правоспособност за извършване на дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт, съгласно Наредба №56 от 14.02.2003 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията (обн. ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г) за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правосп., или еквив.; Прод. в поле III.1.2)

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Обос.позиция(ОП)1:Не се предв.авансово плащане, предв.се междинни и окончателно плащане, съгл.раздел II от Проекта на договор за ОП № 1,Пр.№ 3 от докум.за обществ.поръчка. ОП 2: Не се предв.авансово плащане,предв.се междинни и оконч.плащане,съгл.раздел III от Проекта на договор за ОП № 2, Приложение № 3 от наст.документ.за обществ.поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 074-187682
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/05/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/05/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Един участник може да участва само за една обособена позиция. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10 ал.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 отЗОП,чл.55, ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС(освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение,което не е юрид.лице, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението,със срок не по-кратък от срока за изпълнение на наст.обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и 1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността м/у членовете на обединението;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е юрид.лице, подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице,еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението.При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Документите се представят от всеки член на обединението,което не е юрид. лице, от подизпълнителите и от третите лица, ако има такива.При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. Органите в Република България, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки - НАП, ел.адрес: www.nap.bg,опазване на околната среда - МОСВ,ел.адрес: www.moew.government.bg; закрила на заетостта - АЗ, ел.адрес: https:// www.az.government.bg;условията на труд в страната - ИА- ГИТ, ел.адрес:www.gli.government.bg. За ОП 1 И 2:Гаранция за обезп.изпълн.на дог.в размер на 5 % от общата цена на дог.без ДДС в една от ф. съг.чл. 111, ал. 5 от ЗОП. За ОП 1:Страните подп.допълн.спораз.за предост.на аванс.плащ.,незав.чия е иниц.,след предст.от страна на Изпълн.на безусловна неотм.банкова гаранция–в ориг.,обезп.аванс.плащане,покр.100 % размера на исканото аванс.плащ.(с вкл.ДДС) и със срок на вал.до оконч.му възстановяване/приспадане и след получ.на потвържд.от банката на Възл.за валидн.на банк.гаранция,предст.от банката на Изпълн.Гаранция за обезп.задълж.на Изпълн.в гаранц.срок, в размер на 3 % от цената дог.без ДДС,под форм.на банкова гаранция или застраховка.

Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите, се уреждат в договора за възлагане на обществ.поръчка за ОП1 и ОП2, Приложение №3 към документацията за обществената поръчка. На осн.чл.114 отЗОП, изпълн. на д-ра започва, съответно сроковете за изп.на възложените с д-ра услуги започват да текат,след осигуряване на финансиране от страна на Възл., за което Възл. уведомява писмено Изп.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/04/2021