Services - 197996-2021

21/04/2021    S77

Poland-Warsaw: Research and experimental development services

2021/S 077-197996

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 63, Dział Zakupów Projektowych Centrum Biblioteczno-Informacyjne pok. 107
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-091
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Jakoniuk
E-mail: elzbieta.jakoniuk@wum.edu.pl
Telephone: +48 225720317
Fax: +48 225720722
Internet address(es):
Main address: https://dzp.wum.edu.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”

Reference number: AZP/Z-041/2020
II.1.2)Main CPV code
73100000 Research and experimental development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją badań klinicznych w ramach realizacji projektu 2019/ABM/01/00082-00 pod tytułem: „Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie dobrej praktyki klinicznej (Dz.U., poz. 489), na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, formularzu funkcjonalności platformy informatycznej, stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 055 650.41 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją badań klinicznych w ramach realizacji Projektu 2019/ABM/01/00082-00 pod tytułem: „Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków” a także wykonanie części obowiązków, za które odpowiada Zamawiający jako Lider konsorcjum, pełniący rolę sponsora badań klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie dobrej praktyki klinicznej (Dz.U., poz. 489), na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, formularzu funkcjonalności platformy informatycznej, stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalność platformy informatycznej / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Potencjał organizacyjny / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków” na podstawie umowy z 18.6.2020 o wykonanie i finansowanie projektu, zawartej z Agencją Badań Medycznych, o numerze 2019/ABM/01/00082-00.

II.2.14)Additional information

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych); dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XVI SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 227-558407
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: 2KMM Sp. z o.o.
Postal address: al. Wojciecha Korfantego 83
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-160
Country: Poland
Telephone: +48 324799990
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 771 076.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 055 650.41 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

1) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „platformą”, dostępną pod adresem: (https://wum.ezamawiajacy.pl).

3. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy dostępna jest pod ww. adresem: (https://wum.ezamawiajacy.pl) w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze platformy należy zgłaszać: na adres e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 222572223.

4. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdziału VIII SIWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.

6. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;

2. administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-mail: iod@wum.edu.pl tel.: +48 225720320;

3. pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (rozdział XXX SIWZ).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/04/2021