Építési beruházás - 198169-2022

15/04/2022    S75

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 075-198169

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagykovácsi, új 8tant. iskola tervezés-kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001146912021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Nagykovácsin épülő új, 8 tantermes iskola tervezésére - kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 807 078 097.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Nagykovácsi belterület 4561/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

Jelen beszerzés tárgya egy 8 tantermes Általános Iskolát, tornateremet, 300 adagos melegítőkonyhát és a hozzá kapcsolódó éttermet, valamint kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény zöldmezős beruházásként történő tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,

- az engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján. Az Engedélyezési Tervdokumentációt olyan módon kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az Ép. felügyelet rendelet szerinti Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (a továbbiakban: „ÉTDR”) történő feltöltésre.

- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése minden szakágra kiterjedően, belsőépítészettel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, berendezési terv készítése (mobíliák) külön dokumentációban árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,

- a tervezői művezetés biztosítása a használatba vételi engedély véglegessé válásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: az engedélyezéshez szükséges példányokon felül 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi nettó alapterületi mennyiségekkel (tetőfelületek nélkül):

földszint: 2 596,83 m2

emelet: 1 725,30 m2

Összesen: 4 322,13 m2

ebből

tornaterem sportpadlóval: 662,4 m2

Az épület 2 szintes, részben magastetős, részben lapostetős (zöld tető) kialakítású. Alapozása jellemzően monolit sávalap, ahol szükséges ott pontalapok készülnek. Vízszintes teherhordó szerkezet monolit síklemez, függőleges teherhordó szerkezet vázkerámia falazat, a homlokzat egyes részein pillérvázas kialakítás vázkitöltő falazattal. A felső szintet monolit vasbeton födém zárja, erre terhel a magastető cserépfedéssel (a tornaterem felett kb. 19 méteres fesztávolsággal).

A tornaterem feletti tető kb. 19 méteres fesztávolsággal,előregyártott szerkezetű feszített vasbeton gerenda tartószerkezettel, beázás-mentességet biztosító szigetelt tetőrétegrenddel és tetőbádogozással együtt készül 662,4 m2 területtel.

Az épület fűtését 3 db 90 kW-os kondenzációs fali kazán, valamint egy hűtésre és fűtésre is alkalmas kb. 100 kW teljesítményű folyadékhűtő biztosítja. A hőleadást a tantermekben acéllemez radiátorok, irodákban, étkezőben és az informatika termekben fan-coil beltéri egységek, öltözőkben, vizes helységekben és a közlekedőkön padlófűtés, valamint a tornacsarnokban termoventilátorok biztosítják.

Az épület használati melegvíz ellátására 2 db hőcserélő nélküli melegvíz tároló szolgál. A melegvíz hálózathoz tartozik egy cirkulációs hálózat is.

Az épületre napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) lett tervezve (90 db 350 Wp névleges teljesítményű napelem panel (ami összesen 31,5 kWp teljesítményű) + 3 db 10,5 kVa-es inverter)

A kivitelezést a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással kell megvalósítani.

A belsőépítészeti tervekben szereplő műszaki tartalom kivitelezése Ajánlattevő feladata azzal, hogy a mobíliák beszerzése nem Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek iskola/oktatási létesítmény tervezésében szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (db, min. 0-max. 8 db) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 6) A minimálisként előírt 24 hónapon felüli többlet jótállás (min. 0 hónap, max.: 24 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 230-602032
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nagykovácsi, új 8tant. iskola tervezés-kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12699944243
Postai cím: Ady Endre Út 42-44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: vargam@metoepito.hu
Telefon: +36 303618892
Internetcím: http://www.metoepito.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 807 078 097.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezés, tervezés és felelős tervezői feladatok épületvillamossági felelős műszaki vezetés épületgépészeti felelős műszaki

vezetés szerkezetépítés, kőműves munkák, tetőfedés, szigetelés, gépészet, elektromos, burkolás, festés, asztalos, kertészet

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes volt.

Nyertes: METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Magyarország 1191 Budapest, Ady Endre Út 42-44, adószám: 12699944243

Ajánlattevők:

Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13. adószám:11800756207

METO-ÉPÍTŐ Építésszervező, Generálkivitelező és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Magyarország 1191 Budapest, Ady Endre Út 42-44, adószám: 12699944243

Euro Generál Zrt., Magyarország 9026 Győr, Vízmű U. 2. adószám: 22927800208

Környezetvédelmi és szociális szempontok nem lettek előírva az eljárás során.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2022