Služby - 198226-2019

30/04/2019    S84

Belgicko-Brusel: Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

2019/S 084-198226

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštová adresa: Covent Garden (COV2), place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4625
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách

Referenčné číslo: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) otvára túto výzvu na predkladanie ponúk na štúdiu prekážok pri používaní stavebných výrobkov, ktoré boli legálne uvedené na trh v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch.

Cieľom tejto štúdie je identifikovať a vymedziť v rámci platných právnych predpisov EÚ niektoré z najrelevantnejších prekážok vnútroštátneho práva, ktoré bránia poskytovaniu služieb v oblasti stavebníctva, najmä na cezhraničnej úrovni, ktoré súvisia s používaním stavebných materiálov, ako zdroj dôkazov rozvoja budúcej politiky vnútorného trhu v oblasti stavebných služieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom.

Akékoľvek stretnutia sa uskutočnia v priestoroch EASME alebo v priestoroch Európskej komisie v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

Sektor stavebníctva je z ekonomického hľadiska jedným z najdôležitejších sektorov. Preto má mimoriadny význam pri posudzovaní a rozvoji existencie skutočne integrovaného jednotného trhu. Mnohé ťažkosti s takýmto hodnotením a vývojom však vyplývajú z rôznorodosti pravidiel platných pre tento sektor v celej EÚ. Odvetvie stavebníctva je jedným z najviac regulovaných sektorov v Európe, predovšetkým na vnútroštátnej a nižšej úrovni. Cieľom tejto štúdie je identifikovať a vymedziť v rámci platných právnych predpisov EÚ niektoré z najrelevantnejších prekážok vnútroštátneho práva, ktoré bránia poskytovaniu služieb v oblasti stavebníctva, najmä na cezhraničnej úrovni, ktoré súvisia s používaním stavebných materiálov, ako zdroj dôkazov rozvoja budúcej politiky vnútorného trhu v oblasti stavebných služieb. Tieto obmedzenia, ak sú v skutočnosti spoločné naprieč členskými štátmi, by predstavovali prekážky s významne nepriaznivým vplyvom na cezhraničné poskytovanie stavebných služieb, a tým na integráciu vnútorného trhu stavebných služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2018) 568 final z 5.2.2018 o financovaní podporných opatrení programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Účasť subjektov so sídlom v tretej krajine je možná pod podmienkou, že tretia krajina je uvedená v článku 6 nariadenia o COSME a podpísala dohodu o účasti v príslušnej časti programu COSME. Pozri bod 3.1. Účasť na špecifikáciách obstarávania pre prístup k tomuto obstarávaciemu konaniu.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/06/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/06/2019
Miestny čas: 14:30
Miesto:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/204, 1049 Brussels — BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/04/2019