TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Bygge og anlæg - 198511-2021

21/04/2021    S77

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde

2021/S 077-198511

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Holst Nielsen
E-mail: DHSN@BANE.dk
Telefon: +45 40325038
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

A0052bro Hastighedsopgradering Aarhus - Langå Broer i Favrskov Kommune

Sagsnr.: A0052bro
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet er et led i Hastighedsopgraderingen Århus – Langå og arbejdet omfatter i hovedtræk:

- En samlet hovedentreprise med bro- og vejarbejder på 3 (tre) geografisk adskilte lokaliteter

- Regulering/forlægning af tilstødende vejanlæg herunder etablering af nye eller justering af eksisterende vejtilslutninger. For hver bro (også benævnt ”brosted”) er alle arbejder – herunder men ikke begrænset til – berørte veje og stier, afvanding, og opførelse af broerne, samt udførelse af eventuel erstatningsvej inklusive tilkørselsramper og vigelommer og/eller omkørselsveje ligeledes inkluderet. Brosteder, Haarvadbro (bro 20945) og Lerbjeg (bro 20961) har deres primære udførelse i 2021. Brostedet ved Laurbjerg (20964, 7170358-0-001.10) har udførsel i 2022. Formålet med projektet er at skabe sikker passage af jernbanen, i forbindelse med Hastighedsopgraderingen Århus – Langå.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232451 Dræningsarbejde og overjordiske arbejder
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45234115 Arbejder i forbindelse med signaludstyr til jernbaner
45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
90522000 Tjenesteydelser i forbindelse med kontamineret jord
98342000 Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ Extra-Regio NUTS 1
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Jylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet er et led i Hastighedsopgraderingen Århus – Langå og arbejdet omfatter i hovedtræk:

- En samlet hovedentreprise med bro- og vejarbejder på 3 (tre) geografisk adskilte lokaliteter

- Regulering/forlægning af tilstødende vejanlæg herunder etablering af nye eller justering af eksisterende vejtilslutninger. For hver bro (også benævnt ”brosted”) er alle arbejder – herunder men ikke begrænset til – berørte veje og stier, afvanding, og opførelse af broerne, samt udførelse af eventuel erstatningsvej inklusive tilkørselsramper og vigelommer og/eller omkørselsveje ligeledes inkluderet. Brosteder, Haarvadbro (bro 20945) og Lerbjeg (bro 20961) har deres primære udførelse i 2021. Brostedet ved Laurbjerg (20964, 7170358-0-001.10) har udførsel i 2022. Formålet med projektet er at skabe sikker passage af jernbanen, i forbindelse med Hastighedsopgraderingen Århus – Langå.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Brostedet ved Laurbjerg (20964, 7170358-0-001.10) har udførsel i 2022, i option 1.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

A0052bro Hastighedsopgradering Aarhus - Langå Broer i Favrskov Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2021
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021