Építési beruházás - 198062-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198062

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tahitótfalu isk. bővítés 8 tanteremmel

Hivatkozási szám: EKR001331622021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tahitótfalu iskola bővítése 8 tanteremmel

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 810 585 341.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.

*Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14.) pontban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.) Korm. hat. és a 1051/2021. (II.15.) Korm. hat. egyetértett a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények fejlesztésével, mely nevesíti a Tahitótfalun létesítendő általános iskolát. Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola bővítése 8 osztállyal. A fej.a meglévő kényszer-iskola (Népház) bontásával, az étkezde és a tornacsarnok összekötésével-bővítésével valósul meg, a kivitelezés közben az oktatás fenntartása mellett. A telken kívül infrastruktúrafejlesztés (közművek kiváltása, közműfejlesztés, útépítés- forgalomtechnika, tájépítés) része a vállalásnak.

A telken meglévő épületállomány egy részét el kell bontani a vállalás részeként, a megmaradó földszintes étkezde és a pince+fszt+emeletes tornaterem kapcsán alapvető követelmény, hogy közöttük jöjjön létre az új épület, őket fizikálisan, zárt módon összekapcsolva. Az étkezde megfelel az energetikai követelményeknek.

Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti helyiségeket tartalmazó általános iskola létesítmény terv. és kivit. fővállalkozási szerz. alapján, amely az alábbi fel. foglalja magában:

Bővítéshez szüks. parkolószám: 28 db

Bővítéshez szüks. kerékpár-tárolók száma: 26 db

Tornacsarnok telj. energetikai korszerűsítése: 1144 m2

Étkező-konyha nettó alapterülete átalakítás után: 544 m2

Bontás: 856 m2

Bővítés nettó alapterület: 4363m2

Összes nettó alapterület: 6061 m2

A bővítés során szüks. kialakítani 8 db tantermet (62 m2/db), 6 db szaktantermet (fizika-kémia, biológia-földrajz, számítástechnika, nyelvi-nemzetiségi-etnikai, ének zene, technika, 69 m2/db), mindegyik szertárral (6 db, 18m2/db), 1 db tankonyhát (56 m2), valamint 6 db csoporttermet (2 db 40m2, 2 db 50 m2, 2db 55 m2).

Új könyvtár (6 60 m2), könyvraktár (18 m2), klubhelyiség (30 m2), stúdió (18 m2), általános szertár (18 m2).

2 db foglalkoztató (24 m2).

1 db ügyviteli helyiség (12 m2), intézményvezető-helyettesi iroda (18 m2), irattár (10 m2), nevelőtestületi szoba (54 m2), tanári pihenő teakonyhával (20 m2).

A meglévő 200 férőhelyes/600 adagos főzőkonyha-étkező komplexum rendelkezésre áll, csak technológiai felülvizsgálata szükséges (1 készlet), emellett létesíteni kell 1 db büfét az étkezde régi öltözője helyén.

Bizt. kell a meglévő tornaterem szétválaszthatóságát.

Létre kell hozni egy gyógytestnevelési/erőnléti termet (113 m2) 1 db sporteszköz szertárral (40 m2) és tanulói-tanári öltözőblokkot (150 m2), 1 db orvosi szobát (18 m2).

Létre kell hozni aula jellegű közösségi teret (min. 300 m2), melyhez raktárat (50m2), portát (10 m2), ruhatárat (40 m2) kell kapcsolni.

Nemenként, és területenként szükséges, illetve akadálymentesített wc-k kialakítása (213 m2).

Az üzemeltetés számára 3 db ált. raktárat (10 m2/db), 1 db karbantartó műhelyt (10 m2), val. raktárakat, takarítószer-, vegyszer- és hulladéktárolókat, öltözőket és vizes helyiségeket (összesen 150 m2) kell létesíteni.

Akadálymentes közlekedő területek (összesen 1054 m2).

Magastető és/vagy alacsony hajlású tető és/vagy előtető készítését fa szerk. és tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt 2047 m2.

Tornacsarnok 16 m fesztávolságú, RRFA tetőszerkezetet tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal 1447 m2 területtel;

A terv. épület fűtési igénye: 342 kW.

Az étterem bizt. megközelítéséről a teljes kivit. időtartama alatt a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A tornacsarnok biztonságos megközelítéséről a nyári (június 1 - augusztus 31.) időszakot leszámítva a kivit. időtartalma alatt a kivitelezőnek gondoskodnia kell.

Az iskolaép. a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. mell.t sz. „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósul meg.

