Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 198053-2020

29/04/2020    S84

Luksemburg-Luxembourg: AO 10783 „Pružanje usluga koje se odnose na plan kontinuiteta poslovanja za upravljane usluge Ureda za publikacije”

2020/S 084-198053

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: 2, rue Mercier
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2985
Država: Luksemburg
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://op.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://op.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AO 10783 „Pružanje usluga koje se odnose na plan kontinuiteta poslovanja za upravljane usluge Ureda za publikacije”

Referentni broj: AO 10783
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72500000 Usluge povezane s računalom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir jednog gospodarskog subjekta za pružanje upravljanih usluga kontinuiteta poslovanja koje se odnose na informacijske sustave i usluge Ureda za publikacije, uključujući OP PORTAL, TED i CORDIS.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 900 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Glavno mjesto provedbe zadataka bit će prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge koje treba pružiti su:

1. usluga: ukupni zahtjevi usluga,

2. usluga: usluge kontinuiteta poslovanja,

3. usluga: usluge povezane s projektom,

4. usluga: postavljanje kontinuiteta poslovanja (preuzimanje),

5. usluga: predaja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Zbog složenosti projekta koji se sastoji od tri upravljane usluge (OP Portal, TED, CORDIS), razdoblja za postavljanje do sedam mjeseci i činjenice da je projekt nov (riječ je o prvome ugovoru o planu poslovnog kontinuiteta za upravljane usluge u Uredu za publikacije), trajanje ugovora postavljeno je na 72 mjeseca.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/06/2020
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 22/07/2020
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija o nabavi dostupna je na e-nadmetanju: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5865

Zahtjevi za dodatne informacije podnose se isključivo s pomoću sustava elektroničkog nadmetanja.

Zahtjevi za sudjelovanje i ponude moraju se dostaviti isključivo POŠTOM (pojedinosti potražiti u pismu poziva na nadmetanje). Zahtjevi za sudjelovanje i ponude dostavljene na bilo koji drugi način (npr. e-poštom ili e-dostavom) neće se uzeti u obzir.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/04/2020