Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 198432-2016

Wyświetl widok skrócony

10/06/2016    S111

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 111-198432

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd” w terminie 25 – 26 czerwca 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd” w terminie 25 – 26.6.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegają miedzy innymi na:
przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Patrona Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych na potrzeby Turnieju, umieszczeniu flag z logo Miasta Gdyni eksponowanych podczas trwania Turnieju, umieszczeniu banerów z logo Miasta Gdynia w hali podczas trwania Turnieju itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca miedzy innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Klubowi Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 posiadającą drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn Asseco Gdynia jest zasadne, ponieważ decyzją Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki klub został wybrany na gospodarza Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd”. W 2016 roku będą obchodzone trzy rocznice ważne dla pomorskiego regionu: 90 lat Miasta Gdynia, 20 lat GKK Arka Gdynia oraz 70 lat Pomorskiej Koszykówki. Kulminacją obchodów 70-lecia Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki oraz 20-lecia Asseco Gdynia będzie Turniej „Weekend Gwiazd”, który zostanie zorganizowany w dniach 25 – 26.6.2016. W ramach imprezy planowane jest rozegranie meczów z udziałem byłych, obecnych i przyszłych gwiazd Pomorskiej Koszykówki. Dodatkowo w dzień przed turniejem w klubie Stary Maneż w Gdańsku zostanie zorganizowana Gala 70-lecia Pomorskiej Koszykówki z udziałem byłych gwiazd, przedstawicieli władz samorządowych, firm wspierających koszykówkę i szeroko pojętego środowiska pomorskiej koszykówki. W sobotę, tj. 25 czerwca 2016 roku, zostanie zorganizowany Mecz Gwiazd POZKosz pamięci Wojciecha Pietkiewicza, podczas imprezy medale otrzymają najlepsze zespoły Mistrzostw Pomorza, a w pokazowych meczach zobaczymy najlepsze juniorki i juniorów. Dodatkową atrakcją będzie mecz, w którym na parkiet wybiegną zespoły złożone z graczy, którzy występowali w 20-letniej historii Asseco Gdynia. W niedzielę, tj. 26 czerwca 2016 roku, odbędzie się impreza pod hasłem Festival Koszykówki Amatorskiej, na której będziemy mogli zobaczyć najlepszych graczy amatorskich rozgrywek. Imprezę dodatkowo okraszą konkursy „skills”, „trójek” i trójka z trzech pozycji. W programie imprezy planowana jest konferencja poświęcona najlepszym projektom koszykarskim w Polsce, konferencja szkoleniowa dla trenerów, turnieje młodzieżowe oraz wspomniana gala 70-lecia Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Koszykówka jest popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Należy sądzić, iż turniej cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. Nazwa „Gdynia” oraz logotyp naszego miasta pojawi się w szerokiej akcji promocyjnej turnieju. Stwierdzić należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.17.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Podolska 21
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-321
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.6.2016