Terv. fel. a 6061 m2 nettó alapterületű, új építésű oktatási épületet tart. magasépítési beruházáshoz minden szakágra kiterjedően:

- a rend. bocsátott jóváhagyási terv alapján, valamennyi szakágat tartalmazó építési és a bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges, minden további engedély kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése, mely a kivitelezés megkezdéséhez, a Beruházás megvalósításához és a használatbavételhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével;

- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;

- Az ép. kivit. tevékenységről sz 191/2009. (IX. 15.) Kr. (a továbbiakban: „Épkiv. rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdok. elkészítése (a Beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül); burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervvel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos jogsz., műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megf. ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.

- továbbá, a Beruházáshoz tartozó (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján szükséges) útépítési munkák és közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki dokumentációját, amelyek az útépítési munkák és a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok engedélyezéséhez, megvalósításához (kivitelezési dokumentáció), használatbavételéhez szükségesek, ideértve az Ingatlan környezetében (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján szükséges) elvégzendő útépítési, parkolóépítési és egyéb közterületi és közműépítési munkákat is.

- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig;

- szerzői jogok teljeskörű átadása;

- szállítandó tervek menny: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban, 3 példányban CD/DVD lemezen. AK a kiviteli tervek esetében szakaszos tervszolgáltatást ír elő a szerz. tervezete szerint.

Kivit. fel.: AT feladata a műszaki dok. részét kép. jóváhagyási terv a. elkészített engedélyezési tervdok., jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott bontási ill. kiviteli tervdok. alapján a hagyományos szerk. ált.iskola valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, út- és kertépítés) kiterjedő kivit. teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcs. közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi főbb tartalommal és mennyiségekkel (beép. bútorokkal és beép. oktatási eszk. együtt, de a mobil bútorok és mobil oktatási eszközök nélkül)

*Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14. pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 24 hónapon felüli Többlet jótállás (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma ( min. 0 fő, max.2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max.: 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 7. Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény (É) teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) 1. értékelési részszempont: Az ár kritérium vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.

2. értékelési részszempont: A minimálisként előírt 24 hónapon felüli Többlet jótállás: egész hónap ajánlható meg. Minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap. 24 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. A 2. értékelési szempontra tett megajánlás mind a tervezésre, mind a kivitelezésre egyaránt értendő.

3. értékelési részszempont: Az M/2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: 0 fő, vagy 1 fő, vagy 2 fő vagy több fő ajánlható meg. 0 fő megajánlása esetén 0 pont, 1 fő megajánlása esetén 50 pont, az értékelési részszempont legkedvezőbb mértéke: 2 fő. 2 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális (100) pontszámot adja.

4.-7. értékelési részszempontok: Az M.2.1., illetve az M.2.2., illetve az M.2.3., illetve az M.2.4., alk. köv. tek. bemutatásra kerülő szakembernek az alk. min. köv. telj. szüks. minimális sz. tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 60 hónap. A 60 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja.

A 4-7.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

3)Az ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározta a 4.-7. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét (60 hónap), valamint a 3. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét (2 fő). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71.§ (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

5) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a Szerződés hatálybalépésétől számított.

* A II.2.3) pont folyt.: Kivitelezés: A Tahitótfalu belterület 2510, 2509 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Tahitótfalu, 2021 Kossuth Lajos u. 26. szám alatt található, kivett általános iskola és kivett közterület megnevezésű ingatlan, továbbá a Kapcsolódó Ingatlanok 1620, 1772, 2424, 2516, 2526 helyrajzi számú ingatlanok.

*A II.2.4) pont folyt:Egyéb feladatok:

- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,

- a használatba vételi engedély végleges megszerzésében való közreműködés, a kérelem feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a műszaki dokumentációban rögzített további kiegészítő feladatok.

Nem tartozik a nyertes ajánlattevő feladatkörébe:

- a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a területre vonatkozó Szabályozási Terv (SZT) módosítása,

- a telekalakítás és az azzal kapcsolatos eljárás.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 231-607577
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés Tahitótfalu

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10572795241
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 810 585 341.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezői feladatok ellátása, É kategóriájú felelős tervező szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Adószáma:10572795-2-41

További ajánlattevők:

Ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Magyarország, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1.

Adószáma:11469830-2-44

Ajánlattevő: BUILD IT Mérnökiroda Kft.

Székhelye: Magyarország 1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet

Adószáma: 11732167-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2022