Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 198277-2018

08/05/2018    S88

Suomi-Espoo: Arkkitehtipalvelut

2018/S 088-198277

Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Postiosoite: Kirjaamo, Siltakatu 11, PL 1
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1C Not specified
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@espoo.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.espoo.fi/kulttuuriaukio
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: WSP Proko Oy, ISS
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 01055
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mervi Savolainen
Sähköpostiosoite: mervi.savolainen@wsp.com
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi/kulttuuriaukio
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tapiolan kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaukion ja niiden ympäristön arkkitehtuurikilpailu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71200000 Arkkitehtipalvelut
II.2)Kuvaus
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupunki järjestää Tapiolan kulttuurikeskusta, Kulttuuriaukiota ja niiden ympäristöä koskevan arkkitehtuurikilpailun.

Kilpailun tarkoituksena on löytää toiminnallisesti monipuolistuvan kulttuurikeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelija sekä asemakaavan muutoksen pohjaksi arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen suunnitelma, jonka perusteella kehitetään ja eheytetään Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristön kaupunkikuvallista ja toiminnallista kokonaisuutta sekä lisätään alueen vetovoimaisuutta. Kulttuurikeskuksen monipuolistuminen sisältää erityisesti teatterin käyttöön tulevien tilojen laajentamisen.

Kilpailuun voivat ilmoittautua työryhmät, joilla on kilpailuohjelmassa määritellyn tehtävän edellyttämä ammattitaito ja kokemus vaativasta modernin arkkitehtuurin korjaushankkeesta, kaupunki- ja asuntosuunnittelusta sekä tässä ilmoituksessa esitetyt tutkinnot.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.10)Osallistujien valintaperusteet:

Kilpailuun valitaan osallistumaan viisi (5) vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävää työryhmää.

– Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enintään 5 kpl, valitaan nämä kilpailun osallistujiksi.

– Mikäli vähimmäiskelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin 5 kpl, valitaan osallistujiksi vähimmäiskelpoisuusehdot täyttävien joukosta kohdassa B esitettyjen laadullisten valintakriteerien mukaisesti viisi (5) eniten pisteitä saanutta hakijaa.

– Mikäli vertailussa viidennelle sijalle sijoittuu kaksi (2) tai useampia hakijoita samalla pistemäärällä, valitaan osallistuja arvalla.

Sama henkilö saa olla mukana vain yhden kilpailuun ilmoittautuvan työryhmän jäsenenä.

A. Vähimmäiskelpoisuusehdot

A.1. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Suunnittelukilpailuun valittavan yrityksen tai useamman yrityksen muodostaman työryhmän jokaisen osapuolen tulee olla suorittanut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa ja kuulua ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteiksi tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

A.2. Tekninen suorituskyky

Osallistumishakemuksessa on hakijan nimettävä suunnitteluryhmän vastuuhenkilö (1).

Vastuuhenkilön lisäksi tulee nimetä kunkin kolmen nimetyn vastuualueen avainhenkilöt (enintään 3). Vastuuhenkilö voi olla myös avainhenkilön roolissa.

Työryhmään nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla arkkitehdin tutkinto.

Työryhmään tulee kuulua maisema-arkkitehti.

Yrityksellä tai useamman yrityksen muodostamalla työryhmällä tulee olla kokemusta vähintään:

– Yhden (1) kaupunkikeskustan toiminnallisesti yhtenäisen alueen suunnittelusta (joko toteutettu tai kaava hyväksytty)

– Suojeltujen tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden julkisten rakennusten vaativasta muutos-, korjaus- tai laajennussuunnittelusta (yksi, vähintään

1 500 brm2 laajuinen toteutettu kohde)

– Kokemusta kaupunkikuvallisesti vaativaan ympäristöön sijoittuvasta toteutetusta asuinkerrostalokohteesta.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen osoitetaan liittämällä osallistumishakemuksen liitteiksi seuraavat todistukset ja selvitykset:

– Työryhmän kokoonpano ja jäsenten vastuualueet

– Työryhmän jäsenten koulutus ja työkokemus

– Yrityksen tai yritysten tähän toimeksiantoon liittyvät referenssit.

