Bauleistung - 198316-2019

30/04/2019    S84

Polen-Gorzów Wielkopolski: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2019/S 084-198316

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Gorzów Wielkopolski
Postanschrift: ul. Sikorskiego 3-4
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Rachmil
E-Mail: jedz@um.gorzow.pl
Telefon: +48 957355576
Fax: +48 957355612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Rachmil
E-Mail: jedz@um.gorzow.pl
Telefon: +48 957355576
Fax: +48 957355612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I, kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.41.2019.AR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. Kanalizacja deszczowa będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Hauptort der Ausführung:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace:

a)roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe;

b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym wykonanie: kanałów o śr. 800 mm, dł. c.a. 26,9 m, kanałów o śr. 500 mm, dł. c.a. 273,5 m, kanałów o śr. 400 mm, dł. c.a. 264,8 m, kanałów o śr. 300 mm, dł. c.a. 526,1 m, kanałów o śr. 250 mm, dł. c.a. 20,9 m, kanałów o śr. 200 mm, dł. c.a. 54,4 m, przyłącza wpustów deszczowych DN 200 mm, dł. c.a. 183,6 m, przełożenie istniejącego wodociągu;

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym wykonanie: rurociągów DN 200 mm, dł. c.a. 743,28 m, przykanalików DN 160 mm, dł. c.a. 140,70 m;

d) budowa sieci wodociągowej o śr. fi 180 mm, dł. c.a. 999,0 m;

e) przebudowa sieci wodociągowej o śr. fi 110 mm o dł. c.a. 11,5 m;

f) przebudowa przyłączy wodociągowych, w tym wykonanie: rurociągów o śr. fi 32 mm o łącznej dł. c.a. 148,5 m, rurociągów o śr. fi 63 mm o łącznej dł. c.a.8,0 m, rurociągów o śr. fi 90 mm o łącznej dł. c.a. 11,0 m, rurociągów o śr fi 110 mm o łącznej dł. c.a. 1,0 m;

g) usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0006/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający uzyskał dofinansowanie na budowę kanalizacji deszczowej z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie

Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3) oświadczenia

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

Przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) - ppkt 4).

5. Wykonawcy przekażą zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej

Zamawiającego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie doprzedłożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia(JEDZ). W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bezobowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych niewcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotówna rzecz których roboty te zostały wykonane., w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr3 do SIWZ.

Zdolności techniczne lub zawodowe: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, każda o dł. min. 0,50 km, - 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o dł. min. 0,50 km. Za wykonane roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub podpisania Protokółu odbioru końcowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającym na potencjale podmiotu trzeciego: - co najmniej jeden podmiot musi wykazał się wymaganym doświadczeniem określonym w punkcie a). tiret pierwszy oraz - co najmniej jeden podmiot musi wykazał się wymaganym doświadczeniem określonym w a). tiret drugi. Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia wskazanego w punkcie a) w ramach jednego zadania.

b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Kierownik Budowy posiadający: - uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej,- w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji min. dwóch zadań obejmujących swym zakresem budowę i/lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, każda o długości min. 0,50 km;

Cd. w pkt VI.3)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 Projektu umowy stanowiącym integralną część SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/06/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, sala 201, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. c.d. z III.1.3): 2. Kierownik robót branży drogowej posiadający: -uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,-doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej, -w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej przy realizacji min. dwóch zadań obejmujących swym zakresem budowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, każda o dł. min. 1,0 km; 3. Kierownik robót branży elektrycznej posiadający:- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży elektrycznej.

W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

Osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji zamówienia.

B. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu zakresu podobnych usług w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Pozostałe informacje dot. zamówień podobnych określone zostały w Rozdziale IV SIWZ.

C. Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży również: a) Tabele Elementów Rozliczeniowych stanowiących Załącznik Nr 1 do Formularza Oferty, b) Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ). c) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); d) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), e)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający,

Że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); f)Dowód wniesienia wadium (dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego).

D. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp).

E. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy (przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesionego proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia skazanego w § 7 ust 2 umowy na rzecz odpowiednio

— Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. i -PWiK Sp. z o.o. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. F. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/04/2019