Tjänster - 198079-2019

29/04/2019    S83    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Halmstad: Vägtransporter

2019/S 083-198079

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Halmstads Energi och Miljö AB
Nationellt registreringsnummer: 556528-3248
Postadress: Box 31
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231
Postnummer: 301 02
Land: Sverige
Kontaktperson: Nathalie Rapp
E-post: nathalie.rapp@hem.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hem.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmkoigvu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmkoigvu&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster

Referensnummer: HEM 2018/00202
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar:

•konventionella containertransporter med lastväxlare

•lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

•vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

•transport av liftdumpers

Upphandlingen omfattar:

Konventionella containertransporter med lastväxlare

Lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

Vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

Transport av liftdumpers

Transportuppdrag som inte omfattas av upphandlingen är:

Transporter av farligt avfall, el-avfall och avfall som omfattas av producentansvar

Transporter av importerat avfall

Transporter av flis

Transportuppdrag som ingår i andra entreprenaduppdrag, t.ex. bygg

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
63100000
63111000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar:

•konventionella containertransporter med lastväxlare

•lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

•vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

•transport av liftdumpers

Omfattning

Upphandlingen omfattar:

Konventionella containertransporter med lastväxlare

Lastväxlarkörning med kran för t.ex. tömning av djupbehållare

Vanliga kranbilsuppdrag för utsättning och hemtagning av containers i spannet mellan 3 - 10 kbm

Transport av liftdumpers

Transportuppdrag som inte omfattas av upphandlingen är:

Transporter av farligt avfall, el-avfall och avfall som omfattas av producentansvar

Transporter av importerat avfall

Transporter av flis

Transportuppdrag som ingår i andra entreprenaduppdrag, t.ex. bygg

Föregående års volym var ca 1 500 000 SEK.

Omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden. Leverantören förbinder sig att leverera HEM:s verkliga behov.

Avtalstiden är 16.6.2019 - 15.6.2021 med möjlighet till förlängning i maximalt 3 år.

Upphandlingen kommer att resultera i ramavtal för successiva avrop under avtalstiden. Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 16/06/2019
Slut: 15/06/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 27/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/04/2019