Supplies - 198364-2020

29/04/2020    S84    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Protective and safety clothing

2020/S 084-198364

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Straży Granicznej
Postal address: ul. Podchorążych 38
Town: Warszawa
NUTS code: PL911
Postal code: 00-463
Country: Poland
Contact person: Piotr Bałdyga
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telephone: +48 225004375

Internet address(es):

Main address: www.strazgraniczna.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup 1800 kpl. odzieży ochronnej z opcją zwiększenia do 2600 kpl.

II.1.2)Main CPV code
35113400
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup 1800 kpl. odzieży ochronnej z opcją zwiększenia do 2600 kpl. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

W ramach zamówienia podstawowego 1800 kpl. W ramach prawa opcji do 800 kpl.

Gwarancja na okres użytkowania: odzież ochronna i rękawice – co najmniej 2 lata od rozpakowania opakowania fabrycznego (do pierwszego użycia w warunkach narażenia), dla toreb transportowych – co najmniej 3 lata od daty odbioru przedmiotu umowy.

Gwarancja na okres przechowywania:dla odzieży ochronnej i rękawic – co najmniej 15 lat od daty odbioru przedmiotu umowy (w opakowaniu fabrycznym),dla toreb transportowych – co najmniej 10 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przy ul. KOR 23.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup 1800 kpl. odzieży ochronnej z opcją zwiększenia do 2600 kpl. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018, poz. 114) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz.U. z 2018 poz. 266).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja na przechowywanie (odzież) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/11/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach zamówienia podstawowego 1 800 kpl.

W ramach prawa opcji do 800 kpl.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zaznaczając cel wpłaty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta lub musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca krajowy, posiada uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214) i w przepisach wykonawczych, w zakresie określonym w pozycji WT XIV ust. 11 części IV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. 2019, poz. 1888).

Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają wymagane przepisami prawa, uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże on, że posiada uprawnienia w zakresie obrotu odzieżą ochronną (CBRN).

Na potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu, musi złożyć:

Koncesję na wytwarzanie i obrót wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214) i w przepisach wykonawczych, w zakresie określonym w pozycji WT XIV ust. 11 części IV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. 2019, poz. 1888).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie konkretyzuje warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca winien udowodnić, że: spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z ISO 9001:2015 lub publikacją NATO AQAP-2110 w zakresie obrotu wyposażeniem specjalnym dla służb mundurowych.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu, musi złożyć: Zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzający, że firma realizująca zamówienie posiada wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2015 lub publikacją NATO AQAP-2110 w zakresie obrotu wyposażeniem specjalnym dla służb mundurowych.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/07/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/06/2020
Local time: 10:15
Place:

KGSG Biuro Finansów – Zamówienia Publiczne, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, POLSKA. Zamawiający otworzy oferty za pośrednictwem platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

3) Odpowiednie pełnomocnictwo/a.

4) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.1) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ:

A. koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214), zgodnie z pkt III.1.1 niniejszego ogłoszenia;

B. zaświadczenie lub inny dokument niezależnego podmiotu – zgodnie z pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia;

4.2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Ponadto Wykonawca musi złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6) Ofertę oraz oświadczenie w formie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8) Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniami wskazanymi w pkt 7 powyżej. Oświadczenia i dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – wskazano w SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2020