B. Laadulliset valintakriteerit

B.1. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Vaativat alue- tai maisemasuunnittelukohteet kaupunkikuvallisesti haasteellisessa ympäristössä (enintään 5 kohdetta viimeisten 15 vuoden ajalta), valmistuneita tai rakenteilla.

B.2. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti vaativien tai rakennussuojelutavoitteita sisältävien, modernia arkkitehtuuria edustavien kohteiden peruskorjaus ja lisärakentaminen (enintään 5 kohdetta viimeisten 15 vuoden ajalta), toteutettuja tai toteutus käynnissä.

B.3. Työryhmän vastuuhenkilön tai nimetyn avainhenkilön projektireferenssit (projektin vastuuhenkilönä)

– Kulttuurirakennusten, erityisesti kirjastojen ja esittävän taiteen (teatteri, musiikki, tanssi tai vastaavien) suunnittelu (enintään 5 kohdetta viimeisten 10 vuoden ajalta), laajuus vähintään 1 500 brm2, valmistuneita tai rakenteilla.

B.4. Työryhmän vastuuhenkilön ja nimettyjen avainhenkilöiden menestys arkkitehtuurikilpailuissa (tekijänä tai työryhmän jäsenenä)

– Palkintosijat tai lunastukset yleisissä kilpailuissa 2000-luvulla

– Kutsukilpailujen voitot 2000-luvulla.

Referenssejä arvioitaessa otetaan huomioon referenssien laatu ja soveltuvuus tähän kilpailuun liittyen.

Referenssit tulee esittää A3-tulosteina, 1–5 arkkia/kohde. Kohteen esittelyn tulee sisältää vähintään kohteen nimi ja osoite, toteutusvuosi, laajuus, tilaajan tiedot sekä hankkeen keskeistä ideaa kuvaavat piirustukset ja lyhyt kirjallinen kuvaus kohteesta.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: Arkkitehti, maisema-arkkitehti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.2)Kilpailun tyyppi
Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7)Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9)Hankkeiden arviointiperusteet:

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet on esitetty kilpailuohjelmassa.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/06/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 18/06/2018
IV.2.4)Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi
IV.3)Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1)Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2)Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:

Kullekin kilpailuun osallistuneelle ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneelle työryhmälle maksetaan vain yhdestä (1) ehdotuksesta palkkiona 50 000 EUR (+ alv. 24 %).

Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta ja siitä pidätetään 10 % palkintolautakuntaan kuuluvan kilpailijoiden nimeämän edustajan palkkiota ja muita kuluja varten.

IV.3.3)Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4)Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5)Valintalautakunnan jäsenten nimet:
Olli Isotalo
Ossi Keränen
Antti Ahlava
Paula Tuovinen
Antti Mäkinen
Trevor Harris

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kilpailuaika on alustavasti 21.6.2018–26.10.2018. Kilpailuajan alussa (alustavasti 21.6.2018 klo 9) järjestetään kilpailua esittelevä seminaari, johon kilpailuun valittujen edellytetään osallistuvan.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailu ja kilpailuseminaari toteutetaan suomen kielellä.

Kilpailua ja valintamenettelyä koskevia kysymyksiä on mahdollista esittää 28.5.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com.

Kooste kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan kilpailun sivustolla www.espoo.fi/kulttuuriaukio.

Osallistumishakemus tulee toimittaa sekä A4-/A3-kokoon tulostettuna että muistitikulle talletettuna määräajan päättymiseen mennessä kirjekuoressa osoitteeseen

Espoon kaupunki

Kirjaamo

PL 1,

02070 Espoon kaupunki

(käyntiosoite: Siltakatu 11, Espoon keskus).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/05/2018