De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 19833-2022

14/01/2022    S10

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening door ingenieurs

2022/S 010-019833

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fountain Fuel B.V.
Nationaal identificatienummer: 856409406
Postadres: Louis Couperusplein 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL4 Zuid-Nederland
Postcode: 2514 HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Sandra de Haan-Tawiah
E-mail: sta@tg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.fountainfuel.com/leveranciers.html
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.fountainfuel.com/leveranciers.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Private partij die voor een specifiek project aanbestedingsplichtig is
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Realiseren van waterstoftankstations

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Advies- en ingenieursdiensten waterstoftankstations

Referentienummer: TG2021.SB01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fountain Fuel is voornemens om op acht nieuwe locaties in Nederland een waterstoftankstation te realiseren waar men waterstof kan tanken en elektrisch kan laden. Om het voornemen mogelijk te maken dienen er vergunningen aangevraagd te worden. Fountain Fuel wenst een belangrijk deel, ten behoeve van de vergunningsaanvragen uit te besteden. De Opdracht waar het om gaat, is:

- Het voorbereiden, opstellen en op naam van Fountain Fuel indienen van de achttal ontvankelijke en Vergunbare Vergunningsaanvragen voor de realisatie van acht afzonderlijke waterstoftankstations bij de bevoegde gezagen.

- Het uitvoeren van alle ten behoeve van de op te stellen vergunningsaanvragen noodzakelijke conditionerende onderzoeken en overige werkzaamheden. Omdat de locaties van de waterstoftankstations verschillen zal het bevoegd gezag van elk station verschillen. Om dezelfde reden kunnen de benodigde onderzoeken eveneens verschillen.

- Het afstemmen met en het ophalen van de benodigde informatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Deze Opdracht wordt aanbesteed door middel van een Europese openbare procedure. De keuze voor deze aanbestedingsprocedure is gemaakt omdat de Aanbestedende dienst alle marktpartijen de mogelijkheid wil bieden om een Inschrijving in te dienen en daarmee de concurrentie bevorderen. Daarbij is rekening gehouden met de grootte van de markt, de ervaring en kennis die nodig is om de Opdracht uit te voeren. Ook de schaarste op de markt is hierbij in acht genomen.

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van één overeenkomst met één Opdrachtnemer. De overeenkomst wordt gesloten met de Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (hierna: EMVI) heeft ingediend op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Opdrachtgever heeft eenzijdig eenmaal een optie tot verlenging voor maximaal zes maanden, onder identieke voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie aanbestedingsstukken.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Project development Services

II.2.14)Nadere inlichtingen

Om toegang te krijgen tot de Aanbestedingsstukken dient u zich middels een mail aan te melden bij info@fountainfuel.com. Het onderwerp van de mail dient te zijn ‘Aanmelding Aanbestedingsstukken voor Fountain Fuel aanbesteding’. In de mail dient u het emailadres op te geven dat toegang tot de Aanbestedingsstukken dient te krijgen. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur antwoord op uw bericht.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsstukken.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Per mail.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Beste potentiële inschrijvende partij,

De Aanbestedingsstukken van deze aanbesteding zijn beschikbaar via de digitale ruimte van ‘Virtual Vaults’. Om toegang te krijgen tot de Aanbestedingsstukken dient u zich middels een mail aan te melden bij info@fountainfuel.com. Het onderwerp van de mail dient te zijn ‘Aanmelding Aanbestedingsstukken voor Fountain Fuel aanbesteding’. In de mail dient u het emailadres op te geven dat toegang tot de Aanbestedingsstukken dient te krijgen. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur een reactie op uw bericht voor toegang tot de Aanbestdngsstukken.

In geval van vragen over of onvoorziene storingen bij ‘Virtual Vaults’ wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met Fountain Fuel via info@fountainfuel.com of de servicedesk van ‘Virtual Vaults’ op +31 88 238 22 40 of via support@virtualvaults.com.

Voor eventuele inhoudelijke vragen en/of informatie over de aanbestedingsprocedure wordt u verzocht om op de in de aanbestedingsstukken beschreven wijze te communiceren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsstukken.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Fountain Fuel B.V.
Postadres: Louis Couperusplein 52
Plaats: Den Haag
Postcode: 2514 HR
Land: Nederland
E-mail: sta@tg.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2022