Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 198039-2020

29/04/2020    S84

Niderlandy-Amsterdam: Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na technologiach firm Microsoft, Informatica i SAP

2020/S 084-198039

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 060-142851)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: contracts@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ema.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie usług rozwoju, konfiguracji, wdrożenia i utrzymania oprogramowania komputerowego, dotyczących rozwiązań opartych na technologiach firm Microsoft, Informatica i SAP

Numer referencyjny: EMA/2019/28/IT
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składnia ofert jest zawarcie umów z maksymalnie pięcioma wykonawcami w celu świadczenia usług umożliwiających Agencji pozyskanie zasobów ludzkich niezatrudnionych bezpośrednio przez Agencję do tworzenia, wdrażania i utrzymania oprogramowania komputerowego

Zamówienia na poszczególne wymienione technologie będą realizowane:

— w porządku pierwszeństwa (kaskada) w przypadku zamówień na podstawie czasu i środków, oraz

— z ponownym otwarciem na konkurencję w przypadku zamówień, dla których czas i środki zostały określone lub zamówień ze stałą ceną.

Agencja szacuje, wyłącznie w celach informacyjnych, że łączny wymagany nakład pracy polegającej na świadczeniu usług doradczych w całym 4-letnim okresie obowiązywania umowy ramowej będzie wynosił:

— 17 460 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Microsoft,

— 10 698 osobodni na usługi związane z technologiami firmy Informatica,

— 11 675 osobodni na usługi związane z technologiami firmy SAP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-142851

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 25/05/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: